5 việc Tư pháp cần làm tốt góp phần đưa Lâm Đồng chuyển mình

(PLO) - Người đứng đầu chính quyền tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh, trọng tâm tới đây, địa phương sẽ tập trung chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính, chú trọng rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính; thực hiện tốt quy trình “một cửa liên thông”. Trong đó, ngành Tư pháp cần thực hiện tốt một số nội dung góp phần thực hiện thành công mục tiêu chung của tỉnh.
5 việc Tư pháp cần làm tốt góp phần đưa Lâm Đồng chuyển mình TP Đà Lạt
Năm 2015 sắp kết thúc, ông có thể phác qua một vài nét nổi bật về kinh tế - xã hội mà Đảng bộ và nhân dân Lâm Đồng đã đạt được trong năm qua?
- Quán triệt Nghị quyết của Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội năm 2015, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX tỉnh Lâm Đồng đã phấn đấu tăng trưởng kinh tế với tốc độ hợp lý và có bước phát triển. 
Trong 18 chỉ tiêu chủ yếu thì có 17 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, tăng trưởng kinh tế đạt 14,1%, GRDP bình quân đầu người (theo giá so sánh năm 2010) ước đạt 45,2 triệu đồng. Sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển, diện tích, năng suất các loại cây trồng chính đều đạt và vượt kế hoạch. 
Chương trình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được các địa phương quan tâm chỉ đạo, thực hiện và mang lại hiệu quả thiết thực. Sản xuất công nghiệp, nhất là công nghiệp chế biến ổn định và phát triển; tổng mức đầu tư xã hội tăng so với cùng kỳ và đạt kế hoạch đề ra; ngành dịch vụ tiếp tục tăng trưởng ổn định; dịch vụ vận tải, bưu chính viễn thông tiếp tục duy trì và ngày càng đáp ứng nhu cầu của nhân dân; kim ngạch xuất khẩu ước đạt 480 triệu USD, khách du lịch đến Lâm Đồng ước đạt 5,1 triệu lượt, tăng 6,3% so cùng kỳ. 
Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được đông đảo nông dân hưởng ứng và tích cực tham gia, đến năm 2015 đã có 43 xã và 01 huyện được công nhận đạt chuẩn về nông thôn mới. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ; các hoạt động giáo dục - đào tạo, y tế đáp ứng được yêu cầu đặt ra. An sinh xã hội đảm bảo; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. 
Vậy theo ông, tồn tại lớn nhất của địa phương hiện nay là gì?
- Hiện nay, tồn tại lớn nhất của địa phương cần khắc phục trong thời gian tới đó là: Kinh tế địa phương tuy có bước phát triển nhưng chưa bền vững; chất lượng tăng trưởng, hiệu quả và sức cạnh tranh chưa cao, chưa tương xứng với tiềm năng và yêu cầu phát triển của địa phương. Tiến độ thu ngân sách còn chậm; thu hút đầu tư vẫn khó khăn. Công tác cải cách hành chính, nhất là giải quyết các thủ tục hành chính về đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng còn chưa đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp và người dân.
Chủ tịch đánh giá thế nào về công cuộc cải cách hành chính của Lâm Đồng thời gian qua? Hướng tới Lâm Đồng sẽ làm gì trong việc cải cách thủ tục hành chính để giúp người dân và doanh nghiệp được thuận lợi hơn khi đến với cơ quan công quyền tại địa phương? 
Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đoàn Văn Việt  
- Từ năm 2011 đến nay, tỉnh Lâm Đồng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt công tác cải cách hành chính; ban hành nhiều văn bản quan trọng để cụ thể hóa triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính theo chủ trương của Đảng, Chính phủ. Các sở, ban, ngành và các địa phương đã phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách về cải cách hành chính; từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước ở địa phương, nhất là công tác cải cách thủ tục hành chính.
Giai đoạn 2011 - 2015, Lâm Đồng đã ban hành 70 quyết định để tiếp tục cập nhật, công bố bổ sung Bộ thủ tục hành chính các cấp; đến nay, trên địa bàn tỉnh đã công bố, công khai 1.647 thủ tục hành chính (có 179 thủ tục liên thông). 
Cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” được triển khai thực hiện tại 100% cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh với số lượng thủ tục hành chính áp dụng tiếp tục được nâng cao qua các năm. Đội ngũ cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thường xuyên được củng cố, tăng cường cả về số lượng lẫn chất lượng; cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc tại bộ phận “một cửa” được quan tâm đầu tư. 
Trong thời gian tới, để tiếp tục nâng cao hiệu quả cải cách thủ tục hành chính, cải cách lề lối làm việc nhằm phục vụ xã hội tốt hơn, Lâm Đồng sẽ tập trung chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính, chú trọng rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính ; thực hiện tốt quy trình “một cửa liên thông”. Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, phần mềm “một cửa liên thông” hiện đại, tạo thuận lợi cho nhà đầu tư trong việc thực hiện các thủ tục hành chính  trong lĩnh vực đầu tư, đất đai, xây dựng.
Tỉnh sẽ thường xuyên tổ chức gặp mặt, đối thoại với nhà đầu tư để kịp thời tháo gỡ mọi khó khăn, vướng mắc; chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tăng cường công tác phối hợp, hỗ trợ, tư vấn cho các nhà đầu tư khi đến tìm hiểu đầu tư, triển khai dự án đầu tư. Thường xuyên cập nhật thông tin cơ chế, chính sách có liên quan đến hoạt động đầu tư nhằm cung cấp thông tin kịp thời đến nhà đầu tư trên các lĩnh vực có nhiều tiềm năng, thế mạnh để hỗ trợ nhà đầu tư trong công tác khảo sát thị trường và quyết định đầu tư tại địa phương. 
Ngoài ra, Lâm Đồng cũng sẽ tích cực kêu gọi các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, nhà đầu tư mạnh dạn phản ánh, kiến nghị những vấn đề vướng mắc, khó khăn gặp phải trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính để tỉnh kịp thời chấn chỉnh và thực hiện tốt hơn trong thời gian tới. 
Trong sự phát triển của địa phương, Tư pháp có vai trò như thế nào, thưa ông? Theo ông, những vấn đề nào Tư pháp Lâm Đồng cần quan tâm chú trọng hơn nữa trong năm 2016 và những năm tiếp theo?
- Những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự nỗ lực cố gắng của cán bộ, công chức, viên chức Sở Tư pháp; chất lượng tham mưu cho UBND các cấp trong việc quản lý nhà nước về lĩnh vực tư pháp có nhiều chuyển biến tích cực: công tác thẩm định văn bản từng bước đi vào nền nếp; công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý ngày càng được tăng cường; công tác kiểm soát thủ tục hành chính, theo dõi thi hành pháp luật ngày càng được nâng lên; việc tổ chức, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; thanh tra, kiểm tra... được quan tâm đẩy mạnh để tiếp tục kế thừa và phát huy những kết quả đã đạt được của ngành Tư pháp tỉnh Lâm Đồng suốt 40 năm qua. 
Tuy nhiên, thời gian tới ngành Tư pháp Lâm Đồng cần thực hiện tốt một số nội dung sau:
Thứ nhất, tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ lần thứ X; xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của ngành phải bám sát chương trình, kế hoạch trọng tâm của Bộ Tư pháp và các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Thứ hai, chú trọng nâng cao chất lượng công tác tham mưu xây dựng và hoàn thiện thể chế. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật phải được tiến hành một cách thường xuyên, liên tục, đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật. Hoạt động quản lý các lĩnh vực bổ trợ tư pháp phải được triển khai đồng bộ, thống nhất và phù hợp với quan điểm của Đảng và Nhà nước về cải cách tư pháp, đẩy mạnh xã hội hóa một số lĩnh vực hoạt động bổ trợ tư pháp. Việc phát triển các tổ chức bổ trợ tư pháp phải phù hợp với quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. 
Thứ ba, đối với công tác thi hành án dân sự, ngành Tư pháp phải chủ động tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự và Quy chế phối hợp công tác giữa cơ quan tư pháp và cơ quan thi hành án dân sự địa phương. 
Thứ tư, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy quản lý, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương IV (khoá XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. 
Thứ năm, cần chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tinh thông về chuyên môn, nghiệp vụ, đồng thời nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức nhằm đáp ứng tốt hơn nữa nhiệm vụ công tác của ngành trong tình hình mới; khẳng định được vị trí, vai trò của ngành Tư pháp trong đời sống xã hội cũng như trong việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.
Trân trọng cảm ơn ông và chúc Lâm Đồng ngày càng phát triển.
Phúc Ân
Cùng chuyên mục
Chính phủ nghe báo cáo tình hình thực hiện ngân sách Nhà nước

Chính phủ nghe báo cáo tình hình thực hiện ngân sách Nhà nước

(PLVN) - Tại phiên họp thường kỳ tháng 2/2021 của Chính phủ diễn ra sáng nay (2/3), các thành viên Chính phủ sẽ thảo luận về các giải pháp nhằm thực hiện mục tiêu quan trọng nhất hiện nay là phòng chống hiệu quả dịch, bảo đảm sức khỏe, tính mạng người dân và tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế-xã hội.

Đọc thêm

Cần ứng xử có văn hóa khi xảy ra va chạm giao thông

Cần ứng xử có văn hóa khi xảy ra va chạm giao thông
(PLVN) - Thay vì bình tĩnh giải quyết khi xảy ra va chạm giao thông thì không ít người tham gia giao thông lại thích dùng bạo lực, nắm đấm “nói chuyện”, rồi gây hậu quả nghiêm trọng. Mới đây, một thanh niên vừa mới ra tù ở tỉnh Khánh Hòa đã gây án mạng sau khi va chạm giao thông.

Công an Việt Yên chủ động thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021

Công an Việt Yên chủ động thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021
(PLVN) - Trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, toàn lực lượng Công an huyện Việt Yên đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, triển khai nghiêm ngặt công tác phòng chống dịch Covid-19, đảm bảo cho nhân dân vui xuân, đón Tết an toàn.

Tỉnh ủy Vĩnh Phúc khẳng định bổ nhiệm tân Phó Giám đốc Sở KH-ĐT 31 tuổi “theo quy định của Trung ương và của tỉnh“

Tỉnh ủy Vĩnh Phúc khẳng định bổ nhiệm tân Phó Giám đốc Sở KH-ĐT 31 tuổi “theo quy định của Trung ương và của tỉnh“
(PLVN) - Trước dư luận liên quan đến việc bổ nhiệm bà Trần Huyền Trang (31 tuổi, con gái Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan) làm Phó Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh, Tỉnh ủy Vĩnh Phúc khẳng định việc bổ nhiệm xuất phát từ tiêu chuẩn, điều kiện cán bộ theo quy định của Trung ương và của tỉnh.

Hậu họa tin giả thời “sốt đất”

Hậu họa tin giả thời “sốt đất”
(PLVN) - Cuộc sốt đất “điên cuồng” tại khu vực quanh sân bay Técníc đã nhanh chóng xẹp xuống như bong bóng xì hơi chỉ ít ngày sau khi nó xảy ra, nhưng để lại cho giới truyền thông cũng như chính quyền địa phương nhiều bài học phải suy ngẫm.
Trấn Thành tặng tiền cho 'người hùng' Nguyễn Ngọc Mạnh; Cao Thái Sơn sang Mỹ chích ngừa Covid-19

Trấn Thành tặng tiền cho 'người hùng' Nguyễn Ngọc Mạnh; Cao Thái Sơn sang Mỹ chích ngừa Covid-19

(PLVN) - NS Thương Tín xuất viện sau 3 ngày đột quỵ, về lại căn phòng trọ 20m2; Trấn Thành tặng tiền cho "người hùng" Nguyễn Ngọc Mạnh; Vợ Vân Quang Long lên tiếng làm rõ chuyện tiền phúng điếu và từ chối nhận cấp dưỡng nuôi con từ Dương Ngọc Thái; Cao Thái Sơn sang Mỹ chích ngừa Covid-19...

Tăng mức tiền phạt vi phạm hành chính tối đa của 10 lĩnh vực

Tăng mức tiền phạt vi phạm hành chính tối đa của 10 lĩnh vực
(PLVN) -Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi được Quốc hội khóa XIV kỳ họp thứ 10 thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2022. Trong đó, Luật có nhiều điểm mới quan trọng, tác động trực tiếp đến người dân như: mức phạt tiền tối đa trong các lĩnh vực, bổ sung chức danh có thẩm quyền xử phạt, thủ tục xử phạt…
Bộ Xây dựng sẽ nghiên cứu xác định lại “nhà tạm” có giá tới 15 tỷ trên cao tốc Bắc - Nam

Bộ Xây dựng sẽ nghiên cứu xác định lại “nhà tạm” có giá tới 15 tỷ trên cao tốc Bắc - Nam

(PLVN) - Như PLVN đã thông tin, theo kết quả Kiểm toán Nhà nước (KTNN) công bố, tại dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn Phan Thiết - Dầu Giây, việc tính toán chi phí nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công công trình của Ban quản lý dự án Thăng Long (BQL) được Bộ Xây dựng cho phép 1-2% chi phí xây dựng các công trình đi theo tuyến mà không phải lập dự toán chi tiết với từng gói thầu để so sánh là chưa đảm bảo sự phù hợp và tính kinh tế.  

Báo điện tử Pháp luật Việt Nam

Giấy phép xuất bản số 303/GP-BTTTT ngày 8/5/2015

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư pháp

Tổng biên tập: Tiến sỹ Đào Văn Hội

Phó TBT: Trần Đức Vinh

Tòa soạn: Số 42/29 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội

E-mail: baodientuphapluat@gmail.com

Hotline: 0353.63.63.55

Liên hệ quảng cáo: 0971.741.666‬