NHCSXH huyện Quảng Trạch đưa Chỉ thị 40-CT/TW vào cuộc sống

(PLVN) - Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, tín dụng chính sách do Ngân hàng Chính sách xã hội  (NHCSXH) huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình thực hiện đã phát huy hiệu quả thiết thực và đi vào cuộc sống.
NHCSXH huyện Quảng Trạch đưa Chỉ thị 40-CT/TW vào cuộc sống Mọi thông tin chính sách được niêm yết công khai ngay tại Điểm giao dịch xã để bà con, nhân dân tìm hiểu.

Huyện Quảng Trạch được chia tách từ tháng 6 năm 2014, điều kiện kinh tế còn gặp nhiều khó khăn nhưng Huyện ủy - HĐND – UBND cùng các cấp, ngành trên địa bàn huyện đã luôn chú trọng đến công tác giảm nghèo, tạo việc làm cho nhân dân.

Ngay từ khi Chỉ thị 40-CT/TW được ban hành, UBND huyện đã tích cực chỉ đạo các tổ chức trong màng lưới tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền, cùng với sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, các ngành, các cấp, hoạt động tín dụng CSXH trên địa bàn huyện Quảng Trạch đã có sự chuyển biến rõ rệt và tích cực, góp phần cùng địa phương thực hiện tốt công cuộc giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội.

Các cấp ủy Đảng, chính quyền trong huyện Quảng Trạch đã xác định rõ nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động tín dụng CSXH là một trong những nhiệm vụ trong chương trình và kế hoạch, hoạt động thường xuyên của các cấp ủy, các ngành, địa phương, thực hiện tốt chủ trương huy động các nguồn lực cho tín dụng chính sách xã hội gắn với phát triển nông nghiệp, nông thôn, phát triển giáo dục, dạy nghề, tạo việc làm, đảm bảo an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững.

 Mô hình chế biến hải sản của gia đình chị Lê Thị Xuân (xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch) từ nguồn vốn vay CSXH đạt hiệu quả cao trong sản xuất.

Đồng thời, các cấp ủy đảng, chính quyền trong toàn huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo trong việc củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách xã hội; công tác điều tra, xác định đối tượng được vay vốn; phối hợp giữa các hoạt động huấn luyện kỹ thuật, đào tạo nghề và chuyển giao công nghệ với hoạt động cho vay vốn của NHCSXH huyện, giúp người vay sử dụng vốn có hiệu quả. Chính quyền, Ban chỉ đạo giảm nghèo các xã đã thường xuyên tổ chức khảo sát, phê duyệt danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo để có cơ sở cho vay, đồng thời thường xuyên chỉ đạo nắm bắt nhu cầu vay vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách để đề xuất bổ sung, điều chỉnh chỉ tiêu nguồn vốn kịp thời, giải ngân nhanh chóng đến đúng tay người thụ hưởng.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội đã phát huy vai trò tập hợp lực lượng, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội đến các tầng lớp nhân dân, nhất là người nghèo và các đối tượng chính sách khác; nâng cao năng lực giám sát của người dân.Hoạt động tín dụng chính sách do NHCSXH huyện Quảng Trạch đảm nhiệm đã góp phần quan trọng thực hiện có hiệu quả chủ trương xã hội hóa công tác xóa đói, giảm nghèo.

Các phòng,ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện, cấp xã đều tích cực tham gia, hỗ trợ tích cực đối với hoạt động tín dụng chính sách của Nhà nước do NHCSXH thực hiện, nhất là trong các hoạt động như: Tạo lập nguồn vốn, xây dựng cơ sở vật chất và đóng góp thời gian, công sức để giúp NHCSXH huyện Quảng Trạch nói riêng và hoạt động tín dụng CSXH nói chung ngày càng phát triển.

Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH cấp huyện ở Quảng Trạch cũng thường xuyên kiện toàn, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để thực hiện; đến nay 18/18 Chủ tịch UBND xã đã tham gia Ban đại diện huyện, thường xuyên tăng cường công tác quản lý, kiểm tra giám sát...

Tính đến nay, nguồn vốn cho vay đạt trên 462tỷ đồng, trong đó nguồn vốn ủy thác của UBND huyện Quảng Trạch ủy thác sang NHCSXH để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn là 1.979 triệu đồng, tăng 1.684 triệu đồng (+670%) so với khi chưa có chỉ thị 40/CT-TƯ.

Trong 5 năm qua, số cho vay đạt trên 669 triệu đồng với gần 21 ngàn lượt hộ vay, thu nợ đạt 416,5 triệu đồng. Dư nợ đạt 453.905 triệu đồng, tăng 219.524 triệu đồng so với năm 2014 (+193,6%) và nợ quá hạn còn 684 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 0,15% trên tổng dư nợ, giảm 96 triệu đồng so với trước khi thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW. Có 8 xã không có nợ quá hạn.

UBND và các Hội, đoàn thể cấp xã đã chủ động bình xét cho vay, kiểm tra giám sát, hướng dẫn hộ vay phương thức làm ăn… Hiện có trên 99% dư nợ cho vay của NHCSXH huyện Quảng Trạch được ủy thác qua các tổ chức chính trị - xã hội và được quản lý thông qua các Tổ TK&VV. Các Tổ TK&VV được sắp xếp theo địa bàn dân cư, tổ chức và hoạt động theo quy định. Chất lượng hoạt động của các Tổ TK&VV được tăng lên, tỷ lệ tổ xếp loại tốt và khá chiếm 98%.

Hệ thống Điểm giao dịch của NHCSXH huyện Quảng Trạch đã trải khắp trên toàn huyện xuống tận các xã là điều kiện để xóa tình trạng xã trắng tín dụng của Nhà nước. Mô hình “Điểm giao dịch của NHCSXH tại trụ sở UBND xã” là một bước tiến trong cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người nghèo được tiếp cận dễ dàng với nguồn vốn ưu đãi của Nhà nước.

Mô hình nuôi bò ở xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch từ nguồn vốn vay CSXH thu được lợi nhuận cao.

Các chương trình tín dụng Chính phủ giao cho NHCSXH thực hiện cho vay trong giai đoạn 2014 - 2019 đã góp phần quan trọng trong việc ổn định cuộc sống, thúc đẩy phát triển kinh tế của gia đình và địa phương. Góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 14,11% năm 2014 xuống còn 7,01% năm 2018, có 8/18 xã đã về đích nông thôn mới, đạt tỷ lệ 44,4%.

Thông qua nguồn vốn tín dụng ưu đãi, trên 8 ngàn lao động đã được tạo điều kiện để có việc làm mới, phát triển và khôi phục lại nhiều ngành nghề. Học sinh sinh viên thuộc hộ gia đình khó khăn đã được hỗ trợ cho vay để trang trải chi phí trong quá trình học tập. Có trên 9 ngàn công trình nước sạch, công trình vệ sinh ngày càng được xây dựng kiên cố. Các hộ nghèo dần được đầu tư nhà ở đảm bảo phòng tránh bão lụt, yên tâm làm ăn.

Nhiều mô hình làm ăn hiệu quả nổi lên nhờ nguồn vốn vay ưu đãi như các mô hình chăn nuôi tổng hợp tại các xã Quảng Châu, Quảng Phương. Phát triển trồng rừng sản xuất ở xã Quảng Hợp; mô hình chăn nuôi đại gia súc sinh sản tại các xã miền núi của huyện.

Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới, UBND huyện Quảng Trạch sẽ tiếp tục chỉ đạo chính quyền các cấp quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; xem đây là nhiệm vụ quan trọng trong chương trình, kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Nhận thức được rằng chính sách tín dụng ưu đãi của Chính phủ phù hợp với nguyện vọng của nhân dân, được nhân dân đồng tình đón nhận. Tạo niềm tin lớn vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, đã góp phần quan trọng vào thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, tạo việc làm và đảm bảo an sinh xã hội, đảm bảo 100% hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác đủ điều kiện, có nhu cầu đều được tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách để đầu tư phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Nguyễn Hồng Phong
Loading...

Cùng chuyên mục

Tp HCM: Họp mặt truyền thống Chiến khu An Phú Đông

Tp HCM: Họp mặt truyền thống Chiến khu An Phú Đông

(PLVN) - Ngày 16/01/2020, Quận ủy – Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam Quận 12 đã tổ chức họp mặt truyền thống Chiến khu An Phú Đông Xuân Canh Tý 2020 tại nhà truyền thống Chiến khu An Phú Đông.

Đọc thêm

Tp HCM: Họp mặt truyền thống Chiến khu An Phú Đông

Tp HCM: Họp mặt truyền thống Chiến khu An Phú Đông
(PLVN) - Ngày 16/01/2020, Quận ủy – Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam Quận 12 đã tổ chức họp mặt truyền thống Chiến khu An Phú Đông Xuân Canh Tý 2020 tại nhà truyền thống Chiến khu An Phú Đông.

Lần đầu tiên đào tạo và cấp bằng Thạc sỹ Quản trị Báo chí truyền thông

Lần đầu tiên đào tạo và cấp bằng Thạc sỹ Quản trị Báo chí truyền thông
(PLVN) - Chiều nay, 17/1/2020, GS.TS Hoàng Anh Tuấn - Phó Hiệu trưởng Trường ĐHKHXH&NV đã trao quyết định và chính thức giao nhiệm vụ đào tạo ngành Thạc sỹ Quản trị Báo chí truyền thông cho Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông. Đây là chương trình đào tạo (CTĐT) thí điểm, tuyển sinh lần đầu tiên trong năm 2020.
Loading...
Sẽ kiểm tra nhanh nồng độ cồn tất cả tài xế vào cao tốc

Sẽ kiểm tra nhanh nồng độ cồn tất cả tài xế vào cao tốc

(PLVN) -  Cục Cảnh sát giao thông ngày 17-1 cho biết, các phương tiện ngay sau khi qua trạm thu phí sẽ được yêu cầu đi chậm và dừng trước chốt kiểm tra nồng độ cồn. Kế hoạch này sẽ được triển khai không chỉ trong dịp Tết Nguyên đán mà kéo dài cả năm 2020.

Hành trình chạm tới huy hiệu cánh bay (Kì IV): Ứng phó khẩn nguy – Chuyện chưa kể

Hành trình chạm tới huy hiệu cánh bay (Kì IV): Ứng phó khẩn nguy – Chuyện chưa kể
(PLVN) -"Áo phao được đặt phía dưới ghế ngồi của quý khách. Quý khách mặc áo bằng cách choàng qua đầu và thắt chặt dây qua eo...". Đằng sau những chỉ dẫn an toàn bay quen thuộc trên mỗi chuyến bay này là những ngày khổ luyện của tất cả các học viên, trong đó có các tiếp viên hàng không tương lai của Bamboo Airways. 

Năm 2019, SCIC vượt 4% kế hoạch doanh thu

Năm 2019, SCIC vượt 4% kế hoạch doanh thu
(PLVN) - Thông tin tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2019, triển khai kế hoạch năm 2020 của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước  (SCIC) cho biết,  năm 2019, doanh thu của SCIC đạt 6.760 tỷ đồng, bằng 104% kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế và sau thuế SCIC cùng đạt 4.067 tỷ đồng; nộp ngân sách nhà nước (bao gồm thuế thu nhập DN và lợi nhuận sau thuế) 2.847 tỷ đồng.

Đồn đoán sức mạnh “vô song” của tên lửa Nga

Đồn đoán sức mạnh “vô song” của tên lửa Nga
(PLVN) - Chuyên gia quân sự Dmitry Drozdenko của Nga trong một cuộc trò chuyện với kênh truyền hình Zvezda cho rằng NATO không có khả năng đối phó với tổ hợp Iskander-M được trang bị tên lửa loại mới 9M729 của Nga.

Năm 2019: Ngành Thuế kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra 64.525 tỷ đồng

Năm 2019: Ngành Thuế kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra 64.525 tỷ đồng
(PLVN) - Báo cáo của Tổng cục thuế cho biết, trong năm 2019, công  tác thanh tra, kiểm tra  liên tục được cải tiến. Ngành Thuế chuyển sang thực hiện  thanh tra, kiểm tra theo phương pháp quản lý rủi ro và ứng dụng công nghệ thông tin để tăng tính hiệu quả, đảm bảo công khai, minh bạch. Năm 2019, Tổng cục Thuế phấn đấu thanh tra, kiểm tra đạt tối thiểu 19% số lượng doanh nghiệp thuộc diện quản lý thuế. 
Đón Tết trên công trường đường dây tải điện Bắc - Nam

Đón Tết trên công trường đường dây tải điện Bắc - Nam

(PLVN) - Dự án đường dây 500kV mạch 3 Vũng Áng - Quảng Trạch - Dốc Sỏi - Pleiku 2 là dự án trọng điểm cấp bách cần phải về đích vào tháng 6/2020. Thời điểm đã quá cận kề, công trường đã lên kế hoạch làm việc liên tục trong dịp Tết Canh Tý 2020. 
Vinamilk tài trợ 1,4 tỷ đồng để mổ tim cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

Vinamilk tài trợ 1,4 tỷ đồng để mổ tim cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

(PLVN) - Vào ngày 08/01/2020 vừa qua, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị sơ kết lần thứ 1 của chương trình hợp tác, trao đổi y tế giữa Bệnh viện tim Hà Nội và tổ chức MD1World. Tại Hội nghị sơ kết này, Công ty Cổ phần sữa Việt Nam (Vinamilk), đơn vị đã đồng hành cùng chương trình từ khi bắt đầu dự án vào năm 2018 đã tiếp tục hỗ trợ kinh phí cho chương trình, góp phần đem lại một cuộc sống khỏe mạnh hơn cho những bệnh nhi tim mạch có hoàn cảnh khó khăn.

Báo điện tử Pháp luật Việt Nam

Giấy phép xuất bản số 303/GP-BTTTT ngày 8/5/2015

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư pháp

Tổng biên tập: Tiến sỹ Đào Văn Hội

Phó TBT: Vũ Hoàng Diệp, Trần Đức Vinh

Trưởng ban Báo Điện tử: Xuân Bính

Tòa soạn: Số 42/29 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội

E-mail: baodientuphapluat@gmail.com

Hotline: 0353.63.63.55

Liên hệ quảng cáo: 0971.741.666‬