Quảng Ninh: Tăng cường kiểm tra, giám sát góp phần tạo chuyển biến tích cực, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị

(PLVN) - Kiểm tra, giám sát vừa là chức năng lãnh đạo, vừa là phương thức lãnh đạo của Đảng, góp phần nâng cao vai trò, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, nhằm xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, đủ sức gánh vác, lãnh đạo thành công sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới.

Tăng cường kiểm tra, giám sát góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu kép

Năm 2020, công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã thực hiện đầy đủ, toàn diện các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đề ra, đảm bảo thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh Covid-19 với phát triển KT-XH. Ủy ban kiểm tra các cấp đã chủ động tham mưu và thực hiện toàn diện, có hiệu quả các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng, nhiệm vụ cấp ủy giao, trong đó đẩy mạnh kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức Đảng, đảng viên; chủ động phát hiện, kiên quyết xử lý những trường hợp vi phạm kỷ luật Đảng, yêu cầu xử lý kỷ luật đồng bộ về hành chính, đoàn thể.

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư tỉnh Ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh phát biểu tại hội nghị quán triệt, triển khai chương trình kiểm tra, giám sát, thanh tra năm 2021. Ảnh TL

Trong năm, cấp ủy các cấp đã tiến hành kiểm tra, giám sát 2.226 tổ chức Đảng, 2.289 đảng viên; ủy ban kiểm tra các cấp kiểm tra 21 tổ chức Đảng cấp dưới, 68 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; giám sát 831 tổ chức Đảng, 353 đảng viên. Qua kiểm tra, giám sát đã có 8 tổ chức đảng; 555 đảng viên vi phạm phải thi hành kỷ luật Đảng.

Việc xây dựng và triển khai Chương trình kiểm tra, giám sát, thanh tra của tỉnh sau khi tích hợp thêm các cuộc thanh tra chuyên ngành đã đảm bảo thống nhất nội dung, chương trình, phân công rõ trách nhiệm, rõ nội dung, tránh chồng chéo, bỏ sót và giảm áp lực cho cơ sở.

Cấp ủy thường xuyên quan tâm xây dựng, củng cố, kiện toàn ủy ban kiểm tra các cấp, đã cơ bản xây dựng đề án bố trí tối đa số lượng ủy viên ủy ban kiểm tra theo hướng dẫn của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh ủy ngay từ đầu nhiệm kỳ. Cơ quan ủy ban kiểm tra - thanh tra sau hợp nhất ở cấp huyện đã góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đối với nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thanh tra, tránh được sự chồng chéo trong thực hiện nhiệm vụ.

Tại hội nghị quán triệt, triển khai chương trình kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2020-2025 của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và chương trình kiểm tra, giám sát, thanh tra năm 2021 của tỉnh Quảng Ninh vào ngày 26/12, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đã nhấn mạnh: BCH Đảng bộ tỉnh đã ban hành Chương trình số 02-CTr/TU về Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa, trong đó, xác định rõ 3 mục tiêu, 3 quan điểm, 9 cuộc kiểm tra, 16 cuộc giám sát. Riêng năm 2021, Nghị quyết đã xác định sẽ tập trung nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác kiểm tra, giám sát, thực thi kỷ luật Đảng, gắn với thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử của Nhà nước.  

Thông qua công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra đã góp phần tạo chuyển biến quan trọng trong toàn Đảng bộ trong thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; tạo chuyển biến rõ rệt trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp uỷ, tổ chức đảng; đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng sâu sát, toàn diện, rõ thẩm quyền; củng cố và nâng cao ý thức, trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương của đội ngũ cán bộ, đảng viên; tăng cường niềm tin của nhân dân với Đảng, chính quyền.

Tiếp tục tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ

Về mục tiêu cao nhất phải đạt được trong cả nhiệm kỳ 2021-2025 và trong năm 2021, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh đã quán triệt nhiệm vụ tiếp tục tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ tỉnh, hệ thống chính trị toàn tỉnh, trước hết là trong tập thể cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, tổ chức Đảng, tổ chức nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội về công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra và thi hành kỷ luật Đảng, kỷ luật hành chính, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 02/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

Đồng chí Nguyễn Đức Thành, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ninh, báo cáo tại hội nghị. Ảnh TL 

Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ và hệ thống chính trị, tạo đồng thuận xã hội, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; giữ vững vị trí đứng đầu các chỉ số PCI, PAR Index, SIPAS, PAPI, giữ vững sự ổn định chính trị, giữ vững niềm tin của nhân dân và niềm tin của nhà đầu tư, doanh nghiệp với Đảng bộ, chính quyền, thúc đẩy phát triển KT-XH nhanh, bền vững gắn với bảo đảm vững chắc QP-AN, không ngừng cải thiện nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Từng cấp ủy, tổ chức Đảng, nhất là người đứng đầu cấp ủy, phó bí thư, chủ tịch UBND các cấp cần thực sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thanh tra ở địa phương, cơ quan, đơn vị mình. Căn cứ chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và năm 2021 của Tỉnh ủy, các cấp ủy Đảng, ủy ban kiểm tra các cấp cần rà soát Nghị quyết đại hội của cấp mình để xem xét, điều chỉnh, xác định phương hướng, nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra bảo đảm sự thiết thực, toàn diện, đồng bộ.

Kiên trì thực hiện phương châm giám sát phải mở rộng; mở rộng giám sát trên các địa bàn, lĩnh vực, coi trọng giám sát để nhắc nhở, cảnh báo, chủ động phòng ngừa vi phạm từ xa, từ sớm, từ cơ sở; kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm, kết hợp chặt chẽ kiểm tra, giám sát thường xuyên với kiểm tra dấu hiệu vi phạm, đột xuất theo chuyên đề, tăng cường kiểm tra, giám sát từ trên xuống và từ dưới lên.

Cùng với đó, công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành Cương lĩnh, Điều lệ, các nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là các nghị quyết, chỉ thị, quy chế, quy định, kết luận của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; trách nhiệm nêu gương, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, thực thi nhiệm vụ, quyền hạn đối với cấp ủy viên các cấp, cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu cấp ủy, tổ chức Đảng cần tiếp tục được tập trung để kịp thời phát hiện, ngăn chặn từ xa, từ đầu, giải quyết từ sớm, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn.

Không ngừng hoàn thiện quy trình, phương pháp kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng theo hướng kết hợp chặt chẽ với các phương pháp nghiệp vụ của các cơ quan nhà nước. Tập trung xem xét, giải quyết kịp thời đơn thư, khiếu nại, tố cáo tổ chức Đảng, đảng viên.

Các chi bộ phải tăng cường kiểm tra, giám sát đảng viên, kịp thời phát hiện, uốn nắn, khắc phục thiếu sót, khuyết điểm của đảng viên từ khi mới manh nha để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn xảy ra vi phạm ngay trong nội bộ, ngay tại cơ sở. Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy ủy ban kiểm tra các cấp, đặc biệt là cơ quan ủy ban kiểm tra - thanh tra cấp huyện; nâng cao năng lực, trình độ, bản lĩnh, kinh nghiệm, dũng khí và phương pháp công tác của đội ngũ cán bộ kiểm tra, thanh tra.

Cùng với nhiều kế hoạch hành động quyết liệt đã và đang được triển khai, việc tiếp tục tăng cường và đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, xây dựng Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh trong sạch và vững mạnh là quyết tâm chính trị cao của toàn Đảng bộ, góp phận thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị được giao, sớm đưa Quảng Ninh trở thành một  trong những tỉnh phát triển mạnh và bền vững hàng đầu tại khu vực phía Bắc.

Thanh Hòa
Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục
Thực hiện các nghi lễ truyền thống tại Lễ hội Hoa Lư năm 2021

Thực hiện các nghi lễ truyền thống tại Lễ hội Hoa Lư năm 2021

(PLVN) -Ngày 20/4 (tức ngày 9/3 âm lịch), tại Lễ hội Hoa Lư đã diễn ra các nghi lễ truyền thống do nhân dân địa phương thực hiện nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của các bậc tiền nhân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước, khơi dậy truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, đồng thời là hoạt động bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống văn hóa lịch sử của dân tộc.

Đọc thêm

Linh thiêng nguồn cội - Đất Tổ Hùng Vương

Linh thiêng nguồn cội - Đất Tổ Hùng Vương
(PLVN) - Tối nay 20/4 (tức 9/3 âm lịch), tại  Hồ Công viên Văn Lang (TP. Việt Trì), UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức Chương trình nghệ thuật “Linh thiêng nguồn cội - Đất Tổ Hùng Vương” năm 2021. 

Ngày 25/4 sẽ trao Giải thưởng Chất lượng Quốc gia

Ngày 25/4 sẽ trao Giải thưởng Chất lượng Quốc gia
(PLVN) -Sáng nay - 20/4, tại Hà Nội, Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức họp báo công bố Giải thưởng chất lượng Quốc gia, Giải thưởng chất lượng quốc tế châu Á – Thái Bình Dương 2019-2020.

Nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm qua đời

Nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm qua đời
(PLVN) - Tác giả của những thi phẩm gắn bó với bao thế hệ học trò, bác sĩ Hoa Súng trong chương trình Gặp nhau cuối tuần nổi tiếng một thời vừa qua đời...

Khám nam khoa tại phòng khám đa khoa Hồng Cường thế nào?

Khám nam khoa tại phòng khám đa khoa Hồng Cường thế nào?
(PLVN) - Những vấn đề về nam khoa luôn mang lại tâm lý e ngại và khó nói cho cánh mày râu. Tuy nhiên, nếu kéo dài bệnh sẽ ảnh hưởng nặng nề đến tâm lý, sức khỏe và có khả năng gây vô sinh nam. Chính vì vậy những thắc mắc xoay quanh khám nam khoa tại phòng khám đa khoa Hồng Cường thế nào? được nhiều nam giới quan tâm, tìm hiểu.

Đa Khoa Miền Trung - Phòng khám phụ khoa Đà Nẵng uy tín, chất lượng

Đa Khoa Miền Trung - Phòng khám phụ khoa Đà Nẵng uy tín, chất lượng
(PLVN) - Đa Khoa Miền Trung là phòng khám phụ khoa uy tín, chất lượng hoạt động dưới sự giám sát nghiêm ngặt của Sở Y Tế Đà Nẵng. Trở thành điểm đến đáng tin cậy cho nhiều chị em đang gặp các vấn đề khó nói, nhạy cảm ở vùng kín, thậm chí là cả mang thai ngoài ý muốn.

Hà Nam lập danh sách 651.093 cử tri được tham gia bầu cử

Hà Nam lập danh sách 651.093 cử tri được tham gia bầu cử
(PLVN) - Đến ngày 13/4/2021, 109/109 xã , phường, thị trấn trong tỉnh Hà Nam đã hoàn thành lập danh sách cử tri theo từng khu vực bỏ phiếu và niêm yết danh sách cử tri tại trụ sở UBND cấp xã và nơi công cộng, khu vực bỏ phiếu theo đúng quy định. Tổng số cử tri của toàn tỉnh là 651.093 cử tri.
Bảo đảm an toàn tối đa cho người được tiêm vaccine  phòng COVID-19

Bảo đảm an toàn tối đa cho người được tiêm vaccine phòng COVID-19

(PLVN) - “Hiện tại, các cơ sở y tế của Việt Nam đều đáp ứng tốt các xử trí tai biến sau tiêm chủng. Cục Quản lý khám chữa bệnh phối hợp Chương trình Tiêm chủng mở rộng quốc gia đã ban hành hướng dẫn khám sàng lọc, Thông tư hướng dẫn xử trí phản vệ, hướng dẫn xử trí phản ứng sau tiêm”, ông Nguyễn Trọng Khoa, Phó Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết. 

Báo điện tử Pháp luật Việt Nam

Giấy phép xuất bản số 303/GP-BTTTT ngày 8/5/2015

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư pháp

Tổng biên tập: Tiến sỹ Đào Văn Hội

Phó TBT: Trần Đức Vinh

Tòa soạn: Số 42/29 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội

E-mail: baodientuphapluat@gmail.com

Hotline: 0353.63.63.55

Liên hệ quảng cáo: 0888 033 376