Vĩnh Tường tập trung tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở

(PLVN) - Trao đổi với phóng viên về công tác tổ chức Đại hội (ĐH) Đảng bộ cấp cơ sở ở địa phương, đồng chí Lê Minh Thịnh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) cho biết, "ĐH diễn ra phải bảo đảm an toàn, thiết thực, không phô trương, hình thức, kiên quyết chống lãng phí, tiêu cực".
Vĩnh Tường tập trung tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở Đảng bộ Thị trấn Tứ Trưng tổ chức thành công đại hội điểm cấp cơ sở của huyện

Cũng theo Bí thư Huyện ủy Vĩnh Tường, công tác chuẩn bị và tổ chức ĐH Đảng bộ các cấp trong Đảng bộ huyện phải thực hiện phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển; phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, thực hiện nghiêm các quy chế, quy định của Đảng, Nhà nước về công tác cán bộ; coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, trước hết là người đứng đầu.

Thông qua ĐH Đảng bộ các cấp, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; củng cố, tăng cường hơn nữa khối đại đoàn kết dân tộc và niềm tin của Nhân dân đối với Đảng.

Lãnh đạo tổ chức thảo luận kỹ lưỡng, sâu sắc, hiệu quả các quan điểm, mục tiêu, chủ trương, định hướng lớn nêu tại dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và ĐH Đảng bộ cấp trên trực tiếp.

Báo cáo chính trị của chi bộ, đảng bộ cần được đánh giá đúng, trung thực, khách quan, toàn diện tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá, nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan và rút ra bài học kinh nghiệm sâu sắc trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Đồng thời, xác định mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ tới phải sát hợp với tình hình thực tế, có tính khả thi cao để tổ chức thực hiện hiệu quả.

 Ông Lê Minh Thịnh, Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Vĩnh Tường.

Phóng viên: Xin đồng chí cho biết Ban Thường vụ Huyện ủy Vĩnh Tường đã chỉ đạo việc xây dựng, đóng góp ý kiến vào văn kiện đại hội thực hiện như thế nào?

Đồng chí Lê Minh Thịnh: Ban Thường vụ Huyện ủy Vĩnh Tường đã chỉ đạo các cấp ủy trong quá trình xây dựng các dự thảo văn kiện của đại hội cấp cơ sở và thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và ĐHĐB cấp trên trực tiếp, bằng hình thức thích hợp các cấp ủy cần tổ chức lấy ý kiến đóng góp của cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ hưu trí và các tầng lớp nhân dân.

Đối với dự thảo văn kiện đại hội của đảng bộ các xã, thị trấn còn thêm việc lấy ý kiến đóng góp của các ban ngành, đoàn thể huyện về mục tiêu, nhiệm vụ, cũng như định hướng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của đơn vị trong nhiệm kỳ tới, gắn với định hướng phát triển chung của huyện Vĩnh Tường.

Để bảo đảm chất lượng thảo luận, góp ý vào các dự thảo văn kiện trước và trong đại hội, trên cơ sở toàn văn báo cáo chính trị, các cấp ủy cần tóm tắt những nội dung chính và gợi ý thảo luận một số nội dung trọng tâm để cán bộ, đảng viên góp ý và đại hội thảo luận, quyết định.

Phóng viên: Xin đồng chí cho biết về đại hội điểm cấp cơ sở và thời gian tổ chức Đại hội đại biểu huyện Vĩnh Tường vào lúc nào?

Đồng chí Lê Minh Thịnh: Đảng bộ huyện Vĩnh Tường có 66 chi, đảng bộ cơ sở, trong đó có 28 đảng bộ xã, thị trấn. Ban Thường vụ Huyện ủy đã chọn Đảng bộ thị trấn Tứ Trưng để chỉ đạo đại hội điểm cấp cơ sở và đã tổ chức thành công trong tháng 3/2020.

Đại hội đảng cấp cơ sở còn lại dự kiến sẽ kết thúc vào cuối tháng 05/2020. Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện dự kiến tiến hành trong tháng 07/2020. Tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch Covid-19, thời gian tổ chức đại hội cấp cơ sở có thể chậm lại theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Phóng viên: Thưa đồng chí, để tổ chức ĐH Đảng bộ các cấp, công tác quy hoạch cán bộ và chuẩn bị nhân sự ĐH, cơ cấu cấp ủy được thực hiện ra sao?

Đồng chí Lê Minh Thịnh: Thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Vĩnh Tường đã thực hiện công tác quy hoạch cán bộ theo đúng các tiêu chuẩn, quy trình, quy định. Theo đó, quy hoạch nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện gồm 72 người, ban chấp hành đảng bộ cấp xã gồm 364người.

Để chuẩn bị ĐH Đảng bộ các cấp, Ban Thường vụ Huyện ủy Vĩnh Tường chỉ đạo việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự cấp ủy khóa mới phải quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 26-NQ/TW và những quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ theo phân cấp quản lý.

"Kiên quyết sàng lọc, không để lọt vào cấp ủy khóa mới những người bản lĩnh chính trị không vững vàng; phẩm chất, năng lực, uy tín giảm sút; thiếu gương mẫu, mất đoàn kết, cục bộ, bè phái, cơ hội, thấy đúng không dám bảo vệ, thấy sai không dám đấu tranh; có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; chạy chức, chạy quyền, tham nhũng, tiêu cực, “lợi ích nhóm”; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế, quy định của Đảng, Nhà nước, tiêu chuẩn chính trị và những điều đảng viên không được làm; quan liêu, cửa quyền, thiếu gắn bó mật thiết với nhân dân; bản thân hoặc vợ (chồng), con vi phạm các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước làm ảnh hưởng tới uy tín cơ quan, đơn vị, bản thân cán bộ; kết quả thực hiện nhiệm vụ không cao" - Bí thư Huyện ủy Vĩnh Tường Lê Minh Thịnh nhấn mạnh về yêu cầu lựa chọn nhân sự cho ĐH Đảng bộ huyện.

Công tác nhân sự cấp ủy phải đảm bảo nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ; cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 phải đặc biệt coi trọng chất lượng, có số lượng, cơ cấu hợp lý; tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, thật sự trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo, chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới...

Trong quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội phải coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị gắn với đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; tập trung giải quyết, xử lý kịp thời, có hiệu quả những hạn chế, bất cập, yếu kém, những vấn đề tồn đọng kéo dài gây bức xúc, cán bộ, đảng viên, nhân dân quan tâm. Tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng, cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng.

Về cơ cấu cấp ủy, cơ bản bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của cấp ủy đối với những địa bàn, lĩnh vực quan trọng; không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn; thực hiện chủ trương không nhất thiết cấp nào, ngành nào cũng phải có người tham gia cấp ủy; đồng thời, thống nhất một số chức danh cụ thể cơ cấu vào ban thường vụ.

Kết hợp hài hòa, chặt chẽ, hiệu quả việc chuẩn bị nhân sự tại chỗ với điều động, luân chuyển, bố trí cán bộ từ nơi khác đến. Các cấp và ngành có cơ cấu cấp ủy viên, nhưng chưa chuẩn bị được nhân sự tại chỗ thì cấp ủy cấp trên điều động người đủ tiêu chuẩn, điều kiện, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị từ nơi khác đến hoặc xem xét, bổ sung sau đại hội.

Cơ bản thực hiện chủ trương "bí thư đảng ủy đồng thời là chủ tịch HĐND ở cấp xã" và thực hiện "bí thư đảng ủy đồng thời là chủ tịch UBND ở cấp xã" đối với những nơi có đủ điều kiện.

Hiện tại, bên cạnh nhiệm vụ lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn ra, Ban Thường vụ Huyện ủy Vĩnh Tường cũng đang tập trung chỉ đạo chuẩn bị và tổ chức thành công ĐH Đảng bộ cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2020 – 2025, tạo tiền đề vững chắc để tổ chức tốt ĐH Đảng bộ cấp huyện.

Phóng viên: Xin cảm ơn đồng chí và chúc ĐH Đảng bộ huyện sẽ thành công tốt đẹp!

Lê Trang
Loading...

Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

TP.HCM luân chuyển cán bộ để chặn tham nhũng

TP.HCM luân chuyển cán bộ để chặn tham nhũng

(PLVN) - Trong báo cáo vừa ban hành về kết quả sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị 10 của Thủ tướng trong tăng cường xử lý, ngăn chặn nhũng nhiễu, gây phiền hà cho dân, DN, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Ngô Minh Châu nhận định tình trạng tham nhũng còn tiềm ẩn phức tạp. Dù đã chỉ đạo quyết liệt song tình trạng “tham nhũng vặt”, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, DN vẫn tồn tại, chưa có chuyển biến mạnh.

Đọc thêm

Hà Nội muốn được quyết định một số khoản thu phí

Hà Nội muốn được quyết định một số khoản thu phí
(PLVN) - Đây là 1 trong 3 đề xuất của UBND thành phố Hà Nội đưa vào Tờ trình của Chính phủ đề nghị xây dựng và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách tài chính – ngân sách đặc thù đối với TP Hà Nội đang được báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét tại Phiên họp thứ 45 diễn ra sáng 1/6.

Hà Nội: Thanh tranh Thành phố “nhẹ tay” đối với việc phá hủy công viên nước Thanh Hà

Hà Nội: Thanh tranh Thành phố “nhẹ tay” đối với việc phá hủy công viên nước Thanh Hà
(PLVN) - Mặc dù trong kết luận thanh tra, Thanh tra TP Hà Nội đã đề nghị UBND Thành phố xem xét trách nhiệm của lãnh đạo UBND quận Hà Đông. Song, trong nội dung kết luận thanh tra, việc áp dụng pháp luật đã bị “bẻ ghi” khiến cho trách nhiệm của lãnh đạo quận Hà Đông vốn “nặng như chì” bỗng nhẹ như bấc.

Bị cáo cả đời đi tù

Bị cáo cả đời đi tù
(PLVN) -Gây án cướp của, giết người từ khi mới 14 tuổi, ở độ tuổi 40 bị cáo này “sở hữu” 4 bản án. Trong đó có hai bản án về tội giết người, một cướp giật tài sản, một bản án về tội mua bán trái phép chất ma túy. Với thành tích “khủng” như vậy nếu tổng hợp bản án, tổng cộng thời gian ngồi tù của bị cáo này có thể nên đến hơn 50 năm.
Loading...
Liệu có diễn ra trận so găng lịch sử giữa Mike Tyson với  Yi Long?

Liệu có diễn ra trận so găng lịch sử giữa Mike Tyson với Yi Long?

(PLVN) - Sự việc huyền thoại boxing người Mỹ - Mike Tyson  thời gian gần đây đã khẳng định sẽ trở lại thi đấu và đánh tiếng có thể sang Trung Quốc so găng với bất cứ ai thách đấu ông đã được ngôi sao võ thuật Yi Long - đệ nhất Thiếu Lâm của Trung Quốc bắt sóng thách đấu sẽ so găng với Tyson. Sau loạt dậy sóng btreen mạng xã hội, cộng đồng mạng đã mỉa mai hành động này của Yi Long và cho rằng đây chỉ là chiêu trò đánh bóng tên tuổi...

 

Bắt nguyên Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Bình Định theo lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm

Bắt nguyên Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Bình Định theo lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm
(PLVN) - Ngày 1/6, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định cho biết, đơn vị này vừa bắt giữ bị can Trương Hải Ân (SN 1974, ngụ phườngNhơn Phú, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, nguyên Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bình Định) theo lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm khi bị can này đang lẩn trốn tại quận 12, TP HCM.

Đưa hơn 340 công dân Việt Nam từ Singapore về nước

Đưa hơn 340 công dân Việt Nam từ Singapore về nước
(PLVN) - Ngày 31/5, các cơ quan chức năng Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore, Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam và các cơ quan chức năng Singapore đã phối hợp thực hiện chuyến bay chở hơn 340 công dân Việt Nam từ Singapore về nước, hạ cánh an toàn tại Sân bay Quốc tế Cần Thơ. 
Sáng 1/6: Gần 374.000 người chết do Civid-19 trên toàn cầu, nguy cơ lây nhiễm từ biểu tình lan rộng ở Mỹ và châu Âu

Sáng 1/6: Gần 374.000 người chết do Civid-19 trên toàn cầu, nguy cơ lây nhiễm từ biểu tình lan rộng ở Mỹ và châu Âu

(PLVN) - Tính đến 8.30 sáng 1/6 (giờ Việt Nam), theo số liệu của trang web thống kê WorldOMeters, toàn thế giới ghi nhận 6.262.805 người nhiễm virus SARs-CoV-2 gây bệnh Covid-19, trong đó 373.855 người tử vong, 2.846.523 người đã hồi phục. Tình hình dịch đang diễn biến phức tạp ở Nam Mỹ, trong khi số liệu các ca tử vong được công bố của Nga đã được điều chỉnh tăng.

Báo điện tử Pháp luật Việt Nam

Giấy phép xuất bản số 303/GP-BTTTT ngày 8/5/2015

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư pháp

Tổng biên tập: Tiến sỹ Đào Văn Hội

Phó TBT: Trần Đức Vinh

Trưởng ban Báo Điện tử: Xuân Bính

Tòa soạn: Số 42/29 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội

E-mail: baodientuphapluat@gmail.com

Hotline: 0353.63.63.55

Liên hệ quảng cáo: 0971.741.666‬