NHCSXH huyện Quảng Trạch đưa Chỉ thị 40-CT/TW vào cuộc sống

(PLVN) - Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, tín dụng chính sách do Ngân hàng Chính sách xã hội  (NHCSXH) huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình thực hiện đã phát huy hiệu quả thiết thực và đi vào cuộc sống.
NHCSXH huyện Quảng Trạch đưa Chỉ thị 40-CT/TW vào cuộc sống Mọi thông tin chính sách được niêm yết công khai ngay tại Điểm giao dịch xã để bà con, nhân dân tìm hiểu.

Huyện Quảng Trạch được chia tách từ tháng 6 năm 2014, điều kiện kinh tế còn gặp nhiều khó khăn nhưng Huyện ủy - HĐND – UBND cùng các cấp, ngành trên địa bàn huyện đã luôn chú trọng đến công tác giảm nghèo, tạo việc làm cho nhân dân.

Ngay từ khi Chỉ thị 40-CT/TW được ban hành, UBND huyện đã tích cực chỉ đạo các tổ chức trong màng lưới tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền, cùng với sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, các ngành, các cấp, hoạt động tín dụng CSXH trên địa bàn huyện Quảng Trạch đã có sự chuyển biến rõ rệt và tích cực, góp phần cùng địa phương thực hiện tốt công cuộc giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội.

Các cấp ủy Đảng, chính quyền trong huyện Quảng Trạch đã xác định rõ nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động tín dụng CSXH là một trong những nhiệm vụ trong chương trình và kế hoạch, hoạt động thường xuyên của các cấp ủy, các ngành, địa phương, thực hiện tốt chủ trương huy động các nguồn lực cho tín dụng chính sách xã hội gắn với phát triển nông nghiệp, nông thôn, phát triển giáo dục, dạy nghề, tạo việc làm, đảm bảo an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững.

 Mô hình chế biến hải sản của gia đình chị Lê Thị Xuân (xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch) từ nguồn vốn vay CSXH đạt hiệu quả cao trong sản xuất.

Đồng thời, các cấp ủy đảng, chính quyền trong toàn huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo trong việc củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách xã hội; công tác điều tra, xác định đối tượng được vay vốn; phối hợp giữa các hoạt động huấn luyện kỹ thuật, đào tạo nghề và chuyển giao công nghệ với hoạt động cho vay vốn của NHCSXH huyện, giúp người vay sử dụng vốn có hiệu quả. Chính quyền, Ban chỉ đạo giảm nghèo các xã đã thường xuyên tổ chức khảo sát, phê duyệt danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo để có cơ sở cho vay, đồng thời thường xuyên chỉ đạo nắm bắt nhu cầu vay vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách để đề xuất bổ sung, điều chỉnh chỉ tiêu nguồn vốn kịp thời, giải ngân nhanh chóng đến đúng tay người thụ hưởng.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội đã phát huy vai trò tập hợp lực lượng, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội đến các tầng lớp nhân dân, nhất là người nghèo và các đối tượng chính sách khác; nâng cao năng lực giám sát của người dân.Hoạt động tín dụng chính sách do NHCSXH huyện Quảng Trạch đảm nhiệm đã góp phần quan trọng thực hiện có hiệu quả chủ trương xã hội hóa công tác xóa đói, giảm nghèo.

Các phòng,ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện, cấp xã đều tích cực tham gia, hỗ trợ tích cực đối với hoạt động tín dụng chính sách của Nhà nước do NHCSXH thực hiện, nhất là trong các hoạt động như: Tạo lập nguồn vốn, xây dựng cơ sở vật chất và đóng góp thời gian, công sức để giúp NHCSXH huyện Quảng Trạch nói riêng và hoạt động tín dụng CSXH nói chung ngày càng phát triển.

Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH cấp huyện ở Quảng Trạch cũng thường xuyên kiện toàn, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để thực hiện; đến nay 18/18 Chủ tịch UBND xã đã tham gia Ban đại diện huyện, thường xuyên tăng cường công tác quản lý, kiểm tra giám sát...

Tính đến nay, nguồn vốn cho vay đạt trên 462tỷ đồng, trong đó nguồn vốn ủy thác của UBND huyện Quảng Trạch ủy thác sang NHCSXH để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn là 1.979 triệu đồng, tăng 1.684 triệu đồng (+670%) so với khi chưa có chỉ thị 40/CT-TƯ.

Trong 5 năm qua, số cho vay đạt trên 669 triệu đồng với gần 21 ngàn lượt hộ vay, thu nợ đạt 416,5 triệu đồng. Dư nợ đạt 453.905 triệu đồng, tăng 219.524 triệu đồng so với năm 2014 (+193,6%) và nợ quá hạn còn 684 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 0,15% trên tổng dư nợ, giảm 96 triệu đồng so với trước khi thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW. Có 8 xã không có nợ quá hạn.

UBND và các Hội, đoàn thể cấp xã đã chủ động bình xét cho vay, kiểm tra giám sát, hướng dẫn hộ vay phương thức làm ăn… Hiện có trên 99% dư nợ cho vay của NHCSXH huyện Quảng Trạch được ủy thác qua các tổ chức chính trị - xã hội và được quản lý thông qua các Tổ TK&VV. Các Tổ TK&VV được sắp xếp theo địa bàn dân cư, tổ chức và hoạt động theo quy định. Chất lượng hoạt động của các Tổ TK&VV được tăng lên, tỷ lệ tổ xếp loại tốt và khá chiếm 98%.

Hệ thống Điểm giao dịch của NHCSXH huyện Quảng Trạch đã trải khắp trên toàn huyện xuống tận các xã là điều kiện để xóa tình trạng xã trắng tín dụng của Nhà nước. Mô hình “Điểm giao dịch của NHCSXH tại trụ sở UBND xã” là một bước tiến trong cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người nghèo được tiếp cận dễ dàng với nguồn vốn ưu đãi của Nhà nước.

Mô hình nuôi bò ở xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch từ nguồn vốn vay CSXH thu được lợi nhuận cao.

Các chương trình tín dụng Chính phủ giao cho NHCSXH thực hiện cho vay trong giai đoạn 2014 - 2019 đã góp phần quan trọng trong việc ổn định cuộc sống, thúc đẩy phát triển kinh tế của gia đình và địa phương. Góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 14,11% năm 2014 xuống còn 7,01% năm 2018, có 8/18 xã đã về đích nông thôn mới, đạt tỷ lệ 44,4%.

Thông qua nguồn vốn tín dụng ưu đãi, trên 8 ngàn lao động đã được tạo điều kiện để có việc làm mới, phát triển và khôi phục lại nhiều ngành nghề. Học sinh sinh viên thuộc hộ gia đình khó khăn đã được hỗ trợ cho vay để trang trải chi phí trong quá trình học tập. Có trên 9 ngàn công trình nước sạch, công trình vệ sinh ngày càng được xây dựng kiên cố. Các hộ nghèo dần được đầu tư nhà ở đảm bảo phòng tránh bão lụt, yên tâm làm ăn.

Nhiều mô hình làm ăn hiệu quả nổi lên nhờ nguồn vốn vay ưu đãi như các mô hình chăn nuôi tổng hợp tại các xã Quảng Châu, Quảng Phương. Phát triển trồng rừng sản xuất ở xã Quảng Hợp; mô hình chăn nuôi đại gia súc sinh sản tại các xã miền núi của huyện.

Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới, UBND huyện Quảng Trạch sẽ tiếp tục chỉ đạo chính quyền các cấp quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; xem đây là nhiệm vụ quan trọng trong chương trình, kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Nhận thức được rằng chính sách tín dụng ưu đãi của Chính phủ phù hợp với nguyện vọng của nhân dân, được nhân dân đồng tình đón nhận. Tạo niềm tin lớn vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, đã góp phần quan trọng vào thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, tạo việc làm và đảm bảo an sinh xã hội, đảm bảo 100% hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác đủ điều kiện, có nhu cầu đều được tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách để đầu tư phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Nguyễn Hồng Phong
Cùng chuyên mục
Làm rõ nguồn lây ca Covid-19 tại Hải Dương do nhập cảnh trái phép từ Lào về Việt Nam

Làm rõ nguồn lây ca Covid-19 tại Hải Dương do nhập cảnh trái phép từ Lào về Việt Nam

(PLVN) - Liên quan đến trường hợp Đào Duy Tùng (SN 1989, có HKTT tại 42 Hàm Nghi, phường Hải Tân, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương) có kết quả dương tính với Covid-19, Công an TP Hải Dương đã khẩn trương vào cuộc điều tra, xác minh, làm rõ nguồn lây của trường hợp này. Đến chiều 7/5 xác định, Đào Duy Tùng đã vượt biên nhập cảnh trái phép từ Lào vào Việt Nam vào ngày 20/4/2021. 

Đọc thêm

Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng: Chung sức nâng cao ý thức bảo vệ rừng

Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng: Chung sức nâng cao ý thức bảo vệ rừng
(PLVN) - Qua hơn 10 năm hoạt động, Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh. Qua đó góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ rừng của người dân.

Tin giao thông đến sáng 9/5: Xe ben tông vào nhóm công nhân làm đường, 1 người tử vong; Tài xế dương tính với ma tuý bị phạt 46 triệu đồng

Tin giao thông đến sáng 9/5: Xe ben tông vào nhóm công nhân làm đường, 1 người tử vong; Tài xế dương tính với ma tuý bị phạt 46 triệu đồng
(PLVN) - Va chạm liên hoàn giữa xe máy và ô tô khiến 1 người tử vong; xe ben tông nhóm công nhân làm đường khiến 1 người thiệt mạng; xe tải tông xe con nát đuôi trên đường cao tốc; tài xế dương tính với ma tuý bị phạt 46 triệu đồng là những tin giao thông đáng chú ý ngày 8/5.

Ngày 9 tháng 5 năm 1945 qua ảnh

Ngày 9 tháng 5 năm 1945 qua ảnh
(PLVN) - Ngày 9/5/1945 là ngày trọng đại và hạnh phúc nhất của nhân dân Liên Xô. Cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, kéo dài gần 4 năm và ảnh hưởng đến mọi gia đình, đã thắng lợi. Dưới đây là hình ảnh ngày hòa bình đầu tiên của người dân Liên Xô.
Phiên toà đặc biệt quá hóa lạ

Phiên toà đặc biệt quá hóa lạ

(PLVN) - Sau nhiều năm tiến hành xét xử, Tòa án Hình sự quốc tế của Liên Hợp quốc vừa đưa ra phán quyết cuối cùng trong vụ xét xử viên chỉ huy Dominic Ongwen của lực lượng Lord’s Resistance Army (LRA) bị cáo buộc gây tội ác chống lại nhân loại.

Trả giá cho hình thức

Trả giá cho hình thức
(PLVN) - Cả Chính phủ Anh lẫn Pháp đều viện dẫn lợi ích quốc gia để biện giải cho việc đưa tàu chiến đến ngư trường chung của hai bên. Ở thời trước khi nước Anh ra khỏi EU (Brexit), hai bên đã nhiều lần xô đẩy nhau vào tình huống như hiện tại. 

Phụ nữ trong Cuộc chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại

Phụ nữ trong Cuộc chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại
(PLVN) - Hôm nay là 76 năm ngày Hồng quân Liên Xô chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại. Trong cuộc chiến tranh anh dũng này, phụ nữ Liên Xô đã chiến đấu trên chiến trường, trong khi những người ở lại hậu phương làm việc trong các nhà máy thay chồng, làm nông trại và nuôi dạy con cái.

Giải pháp cho người viêm mũi dị ứng, viêm xoang hắt hơi liên tục

Giải pháp cho người viêm mũi dị ứng, viêm xoang hắt hơi liên tục
(PLVN) - Chảy nước mũi, nghẹt mũi, hắt hơi liên tục, nhức nặng mặt là các dấu hiệu điển hình của bệnh viêm mũi dị ứng, viêm xoang. Tình trạng bệnh thường nặng hơn khi thời tiết thay đổi, môi trường khói bụi, không khí ô nhiễm , hoặc tiếp xúc với các yếu tố lạ như lông vật nuôi, phấn hoa,…

Vàng kết thúc một tuần tăng giá mạnh nhất kể từ đầu năm

Vàng kết thúc một tuần tăng giá mạnh nhất kể từ đầu năm
(PLVN) - Tuần qua, giá vàng trong nước và thế giới tăng khá mạnh. Giá vàng trong nước biến động chủ yếu theo chiều của thế giới, trong khi đó, giá vàng thế giới chủ yếu bị ảnh hưởng bởi lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ và biến động của đồng USD.
ADB sẽ dừng tài trợ cho các nhà máy nhiệt điện

ADB sẽ dừng tài trợ cho các nhà máy nhiệt điện

(PLVN) - Theo Dự thảo chính sách năng lượng vừa công bố, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) cho biết, sẽ dừng tài trợ cho các nhà máy nhiệt điện - nguồn cung cấp năng lượng quan trọng ở các nước đang phát triển.

Ngành du lịch lo ngại "mùa vàng" thất thu

Ngành du lịch lo ngại "mùa vàng" thất thu
(PLVN) - Mùa hè - “mùa vàng” du lịch Việt, rất nhiều địa phương rộn ràng “trình làng” các tour độc đáo, thú vị hy vọng thu hút hàng triệu du khách sau đợt “mất mùa” dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu. Các hãng lữ hành, hãng hàng không, khách sạn, resort tung ra những chương trình khuyến mại cùng nhiều quà tặng dành cho du khách suốt mùa hè rực rỡ. Trước khi vào hè, các địa phương, hãng lữ hành hứng khởi khi các du khách đặt kín tour. Nhưng, Covid-19 lại trở lại lần thứ 4 vào cuối tháng 4/2021 khiến ngành “công nghiệp không khói” lại một lần nữa chao đảo, dự báo một mùa hè… thất thu.

Bảo vệ sức khỏe khi mùa hè đến

Bảo vệ sức khỏe khi mùa hè đến
(PLVN) - Những ngày đầu tháng 5 cũng là lúc khoảng thời gian giao mùa giữa mùa xuân và mùa hè kết thúc. Thời tiết đã vào hè, đây cũng là lúc nắng nóng khắc nghiệt, vi khuẩn sinh sản nhiều, các bệnh truyền nhiễm phát sinh,... Vì vậy việc bảo vệ sức khỏe trong mùa hè rất quan trọng. Vậy làm thế nào để có thể bảo vệ sức khỏe khi mùa hè đến?

Mẹ Việt Nam ơi, cho con xin chia sớt nỗi buồn…

Mẹ Việt Nam ơi, cho con xin chia sớt nỗi buồn…
(PLVN) - Khi nói về đất nước và mẹ, nhà thơ Thanh Thảo có câu thơ nổi tiếng: “Dân tộc tôi khi đứng dậy làm người/Là đứng theo dáng mẹ/Đòn gánh tre chín rạn hai vai…”. Trong khúc khải hoàn ca chiến thắng của Tổ quốc, có máu và nước mắt của gần 140.000 Bà mẹ Việt Nam anh hùng trong cả nước – những người đã hiến dâng chồng, con, cháu của mình cho cách mạng...

Làm mẹ thời 4.0

Làm mẹ thời 4.0
(PLVN) - Có khó không? Câu trả lời là có, rất khó là đằng khác. Vì hiện nay, độ tuổi dậy thì của trẻ đã sớm lên rất nhiều, khiến trẻ sớm có những suy nghĩ già dặn hơn so với lứa tuổi. Bên cạnh đó, việc tiếp xúc sớm với công nghệ như tivi, điện thoại thông minh cũng khiến trẻ có nhiều nhận thức hơn. Thế nên, nếu như người mẹ không “theo kịp” con thì sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc dạy bảo, đồng hành và định hướng cho con.

Báo điện tử Pháp luật Việt Nam

Giấy phép xuất bản số 303/GP-BTTTT ngày 8/5/2015

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư pháp

Tổng biên tập: Tiến sỹ Đào Văn Hội

Phó Tổng biên tập: Trần Đức Vinh

Tòa soạn: Số 42/29 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội

E-mail: baodientuphapluat@gmail.com

Hotline: 0353.63.63.55

Liên hệ quảng cáo: 0888 033 376