Đẩy mạnh xây dựng Quân đội chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại

(PLO) - Ngày toàn quốc kháng chiến là một mốc son chói lọi trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Kỷ niệm 70 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946-19/12/2016), 72 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân (22/12/1944-22/12/2016) và 27 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2016), Báo Pháp luật Việt Nam trích đăng bài viết của Đại tướng Ngô Xuân Lịch - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về những bài học kinh nghiệm từ thắng lợi của mở đầu Toàn quốc kháng chiến đối với việc xây dựng Quân đội.
Đại tướng Ngô Xuân Lịch - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

Thắng lợi của mở đầu Toàn quốc kháng chiến cũng như trong suốt sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc đã để lại một trong những bài học kinh nghiệm sâu sắc về xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng, xây dựng Quân đội của dân, do dân và vì dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng; sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ đất nước.

Trong những năm tới, để hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao, đòi hỏi Quân đội ta phải nỗ lực phấn đấu hơn nữa và phát huy tốt bài học về sức mạnh chính trị, tinh thần, ý chí quyết tâm chiến đấu của lực lượng vũ trang nhân dân trong những ngày Toàn quốc kháng chiến phù hợp với điều kiện mới; trong đó tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ chủ yếu sau:

Trước hết, phải tiếp tục xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị; thường xuyên giáo dục chính trị, giáo dục truyền thống, nâng cao bản lĩnh chính trị, ý chí quyết tâm cho cán bộ, chiến sĩ, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng cho bộ đội, trọng tâm là giáo dục về mục tiêu, lý tưởng, đường lối cách mạng của Đảng; quan điểm của Chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, truyền thống dân tộc và truyền thống quyết chiến, quyết thắng của Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam. Đặc biệt, phải giáo dục, quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm quân sự, quốc phòng, nhất là Nghị quyết Trung ương 8 (Khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng... nhằm thống nhất nhận thức, củng cố quyết tâm bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, “kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước”. 

Trong thời gian tới, trên cơ sở sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 124-CT/QUTW ngày 31/3/2011 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về “Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”, cần tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”. 

Trước sự phát triển mạnh mẽ của các hình thức thông tin đa chiều, đa phương tiện, các cơ quan, đơn vị toàn quân phải triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý, nâng cao hiệu quả các hoạt động tuyên truyền gắn với định hướng tư tưởng cho bộ đội và nhân dân nhằm nâng cao nhận thức, nhất là trước những vấn đề, sự kiện phức tạp, nhạy cảm, tạo sự đồng thuận với chủ trương, quan điểm của Đảng; chủ động nhận diện, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa và các hành động chống phá, xâm phạm độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Đảng bộ Quân đội và toàn quân phải gương mẫu, đi đầu trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 87-CT/QUTW ngày 8/7/2016 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. 

Quá trình tổ chức triển khai, cần chú trọng phát huy những kinh nghiệm, kết quả đạt được và khắc phục những hạn chế trong thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị (Khóa XI); gắn việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và phong trào Thi đua Quyết thắng, các cuộc vận động, nhất là Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, tạo động lực tinh thần và sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn quân, góp phần hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Hai là, giữ vững, tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội.

Thực tiễn khẳng định, sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam; quyết định sự trưởng thành, chiến đấu và chiến thắng của QĐND Việt Nam. Hiện nay, trước yêu cầu cao của sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, để bảo đảm hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, phải tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội. 

Trong thời gian tới, phải tập trung xây dựng Đảng bộ Quân đội và các tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Trong đó, cần chú trọng tạo chuyển biến về đổi mới phương thức lãnh đạo, chấp hành nguyên tắc, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; tự phê bình và phê bình. 

Cấp ủy, chỉ huy các cấp phải quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định với mục tiêu, lý tưởng cách mạng và sự lãnh đạo của Đảng, có trình độ, năng lực quản lý, chỉ huy, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ. Chú trọng công tác quy hoạch, bồi dưỡng, đào tạo, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược, cả trước mắt và lâu dài; gắn kiện toàn cấp ủy với tổ chức chỉ huy, cán bộ chủ trì; xây dựng đội ngũ cán bộ với xây dựng đội ngũ đảng viên. Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, chủ động phòng chống lộ, lọt thông tin, các hoạt động cài cắm, xâm nhập, phá hoại của địch, bảo đảm cơ quan, đơn vị tuyệt đối an toàn về chính trị.

Ba là, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, thực hiện tốt công tác dự báo chiến lược; chủ động tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước hoạch định đường lối, chủ trương, giải pháp bảo vệ Tổ quốc.

Công tác dự báo và tham mưu chiến lược có vai trò rất quan trọng. Dự báo đúng thì tham mưu đúng, hành động đúng và nếu dự báo sai thì sẽ tham mưu sai, hành động sai. Để thực hiện tốt công tác này, các đơn vị trong toàn quân, nhất là cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng phải thường xuyên quán triệt, nắm vững Nghị quyết số 347/NQ/QUTW ngày 23/5/2015 của Quân ủy Trung ương về “Nâng cao chất lượng tham mưu và dự báo chiến lược quốc phòng đến năm 2020 và những năm tiếp theo”. 

Đồng thời, chủ động phối hợp với các lực lượng, nhất là lực lượng Công an, Đối ngoại để nắm chắc những biến động, dự báo chính xác tình hình thế giới, khu vực, trong nước, trên Biển Đông, biên giới và nội địa. Trên cơ sở đó, tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách về quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc và đối sách xử lý hiệu quả các tình huống và trong quan hệ đối ngoại; bảo đảm không bị động, bất ngờ về chiến lược, góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa. Công tác nghiên cứu, đánh giá, dự báo tình hình phải được triển khai chặt chẽ, nền nếp ở tất cả các cấp, nhất là cấp chiến lược.

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay, nhiệm vụ bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc đang đặt ra những yêu cầu mới rất cao. Các đơn vị toàn quân, nhất là các đơn vị làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, đơn vị đóng quân ở vùng biển, đảo, biên giới phải thường xuyên nêu cao tinh thần cảnh giác, duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu. Cơ quan quân sự địa phương các cấp phải thường xuyên phối hợp với lực lượng Công an, Biên phòng tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo công tác quân sự, quốc phòng và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Trong tình hình mới, Quân đội phải tập trung quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương và nhiệm vụ đối ngoại được xác định trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Nghị quyết Trung ương 8 (Khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Nghị quyết số 22-NQ/TW của Bộ Chính trị (Khóa XI) về “Hội nhập quốc tế”; Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ X, trực tiếp là Nghị quyết số 806-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về “Hội nhập quốc tế và đối ngoại về quốc phòng đến năm 2020 và những năm tiếp theo”. 

Trên cơ sở đó, đẩy mạnh hội nhập quốc tế và đối ngoại về quốc phòng theo phương châm: “Tích cực, chủ động, chắc chắn, linh hoạt, hiệu quả”, nâng cao năng lực đánh giá, dự báo tình hình, vận dụng sáng tạo đường lối đối ngoại của Đảng để xử lý đúng đắn những vấn đề phức tạp, nhạy cảm trong quan hệ quốc tế về lĩnh vực quốc phòng.

Bốn là, tiếp tục đẩy mạnh xây dựng QĐND Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; có chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu ngày càng cao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Để nâng cao trình độ sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu của bộ đội, phải thường xuyên coi trọng công tác huấn luyện. Trên cơ sở quán triệt, thực hiện Nghị quyết số 765-NQ/QUTW ngày 20/12/2012 của Quân ủy Trung ương về “Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo”, các đơn vị cần tích cực đổi mới nội dung, chương trình và phương pháp huấn luyện chiến đấu theo hướng: “cơ bản, thiết thực, vững chắc”; coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu, sát với thực tế chiến đấu, yêu cầu, nhiệm vụ, đối tượng tác chiến và địa bàn hoạt động. 

Trong đó, chú trọng nâng cao khả năng khai thác, sử dụng thuần thục các loại vũ khí, trang bị hiện có, nhất là các loại vũ khí, trang bị, phương tiện mới, hiện đại. Đồng thời, tăng cường tổ chức diễn tập tác chiến hiệp đồng quân, binh chủng và diễn tập hiệp đồng với các lực lượng trong khu vực phòng thủ ở các quy mô khác nhau; diễn tập và huấn luyện các lực lượng đặc nhiệm, tác chiến biển, đảo, cứu hộ cứu nạn, phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai... nhằm nâng cao năng lực tổ chức, chỉ huy, điều hành của đội ngũ cán bộ các cấp, tạo bước chuyển biến mới, vững chắc trong công tác huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu.

Các cơ quan, đơn vị cần triển khai thực hiện công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu có trọng tâm, trọng điểm, tập trung giải quyết dứt điểm mặt yếu, khâu yếu, xác định rõ khâu đột phá trong từng năm, từng giai đoạn, làm cơ sở để xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. 

Trước hết, cần chú trọng nâng cao trình độ chính quy trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, quản lý bộ đội, quản lý vũ khí, trang bị kỹ thuật, thống nhất về lễ tiết, tác phong quân nhân và thực hiện nền nếp các chế độ quy định. Phải kết hợp chặt chẽ xây dựng chính quy với công tác rèn luyện kỷ luật tạo bước phát triển mới, sự chuyển biến tích cực về chấp hành kỷ luật Quân đội, pháp luật của Nhà nước; phấn đấu giảm tỷ lệ vi phạm kỷ luật thông thường và hạn chế đến mức thấp nhất các vụ việc nghiêm trọng, nhất là mất an toàn trong huấn luyện, diễn tập, lao động sản xuất và khi tham gia giao thông.

Tiếp tục đẩy mạnh đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác hậu cần, kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Trước hết, cần bảo đảm tốt hậu cần, kỹ thuật cho nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu, phòng, chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn và các nhiệm vụ đột xuất khác; trong đó ưu tiên  bảo đảm cho các lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo, biên giới. 

Chú trọng nghiên cứu, quy hoạch, xây dựng hệ thống kho tàng hậu cần, kỹ thuật cấp chiến dịch, chiến lược trên các địa bàn trọng yếu về quốc phòng, an ninh, các căn cứ hậu cần, kỹ thuật của khu vực phòng thủ nhằm đáp ứng yêu cầu tác chiến của các lực lượng khi có tình huống xảy ra. Phải coi trọng quản lý, khai thác, nâng cao hệ số kỹ thuật và duy trì đồng bộ vũ khí, trang bị kỹ thuật, nhất là các loại vũ khí, trang bị mới, hiện đại của lực lượng Phòng không - Không quân, Hải quân, Thông tin liên lạc, Tác chiến điện tử, Trinh sát kỹ thuật, góp phần nâng cao sức mạnh chiến đấu của Quân đội. 

Đặc biệt, phải tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 06/NQ/TW ngày 16/7/2011 của Bộ Chính trị (Khoá XI) về “Xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng đến năm 2020 và những năm tiếp theo”; trọng tâm là triển khai quy hoạch xây dựng, phát triển công nghiệp quốc phòng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035; tập trung vào các chương trình, dự án trọng điểm nhằm bảo đảm vũ khí, trang bị cho Quân đội. Trong đó, phấn đấu làm chủ công nghệ chế tạo một số loại vũ khí, trang bị mới, hiện đại cho lục quân và các quân chủng, binh chủng, từng bước xây dựng nền công nghiệp quốc phòng độc lập, tự chủ, hiện đại.

Năm là, tích cực tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, tạo nền tảng vững chắc để tăng cường sức mạnh quốc phòng là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và của cả hệ thống chính trị, trong đó lực lượng vũ trang nhân dân là nòng cốt. Các cơ quan, đơn vị toàn quân cần chủ động, tích cực tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân trên địa bàn, nhất là ở khu vực biên giới, biển, đảo. Đặc biệt, cơ quan quân sự các cấp phải đề cao trách nhiệm, phát huy vai trò nòng cốt, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể địa phương tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, tổ chức triển khai xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh...

Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Việt Nam tái đề cử ứng viên vào Ủy ban Luật pháp quốc tế

Việt Nam tái đề cử ứng viên vào Ủy ban Luật pháp quốc tế
(PLVN) - Vừa qua, Phái đoàn thường trực của Việt Nam tại Liên hợp quốc ở New York, Hoa Kỳ và Geneva, Thụy Sĩ, đã gửi công hàm thông báo ứng cử của Đại sứ Nguyễn Hồng Thao vào Ủy ban Luật pháp quốc tế (ILC) nhiệm kỳ 2023-2027 đến Liên hợp quốc và các quốc gia.
Hỗn chiến vì “xin dừng uống bia”

Hỗn chiến vì “xin dừng uống bia”

(PLVN) - Công an huyện Chợ Gạo (Tiền Giang) đang điều tra xác minh để xử lý vụ cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn huyện chỉ vì mâu thuẫn trong nhóm nhậu.

Hải Phòng sẽ xét nghiệm miễn phí Covid- 19 cho người dân

Hải Phòng sẽ xét nghiệm miễn phí Covid- 19 cho người dân
(PLVN) -  Tại Hội nghị trực tuyến về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn TP Hải Phòng, chiều 25/2, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Tùng khẳng định, đối với các trường hợp được Sở Y tế yêu cầu hoặc chỉ định xét nghiệm sẽ được TP hỗ trợ phí xét nghiệm toàn phần.

Chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền an toàn điện trong dân

Chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền an toàn điện trong dân
(PLVN) - Công tác tuyên truyền an toàn điện trong dân luôn là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu, vì vừa giúp ngăn ngừa sự cố lưới điện vừa giảm thiểu tai nạn điện trong nhân dân. Chính vì thế, ngoài việc đảm bảo điều kiện an toàn cho CBCNV khi làm việc, PC Quảng Ngãi luôn chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cảnh báo, hướng dẫn cách thức phòng tránh tai nạn điện và an toàn điện trong dân bằng nhiều hình thức đa dạng.
Gian nan hành trình bảo vệ an toàn hành lang tuyến

Gian nan hành trình bảo vệ an toàn hành lang tuyến

(PLVN) - Những ngày đầu xuân mới, tôi có chuyến công tác lên huyện vùng cao Sơn Tây (Quảng Ngãi). Nhớ anh em Điện lực nên liền bấm số gọi, cốt muốn ngồi với nhau tâm sự vài lời, anh Bùi Đình Thi bốc máy, trả lời rằng: Anh về Sơn Hà rồi, không còn ở đó nữa.

Thí sinh nào được tuyển thẳng vào ĐH Nội vụ Hà Nội?

Thí sinh nào được tuyển thẳng vào ĐH Nội vụ Hà Nội?
(PLVN) - Trường Đại học Nội vụ Hà Nội vừa có thông báo tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2021. Theo đó, những t
2 tháng đầu năm, thu hút FDI đạt 5,46 tỷ USD

2 tháng đầu năm, thu hút FDI đạt 5,46 tỷ USD

(PLVN) - Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) vừa cho biết, theo báo cáo nhanh, tính đến ngày 20/02/2021, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn, mua cổ phần (GVMCP) của nhà đầu tư nước ngoài (ĐTNN) đạt 5,46 tỷ USD, bằng 84,4% so với cùng kỳ năm 2020. Vốn thực hiện của dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài ước đạt 2,5 tỷ USD, tăng 2% so với cùng kỳ năm 2020.

Báo điện tử Pháp luật Việt Nam

Giấy phép xuất bản số 303/GP-BTTTT ngày 8/5/2015

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư pháp

Tổng biên tập: Tiến sỹ Đào Văn Hội

Phó TBT: Trần Đức Vinh

Tòa soạn: Số 42/29 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội

E-mail: baodientuphapluat@gmail.com

Hotline: 0353.63.63.55

Liên hệ quảng cáo: 0971.741.666‬