Vĩnh Tường tập trung tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở

(PLVN) - Trao đổi với phóng viên về công tác tổ chức Đại hội (ĐH) Đảng bộ cấp cơ sở ở địa phương, đồng chí Lê Minh Thịnh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) cho biết, "ĐH diễn ra phải bảo đảm an toàn, thiết thực, không phô trương, hình thức, kiên quyết chống lãng phí, tiêu cực".
Vĩnh Tường tập trung tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở Đảng bộ Thị trấn Tứ Trưng tổ chức thành công đại hội điểm cấp cơ sở của huyện

Cũng theo Bí thư Huyện ủy Vĩnh Tường, công tác chuẩn bị và tổ chức ĐH Đảng bộ các cấp trong Đảng bộ huyện phải thực hiện phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển; phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, thực hiện nghiêm các quy chế, quy định của Đảng, Nhà nước về công tác cán bộ; coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, trước hết là người đứng đầu.

Thông qua ĐH Đảng bộ các cấp, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; củng cố, tăng cường hơn nữa khối đại đoàn kết dân tộc và niềm tin của Nhân dân đối với Đảng.

Lãnh đạo tổ chức thảo luận kỹ lưỡng, sâu sắc, hiệu quả các quan điểm, mục tiêu, chủ trương, định hướng lớn nêu tại dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và ĐH Đảng bộ cấp trên trực tiếp.

Báo cáo chính trị của chi bộ, đảng bộ cần được đánh giá đúng, trung thực, khách quan, toàn diện tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá, nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan và rút ra bài học kinh nghiệm sâu sắc trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Đồng thời, xác định mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ tới phải sát hợp với tình hình thực tế, có tính khả thi cao để tổ chức thực hiện hiệu quả.

 Ông Lê Minh Thịnh, Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Vĩnh Tường.

Phóng viên: Xin đồng chí cho biết Ban Thường vụ Huyện ủy Vĩnh Tường đã chỉ đạo việc xây dựng, đóng góp ý kiến vào văn kiện đại hội thực hiện như thế nào?

Đồng chí Lê Minh Thịnh: Ban Thường vụ Huyện ủy Vĩnh Tường đã chỉ đạo các cấp ủy trong quá trình xây dựng các dự thảo văn kiện của đại hội cấp cơ sở và thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và ĐHĐB cấp trên trực tiếp, bằng hình thức thích hợp các cấp ủy cần tổ chức lấy ý kiến đóng góp của cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ hưu trí và các tầng lớp nhân dân.

Đối với dự thảo văn kiện đại hội của đảng bộ các xã, thị trấn còn thêm việc lấy ý kiến đóng góp của các ban ngành, đoàn thể huyện về mục tiêu, nhiệm vụ, cũng như định hướng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của đơn vị trong nhiệm kỳ tới, gắn với định hướng phát triển chung của huyện Vĩnh Tường.

Để bảo đảm chất lượng thảo luận, góp ý vào các dự thảo văn kiện trước và trong đại hội, trên cơ sở toàn văn báo cáo chính trị, các cấp ủy cần tóm tắt những nội dung chính và gợi ý thảo luận một số nội dung trọng tâm để cán bộ, đảng viên góp ý và đại hội thảo luận, quyết định.

Phóng viên: Xin đồng chí cho biết về đại hội điểm cấp cơ sở và thời gian tổ chức Đại hội đại biểu huyện Vĩnh Tường vào lúc nào?

Đồng chí Lê Minh Thịnh: Đảng bộ huyện Vĩnh Tường có 66 chi, đảng bộ cơ sở, trong đó có 28 đảng bộ xã, thị trấn. Ban Thường vụ Huyện ủy đã chọn Đảng bộ thị trấn Tứ Trưng để chỉ đạo đại hội điểm cấp cơ sở và đã tổ chức thành công trong tháng 3/2020.

Đại hội đảng cấp cơ sở còn lại dự kiến sẽ kết thúc vào cuối tháng 05/2020. Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện dự kiến tiến hành trong tháng 07/2020. Tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch Covid-19, thời gian tổ chức đại hội cấp cơ sở có thể chậm lại theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Phóng viên: Thưa đồng chí, để tổ chức ĐH Đảng bộ các cấp, công tác quy hoạch cán bộ và chuẩn bị nhân sự ĐH, cơ cấu cấp ủy được thực hiện ra sao?

Đồng chí Lê Minh Thịnh: Thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Vĩnh Tường đã thực hiện công tác quy hoạch cán bộ theo đúng các tiêu chuẩn, quy trình, quy định. Theo đó, quy hoạch nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện gồm 72 người, ban chấp hành đảng bộ cấp xã gồm 364người.

Để chuẩn bị ĐH Đảng bộ các cấp, Ban Thường vụ Huyện ủy Vĩnh Tường chỉ đạo việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự cấp ủy khóa mới phải quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 26-NQ/TW và những quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ theo phân cấp quản lý.

"Kiên quyết sàng lọc, không để lọt vào cấp ủy khóa mới những người bản lĩnh chính trị không vững vàng; phẩm chất, năng lực, uy tín giảm sút; thiếu gương mẫu, mất đoàn kết, cục bộ, bè phái, cơ hội, thấy đúng không dám bảo vệ, thấy sai không dám đấu tranh; có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; chạy chức, chạy quyền, tham nhũng, tiêu cực, “lợi ích nhóm”; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế, quy định của Đảng, Nhà nước, tiêu chuẩn chính trị và những điều đảng viên không được làm; quan liêu, cửa quyền, thiếu gắn bó mật thiết với nhân dân; bản thân hoặc vợ (chồng), con vi phạm các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước làm ảnh hưởng tới uy tín cơ quan, đơn vị, bản thân cán bộ; kết quả thực hiện nhiệm vụ không cao" - Bí thư Huyện ủy Vĩnh Tường Lê Minh Thịnh nhấn mạnh về yêu cầu lựa chọn nhân sự cho ĐH Đảng bộ huyện.

Công tác nhân sự cấp ủy phải đảm bảo nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ; cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 phải đặc biệt coi trọng chất lượng, có số lượng, cơ cấu hợp lý; tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, thật sự trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo, chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới...

Trong quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội phải coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị gắn với đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; tập trung giải quyết, xử lý kịp thời, có hiệu quả những hạn chế, bất cập, yếu kém, những vấn đề tồn đọng kéo dài gây bức xúc, cán bộ, đảng viên, nhân dân quan tâm. Tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng, cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng.

Về cơ cấu cấp ủy, cơ bản bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của cấp ủy đối với những địa bàn, lĩnh vực quan trọng; không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn; thực hiện chủ trương không nhất thiết cấp nào, ngành nào cũng phải có người tham gia cấp ủy; đồng thời, thống nhất một số chức danh cụ thể cơ cấu vào ban thường vụ.

Kết hợp hài hòa, chặt chẽ, hiệu quả việc chuẩn bị nhân sự tại chỗ với điều động, luân chuyển, bố trí cán bộ từ nơi khác đến. Các cấp và ngành có cơ cấu cấp ủy viên, nhưng chưa chuẩn bị được nhân sự tại chỗ thì cấp ủy cấp trên điều động người đủ tiêu chuẩn, điều kiện, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị từ nơi khác đến hoặc xem xét, bổ sung sau đại hội.

Cơ bản thực hiện chủ trương "bí thư đảng ủy đồng thời là chủ tịch HĐND ở cấp xã" và thực hiện "bí thư đảng ủy đồng thời là chủ tịch UBND ở cấp xã" đối với những nơi có đủ điều kiện.

Hiện tại, bên cạnh nhiệm vụ lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn ra, Ban Thường vụ Huyện ủy Vĩnh Tường cũng đang tập trung chỉ đạo chuẩn bị và tổ chức thành công ĐH Đảng bộ cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2020 – 2025, tạo tiền đề vững chắc để tổ chức tốt ĐH Đảng bộ cấp huyện.

Phóng viên: Xin cảm ơn đồng chí và chúc ĐH Đảng bộ huyện sẽ thành công tốt đẹp!

Lê Trang
Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục
Kỷ luật hạt trưởng kiểm lâm để mất rừng

Kỷ luật hạt trưởng kiểm lâm để mất rừng

(PLVN) - Tại phiên họp định kỳ lần thứ 9, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Lắk đã xem xét, kết luận và quyết định thi hành kỷ luật một số cán bộ, đảng viên vi phạm. Trong đó, xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Y Te, Hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện Lắk (nguyên Huyện ủy viên, Bí thư Chi bộ, Hạt trưởng Hạt kiểm lâm Krông Bông).

Đọc thêm

Báo chí phải tham gia phản bác lại các luận điệu xuyên tạc, lợi dụng bầu cử để chia rẽ khối đoàn kết dân tộc

Báo chí phải tham gia phản bác lại các luận điệu xuyên tạc, lợi dụng bầu cử để chia rẽ khối đoàn kết dân tộc
(PLVN) - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hồ Trung Việt mong muốn các cơ quan thông tấn, báo chí tiếp tục đồng hành với tỉnh Cà Mau, tích cực thông tin về công tác chuẩn bị cũng như để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 thành công tốt đẹp.

“Bật mí” cách tiết kiệm tiền điện mùa nắng nóng

“Bật mí” cách tiết kiệm tiền điện mùa nắng nóng
(PLVN) - Để người dân giảm bớt nỗi lo “tiền điện” mỗi khi hè sang, Tổng công ty Điện lực miền Bắc “bật mí” cách sử dụng thiết bị điện đúng cách nhằm tăng tuổi thọ thiết bị cũng như tiết kiệm điện ở mức tối ưu. 

Nguy cơ xâm nhập dịch COVID-19 vẫn cao

Nguy cơ xâm nhập dịch COVID-19 vẫn cao
(PLVN) - Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Hoàng Đức Hạnh lưu ý khi trực tiếp kiểm tra, giám sát tại điểm tiêm vắc xin phòng Covid-19 (đợt 2) Bệnh viện Đa khoa Đống Đa sáng nay (24/4).

Cao Bằng chuẩn bị cho ngày hội lớn của toàn dân đúng tiến độ, nghiêm túc

Cao Bằng chuẩn bị cho ngày hội lớn của toàn dân đúng tiến độ, nghiêm túc
(PLVN) - Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH), đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đang bước vào giai đoạn nước rút. Nhân dịp này, ông Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử ĐBQH khóa XV và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tỉnh Cao Bằng đã có những chia sẻ về công tác chuẩn bị bầu cử của địa phương.

Cà Mau: Cần khẩn trương hoàn tất thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Nam Bắc

Cà Mau: Cần khẩn trương hoàn tất thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Nam Bắc
(PLVN) -Một bản án của TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh đã có hiệu lực pháp luật, được Tòa án nhân dân tối cao trả lời không có căn cứ kháng nghị theo thủ tục tái thẩm, đã hoàn tất quá trình thi hành án cần được tiếp tục thực hiện để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của công dân.

Báo điện tử Pháp luật Việt Nam

Giấy phép xuất bản số 303/GP-BTTTT ngày 8/5/2015

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư pháp

Tổng biên tập: Tiến sỹ Đào Văn Hội

Phó TBT: Trần Đức Vinh

Tòa soạn: Số 42/29 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội

E-mail: baodientuphapluat@gmail.com

Hotline: 0353.63.63.55

Liên hệ quảng cáo: 0888 033 376