Bác Hồ nói về sức mạnh của Quốc hội

(PLO) - Chủ tịch Hồ Chí Minh là người sáng lập ra Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Người từng nói: Quốc hội ta là Quốc hội của toàn dân, được bầu ra theo luật tuyển cử rất dân chủ: tự do, phổ thông, bỏ phiếu kín… Vì vậy, Quốc hội ta là tiêu biểu cho tinh thần đoàn kết của toàn dân, cho chí khí quật cường của dân tộc, cho quyết tâm độc lập, thống nhất của toàn thể đồng bào ta từ Bắc đến Nam.
Bác Hồ nói về sức mạnh của Quốc hội Bác Hồ tại Kỳ họp lần thứ nhất Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa năm 1946
Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, Quốc hội chỉ có thể phát huy được vai trò của một thiết chế dân chủ khi nó có thực quyền và đại diện thực sự cho lợi ích của nhân dân, của một nước có độc lập. Do đó, để có được một quốc hội là cơ quan đại diện cho nhân dân thì trước hết phải đấu tranh giành độc lập cho dân tộc.
Vai trò Quốc hội
Theo Người: “… Quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất của Nhà nước. Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực của Nhà nước ở địa phương… Quốc hội là cơ quan duy nhất có quyền lập pháp. Những vấn đề quan trọng nhất của Nhà nước trong phạm vi toàn quốc đều do Quốc hội quyết định”.
Quan điểm “Quốc hội quyết định những công việc quan trọng nhất của Nhà nước” còn được thể hiện qua các chế định của Hiến pháp năm 1946 là bản hiến pháp đầu tiên của nước ta do Chủ tịch Hồ Chí Minh trực tiếp chỉ đạo việc soạn thảo. 
Theo bản văn của Hiến pháp này thì tất cả quyền bính trong nước là của toàn thể nhân dân Việt Nam (Điều 1). Nghị viện nhân dân là cơ quan có quyền cao nhất của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (Điều 22). Nghị viện có quyền làm luật (Điều 23). Chủ tịch nước có quyền yêu cầu Nghị viện thảo luận lại. Nếu Nghị viện ưng chuẩn thì bắt buộc Chủ tịch nước phải ban bố (Điều 31). Trong cơ cấu của Nghị viện nhân dân có Ban Thường vụ. Khi Nghị viện nhân dân không họp thì Ban Thường vụ có quyền biểu quyết sắc luật của Chính phủ (Điều 36). Nghị viện có quyền bầu ra Chủ tịch nước (Điều 45), bầu Thủ tướng, phê chuẩn danh sách Bộ trưởng do Thủ tướng trình, bỏ phiếu tín nhiệm đối với Nội các (Điều 47, Điều 54), Nghị viện có quyền sửa đổi Hiến pháp nhưng phải đưa ra toàn dân phúc quyết (Điều 70). 
Như vậy, theo Hiến pháp năm 1946, Nghị viện là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, quyết định những công việc quan trọng nhất của Nhà nước nhưng quyền lực của Nghị viện cũng bị kiểm tra lại bởi các thiết chế nhà nước và bởi nhân dân - chủ thể của quyền lực nhà nước. Theo nhiều nhà nghiên cứu thì Hiến pháp năm 1946 là Hiến pháp mẫu mực về cách quy định ngắn gọn, súc tích, văn phong trong sáng và tổ chức khoa học về phân công quyền lực trong bộ máy nhà nước.
Trong mối quan hệ giữa Quốc hội và các cơ quan khác trong bộ máy nhà nước, theo Hồ Chí Minh, Chính phủ, người đứng đầu Nhà nước cũng phải do Quốc hội bầu ra. Đó là lý do vì sao Người rất khẩn trương trong việc chỉ đạo tổ chức cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên để bầu ra Chính phủ chính thức thay cho Chính phủ lâm thời. 
Và chính Người đã khước từ lời đề nghị của nhân dân về việc để Hồ Chí Minh làm Chủ tịch vĩnh viễn không qua bầu cử. Nghiên cứu một số hoạt động khác của Hồ Chí Minh còn thấy rằng trong tư tưởng của Người, Quốc hội còn là cơ quan thực hiện quyền kiểm soát đối với Chính phủ và người đứng đầu Nhà nước”.
Quốc hội – đại diện cho toàn dân
Về tính đại diện của Quốc hội, Hồ Chí Minh nhấn mạnh Quốc hội là đại diện cho toàn thể quốc dân Việt Nam và tiêu biểu cho tinh thần đoàn kết toàn dân. Trong diễn văn khai mạc Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa I nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (2/3/1946), Người nói: “… 
Trong cuộc Toàn quốc đại biểu đại hội này, các đảng phái đều có đại biểu mà đại biểu không đảng phái cũng nhiều, đồng thời phụ nữ và đồng bào dân tộc thiểu số cũng đều có đại biểu. Vì thế cho nên các đại biểu trong Quốc hội này không phải đại diện cho một đảng phái nào mà là đại biểu cho toàn thể quốc dân Việt Nam. Đó là một sự đoàn kết tỏ ra rằng lực lượng của toàn dân Việt Nam đã kết lại thành một khối…”. 
“… Quốc hội ta là Quốc hội của toàn dân, được bầu ra theo luật tuyển cử rất dân chủ: tự do, phổ thông, bỏ phiếu kín… Vì vậy, Quốc hội ta là tiêu biểu cho tinh thần đoàn kết của toàn dân, cho chí khí quật cường của dân tộc, cho quyết tâm độc lập, thống nhất của toàn thể đồng bào ta từ Bắc đến Nam…”.
Từ cuối tháng 12/1946, đáp lại lời kêu gọi cứu nước thiêng liêng của Hồ Chủ tịch, các đại biểu Quốc hội đã cùng nhân dân tiến hành cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Sau khi kháng chiến thành công, ngày 20/3/1955, Kỳ họp thứ tư của Quốc hội khóa I họp tại thủ đô Hà Nội. 
Đọc lời chào mừng trong phiên khai mạc, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Quốc hội là tiêu biểu ý chí thống nhất của dân tộc ta, một ý chí sắt đá không gì lay chuyển nổi, đã góp phần vào thắng lợi của sự nghiệp kháng chiến chống Pháp, đem lại hòa bình cho đất nước”.
Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhấn mạnh đến tinh thần đoàn kết trong Quốc hội: “Khóa Quốc hội này là khóa Quốc hội đoàn kết. Ở đây, có đại biểu của tất cả các giai cấp yêu nước, của tất cả các dân tộc anh em, các tôn giáo, các đảng phái, của đồng bào Bắc, Trung, Nam. Tất cả chúng ta đều phải tăng cường đoàn kết… Quốc hội đoàn kết nhất trí, toàn dân đoàn kết nhất trí thì khó khăn nào chúng ta cũng khắc phục được và thắng lợi nhất định về tay ta…”.
Về bầu cử Quốc hội
Báo Cứu Quốc số 130 ra ngày 31/12/1945 đã đăng bài viết “Về ý nghĩa tổng tuyển cử” của Bác Hồ. Người đã chỉ rõ quyền bầu cử, ứng cử: “… Trong tổng tuyển cử, hễ là người muốn lo việc nước thì đều có quyền ứng cử, hễ là công dân thì đều có quyền đi bầu cử, không phân chia trai gái, giàu nghèo, tôn giáo, giai cấp, đảng phái, hễ là công dân Việt Nam thì đều có hai quyền đó”.
Một ngày trước khi diễn ra cuộc tổng tuyển cử, chiều 5/1/1946, trước hơn hai vạn đồng bào thủ đô Hà Nội đang mít tinh ủng hộ cuộc bầu cử, Bác Hồ đã nói: “Làm việc bây giờ là hi sinh phấn đấu, quên lợi riêng mà nghĩ đến lợi chung…”. Hướng về phía cử tri, Bác đã căn dặn: “Những ai muốn làm quan cách mạng thì không nên bầu. Ngày mai không ai ép, không ai mua, toàn dân sẽ thực hiện quyền dân chủ của mình”. 
Hướng về phía các ứng cử viên, Bác nhắn nhủ: “Ngày mai dân ta sẽ tự do lựa chọn và bầu ra những người xứng đáng để thay mặt cho mình gánh vác việc nước. Ngày mai người ứng cử thì đông, nhưng số đại biểu được bầu thì ít, tất nhiên có người được cử, có người không được cử, những người trúng cử sẽ phải ra sức giữ vững nền độc lập của Tổ quốc, ra sức mưu cầu hạnh phúc cho đồng bào, phải luôn luôn ghi nhớ và thực hành câu: vì lợi nước, quên lợi nhà; vì lợi chung, quên lợi riêng”…
Về ý nghĩa của cuộc bầu cử, Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Tổng tuyển cử là một dịp cho toàn thể quốc dân tự do lựa chọn những người có tài, có đức, để gánh vác công việc nước nhà”. “Một lá phiếu cũng có sức lực như một viên đạn”. Và “Lựa chọn những đại biểu như vậy là quyền lợi và nghĩa vụ của người cử tri...”. Từ đó, Bác khẳng định: “Tổng tuyển cử tức là tự do, bình đẳng; tức là dân chủ, đoàn kết”.
Đại biểu Quốc hội –Vì lợi chung, vì Tổ quốc
Người rất hiểu vai trò của cán bộ trong sự nghiệp cách mạng nói chung và vai trò của đại biểu Quốc hội nói riêng. Đại biểu Quốc hội là chủ thể giữ vai trò then chốt nếu không muốn nói là quan trọng nhất trong việc thực hiện quyền lực nhà nước của Quốc hội. Về tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội, Người đã nêu rất cô đọng các đặc điểm cần và đủ như sau: “Tổng tuyển cử là một dịp cho toàn thể quốc dân lựa chọn những người có tài, có đức để gánh vác công việc nước nhà”; “những người trúng cử sẽ phải ra sức giữ vững nền độc lập của Tổ quốc, ra sức mưu cầu hạnh phúc của đồng bào. Phải luôn luôn nhớ và thực hành câu: vì lợi nước, quên lợi nhà, vì lợi chung, quên lợi riêng. Phải làm sao cho xứng đáng với đồng bào, cho xứng đáng với Tổ quốc”.
Sau này, trong bài nói chuyện với đồng bào thủ đô nhân dịp mừng Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa II, Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu rõ hơn về phẩm chất của đại biểu Quốc hội. Người nói: “Tất cả đại biểu Quốc hội hứa với đồng bào là được cử vào Quốc hội để làm đại biểu Quốc hội không phải là để làm quan, không phải là để ngồi trên ăn trốc mà là người đầy tớ tuyệt đối trung thành của đồng bào”. “Quốc hội phải có những đại biểu thật xứng đáng, những đại biểu một lòng một dạ phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân và phục vụ chủ nghĩa xã hội”.
Trong điều kiện xây dựng chủ nghĩa xã hội, đại biểu Quốc hội còn phải là người “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, hết lòng hết sức phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân, phục vụ chủ nghĩa xã hội”.
Các đại biểu Quốc hội được nhân dân trực tiếp bầu ra, cho nên theo Chủ tịch Hồ Chí Minh: “… Nhân dân có quyền bãi miễn đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân nếu những đại biểu ấy tỏ ra không xứng đáng với sự tín nhiệm của nhân dân. Nguyên tắc ấy bảo đảm quyền kiểm soát của nhân dân đối với đại biểu của mình…”.
Tư tưởng Hồ Chí Minh về Quốc hội thể hiện sự vận dụng sáng tạo các quan điểm của nhà dân chủ kinh điển và các nhà mác xít kinh điển vào điều kiện thực tiễn của Việt Nam. Những luận điểm của Người là ngọn đuốc soi sáng con đường đổi mới tổ chức và hoạt động của Quốc hội nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân dưới sự lãnh đạo của Đảng.
Đứng trước cơ hội và thách thức to lớn của đất nước ta trong giai đoạn hiện nay, cần phải quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh trong đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động của Quốc hội, làm cho Quốc hội ngày càng xứng đáng là đại biểu cao nhất cho quyền lực của nhân dân và là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất; là cơ quan duy nhất có quyền lập hiến, lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao toàn bộ hoạt động của Nhà nước. 
Trung Thành (Tổng hợp)
Cùng chuyên mục
Thúc đẩy hợp tác quốc phòng Việt Nam - Liên bang Nga

Thúc đẩy hợp tác quốc phòng Việt Nam - Liên bang Nga

(PLVN) - Hôm qua - 3/7, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã có buổi trao đổi trực tuyến với Thượng tướng A.V. Fomin, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Liên bang Nga.

Đọc thêm

Giải pháp đối với biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế

Giải pháp đối với biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế
(PLVN) - Chính phủ vừa ra Nghị quyết về giải pháp đối với biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế, nêu rõ, mặc dù Chính phủ đã bổ sung 20.300 biên chế giáo viên mầm non cho 14 tỉnh có mức tăng dân số cơ học cao và 5 tỉnh Tây Nguyên nhưng vẫn phát sinh một số khó khăn, vướng mắc, ảnh hưởng đến chất lượng cung ứng dịch vụ sự nghiệp giáo dục và y tế, thực hiện chủ trương “có học sinh thì phải có giáo viên đứng lớp”, “có bệnh nhân thì phải có viên chức y tế”.
Quy định sử dụng người chưa đủ 15 tuổi làm việc

Quy định sử dụng người chưa đủ 15 tuổi làm việc

(PLVN) - Quy định sử dụng người chưa đủ 15 tuổi làm việcDự thảo Thông tư của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về sử dụng người chưa đủ 15 tuổi làm việc đang được lấy ý kiến góp ý của nhân dân.

Đâu rồi sự mẫu mực?

Đâu rồi sự mẫu mực?
(PLVN) - Một loạt các cán bộ cấp cao thuộc tỉnh ở các địa phương khác nhau viết đơn “xin thôi chức” khiến dư luận quan tâm và không ít lời bình phẩm về phương cách hành xử này.

Khẩn trương làm rõ nguyên nhân cháy kho hóa chất tại Hà Nội

Khẩn trương làm rõ nguyên nhân cháy kho hóa chất tại Hà Nội
(PLVN) - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình vừa có văn bản yêu cầu UBND TP Hà Nội chỉ đạo các cơ quan chức năng tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy kho chứa hóa chất tại quận Long Biên, TP Hà Nội.

Vụ bé gái 13 tuổi tổn hại 42% sức khỏe khi đi nâng mũi: Vì sao chủ tiệm Spa chỉ bị xử phạt hành chính?

Vụ bé gái 13 tuổi tổn hại 42% sức khỏe khi đi nâng mũi: Vì sao chủ tiệm Spa chỉ bị xử phạt hành chính?
(PLVN) - Nghe lời mời hấp dẫn của chủ tiệm Spa Zô Beauty Center, cháu N.T.T.H, 13 tuổi đã đồng ý tiêm mũi Filler để nâng mũi. Nhưng sau khi sử dụng dịch vụ bé gái này bị biến chứng tổn hại sức khỏe tới 42%. Tuy nhiên, hành vi của chủ tiệm Spa sau đó chỉ bị cơ quan chức năng xử phạt vi phạm hành chính, tiếp tục cho cơ sở thẩm mỹ này hoạt động khiến gia đình nạn nhân hết sức bức xúc.   

Nét chấm phá vui tươi trong bức tranh Pháp luật Việt Nam

Nét chấm phá vui tươi trong bức tranh Pháp luật Việt Nam
(PLVN) - Nhớ những đêm trắng cả Ban hối hả thâu đêm làm báo: Viết bài, biên tập, trình bày, rồi cả những màn tranh luận nảy lửa. Lãnh đạo trong Ban Biên tập cũng thường xuyên phải thức giữa đêm khuya để duyệt bài. Để rồi sớm mai, khi ngày mới bắt đầu, khắp các nẻo đường từ thành thị sôi động đến tỉnh lẻ xa xôi đều rộn rã âm thanh quen thuộc của những xe báo dạo “Mời các bạn đón đọc thông tin duy nhất, độc quyền chỉ có trên Câu chuyện Pháp luật, Xa lộ Pháp luật” mới thân thương, xúc động làm sao! 

Ông Kim Jong-un giải thích lý do Triều Tiên không lây nhiễm COVID-19

Ông Kim Jong-un giải thích lý do Triều Tiên không lây nhiễm COVID-19
(PLVN) - Nhà Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un nói rằng nhờ Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên và sự đồng tâm hiệp lực của nhân dân nên đã ngăn chặn được virus corona không xâm nhập vào đất nước - Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin hôm 3/7.
Thúc đẩy hợp tác quốc phòng Việt Nam - Liên bang Nga

Thúc đẩy hợp tác quốc phòng Việt Nam - Liên bang Nga

(PLVN) - Hôm qua - 3/7, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã có buổi trao đổi trực tuyến với Thượng tướng A.V. Fomin, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Liên bang Nga.

Trải nghiệm "đệ nhất hùng quan" Mã Pí Lèng

Trải nghiệm "đệ nhất hùng quan" Mã Pí Lèng
(PLVN) - Bỏ qua những vụ lùm xùm liên quan đến danh thắng Mã Pí Lèng thời gian gần đây như xây biệt phủ trái phép trên đỉnh đèo, rồi du khách chụp ảnh khỏa thân tự sướng đội lốt bảo vệ môi trường… Mã Pí Lèng vẫn là đệ nhất hùng quan say lòng các nhà nghiên cứu và du khách…

Ngẫm về triết lý "tấm vải liệm không có túi"

Ngẫm về triết lý "tấm vải liệm không có túi"
(PLVN) - Con người sống ở đời, mỗi ngày đều không khỏi lo lắng, muộn phiền vì những chuyện cơm áo gạo tiền, tâm can không mấy khi được an tĩnh, trong tư tưởng hầu như chỉ xoay quanh một chữ tiền. Tiền bạc vốn là vật ngoài thân, thế nhưng từ xưa đến nay những người đặt tiền lên trên tất cả nhiều không sao đếm xuể.

Uẩn khúc vụ mất tích 5 đứa trẻ nhà Sodder (Kỳ cuối)

Uẩn khúc vụ mất tích 5 đứa trẻ nhà Sodder (Kỳ cuối)
(PLVN) - Sau vụ cháy kinh hoàng không rõ nguyên nhân tại Sodder, 5 đứa con kháu khỉnh của họ đã mất tích không dấu vết, hệt như chúng "bốc hơi", như chưa từng hiện diện trong cuộc đời này. Đến nay đã 80 năm trôi qua nhưng vụ cháy và sự biến mất của đám trẻ vẫn là một bí ẩn...
Tiếp bài “Heo lậu chiếm lĩnh thị trường tại Đồng Nai”: Kiểm tra, xử phạt chỉ giải quyết được “phần ngọn”?

Tiếp bài “Heo lậu chiếm lĩnh thị trường tại Đồng Nai”: Kiểm tra, xử phạt chỉ giải quyết được “phần ngọn”?

(PLVN) - Như PLVN đã phản ánh, từ nhiều năm nay, hàng chục lò mổ heo lậu ở phường Long Bình (TP Biên Hòa, Đồng Nai) ngang nhiên hoạt động bất chấp các quy định về an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường. Mặc dù chính quyền địa phương đã nhiều lần vào cuộc để kiểm tra, xử phạt nhưng tình trạng mổ heo lậu ở đây vẫn không chấm dứt, gây nhức nhối cho người dân trong khu vực.

Báo điện tử Pháp luật Việt Nam

Giấy phép xuất bản số 303/GP-BTTTT ngày 8/5/2015

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư pháp

Tổng biên tập: Tiến sỹ Đào Văn Hội

Phó TBT: Trần Đức Vinh

Trưởng ban Báo Điện tử: Xuân Bính

Tòa soạn: Số 42/29 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội

E-mail: baodientuphapluat@gmail.com

Hotline: 0353.63.63.55

Liên hệ quảng cáo: 0971.741.666‬