Nghệ An quyết liệt cải cách tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế

(PLO) - Chín tháng năm 2018, tỉnh Nghệ An đã thẩm định hồ sơ chi trả cho 300 người hưởng chính sách, với số tiền 42 tỷ đồng. Con số này năm 2017 là 80 tỷ đồng, chi trả cho 666 người.
Nghệ An quyết liệt cải cách tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế Ngành Y tế Nghệ An chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

UBND tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn đầu mối, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; thành lập mới một số cơ quan, đơn vị theo quy định.

Sắp xếp bộ máy tinh gọn

Triển khai Kế hoạch 111-KH/TU ngày 02/01/2018 của Tỉnh uỷ Nghệ An về thực hiện Nghị quyết TW6 - Khoá XII “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Công văn số 1304/UBND-TH ngày 06/3/2018 của UBND tỉnh giao nhiệm vụ cho các ngành, địa phương thực hiện các nội dung của Kế hoạch, các Sở, ngành và UBND cấp huyện đã xây dựng Đề án, có 12 đơn vị thực hiện điểm đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt gồm:

Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Tỉnh đoàn, Sở Nội vụ, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Y tế, Sở Văn hóa Thể thao; UBND các huyện: Con Cuông, Diễn Châu; thị xã Cửa Lò, thành phố Vinh. Các Sở, ngành, đơn vị sự nghiệp trực thuộc tỉnh xây dựng đề án đã được Hội đồng thẩm định thông qua gồm 32 đơn vị, trong đó có 21 sở, ban, ngành và 11 đơn vị sự nghiệp nghiệp trực thuộc tỉnh  .

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Nội vụ thực hiện việc báo cáo xây dựng và triển khai đề án vị trí việc làm trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức hội.

Theo đó, đến tháng 9/2018 ở cấp tỉnh đã có 45/45 cơ quan, tổ chức hành chính xây dựng, phê duyệt và triển khai đề án vị trí việc làm; có 21/21 đơn vị cấp huyện được UBND tỉnh phê duyệt đề án vị trí việc làm; đã có 1.185/1783 đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh, cấp huyện được cơ quan cấp trên trực tiếp phê duyệt đề án vị trí việc làm.

Thực hiện chỉ đạo, Sở Nội vụ cũng đã xây dựng báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW và Nghị định 108/2014/NĐ-CP về Chính sách tinh giản biên chế; triển khai xây dựng dự thảo Đề án khoán kinh phí đối với những người hoạt động không chuyên rách cấp xã, thôn, xóm, khối, bản, tổ dân phố; dự thảo Chính sách thu hút người có đức, có tài vào làm việc trong các cơ quan, đơn vị, tổ chức trong hệ thống chính trị …

UBND tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn đầu mối, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; thành lập mới một số cơ quan, đơn vị theo quy định.

Cục Hải quan sắp xếp tổ chức bộ máy sau khi tiến hành sáp nhập một số đơn vị theo Quyết định số 1919/QĐ-BTC ngày 06/9/2016 của Bộ Tài chính.

Các cơ quan, đơn vị được thành lập trên cơ sở chia tách, hợp nhất, sáp nhập gồm: Thành lập Sở Du lịch; Đổi tên Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành Sở Văn hóa và Thể thao; Thành lập Trung tâm hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Thành lập Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên 10 huyện; Thành lập 10 Trung tâm y tế cấp huyện trên cơ sở hợp nhất 10 bệnh viện Đa khoa hạng 3 với Trung tâm y tế huyện; giải thể 01 đơn vị là Trường mầm non Liên cơ huyện Nam Đàn.

Các dự án trong Khu kinh tế Đông Nam đã được phân cấp thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng.

UBND tỉnh đã ban hành các quy định phân công, phân cấp, uỷ quyền trên một số lĩnh vực như: Quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh; Quyết định ủy quyền phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường về đất khi nhà nước thu hồi đất, giá đất cụ thể để giao đất tái định cư và giá đất cụ thể để xác định giá khởi điểm đấu giá QSD đất ở trên địa bàn tỉnh; Quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức; Quy định phân công, phân cấp quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh; Quy định phân cấp cấp giấy phép kinh doanh karaoke trên địa bàn thành phố Vinh; Phân cấp thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng đối với các dự án đầu tư xây dựng trong KKT Đông Nam và các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh cho Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam. 

Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

Một số chính sách về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức đã được ban hành, thực hiện. Hàng năm, sau khi có Quyết định của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh đều ban hành thực hiện chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. Các lớp tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ, cập nhật kiến thức, bồi dưỡng kỹ năng làm việc, kỹ năng giao tiếp; bồi dưỡng kiến thức về kinh tế thị trường, về hội nhập, về phát triển kinh tế địa phương; các khóa đào tạo chuyên môn, lý luận chính trị, quản lý nhà nước, ngoại ngữ, tin học, các kiến thức bổ trợ khác... do các trường, trung tâm đào tạo, các sở, ngành cấp tỉnh mở đã góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ CBCCVC của tỉnh. Năm 2017, đã tổ chức được 328 lớp đào tạo, bồi dưỡng với 34.847 lượt cán bộ, công chức, viên chức tham gia. 9 tháng năm 2018, đã tổ chức được 122 lớp đào tạo, bồi dưỡng với 16.406 người tham gia.

Chính quyền các cấp đã triển khai áp dụng các giải pháp tích cực để nâng dần chất lượng của đội ngũ cán bộ, công chức cơ sở. Sau nhiều năm thực hiện các giải pháp như: xây dựng, triển khai các chương trình đào tạo bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức; cung cấp các tài liệu nghiệp vụ; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu kiến thức pháp luật, quản lý nhà nước, dân chủ cơ sở cho cán bộ công chức cấp xã... Hiện tại toàn tỉnh có 10.589 cán bộ, công chức cấp xã. Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức xã được nâng lên nhiều so với trước.

Công tác đánh giá, quy hoạch, luân chuyển cán bộ được quan tâm đổi mới. Đánh giá cán bộ chuyển biến theo hướng lấy hiệu quả công việc làm thước đo chính, sau đánh giá có công khai, khen chê, thưởng phạt rõ ràng. Quy hoạch cán bộ tiến hành thường kỳ, đúng quy định trên cơ sở nhận xét đánh giá đúng khả năng, năng lực cán bộ đưa vào quy hoạch ở các vị trí chức danh lãnh đạo; việc luân chuyển cán bộ khách quan phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của công tác quản lý và được thực hiện công khai, dân chủ. Công tác thi đua khen thưởng thực hiện kịp thời đã khuyến khích được cán bộ công chức thực thi tốt nhiệm vụ. Ở một số cơ quan, đơn vị cán bộ, công chức yếu kém, có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, tham nhũng đã được phát hiện và xử lý.

Việc tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ đã được triển khai kịp thời, có hiệu quả. Quá trình thực hiện chính sách, các ngành, địa phương đã chủ động, tích cực rà soát lại đội ngũ CBCCVC, những người đủ điều kiện đã được xem xét đề nghị cho nghỉ hưởng chế độ, chính sách. Năm 2017, Sở Nội vụ đã thẩm định hồ sơ chi trả cho 666 người hưởng chính sách, với số tiền 80 tỷ đồng. 9 tháng năm 2018, đã thẩm định hồ sơ chi trả cho 300 người hưởng chính sách, với số tiền 42 tỷ đồng.   

Y tế là một trong những lĩnh vực Nghệ An chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.
Các cơ quan, đơn vị tích cực, chủ động thực hiện các nhiệm vụ nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC trong những năm qua gồm: VP UBND tỉnh, các Sở: Tài chính, Khoa học Công nghệ, Y tế, Nông nghiệp và PTNT, Nội vụ, Thông tin Truyền thông, Giáo dục và Đào tạo, Thanh tra tỉnh; Cục Thuế, Kho bạc nhà nước, Công an tỉnh, Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy, Cục Hải quan. UBND các huyện: Nam Đàn, Nghi Lộc, Thanh Chương, Quỳnh Lưu, Hưng Nguyên, Diễn Châu, Yên Thành, UBND TP Vinh, UBND TX Cửa Lò…
Anh Phước
Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục
Quảng Ngãi tiếp nhận điều trị bệnh nhân nhiễm covid -19 thứ 370

Quảng Ngãi tiếp nhận điều trị bệnh nhân nhiễm covid -19 thứ 370

(PLVN) - Theo nguồn tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi cho biết: Có một bệnh nhân người Serbia chuyên gia của tập đoàn Hòa Phát, nhập cảnh từ Oman về sân bay Đà Nẵng vào ngày 9/7, được cách ly tập trung tại khách sạn Harmonia thuộc huyện Bình Sơn tỉnh Quảng Ngãi và sau đó được lấy mẫu xét nghiệm. Đến ngày 10/7 có kết quả xét nghiệm dương tính với virut Covid-19.

Đọc thêm

Kiên quyết loại bỏ những cán bộ, công chức có hành vi gây phiền hà cho người dân

Kiên quyết loại bỏ những cán bộ, công chức có hành vi gây phiền hà cho người dân
(PLVN) - Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường công tác tự kiểm tra, phát hiện tham nhũng trong nội bộ cơ quan, tổ chức, đơn vị. Kiên quyết xử lý nghiêm, loại ra khỏi bộ máy đối với những cán bộ, công chức có hành vi tham nhũng, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

Cựu Thái tử Saudi Arabia muốn giữ mạng sống phải chi ra 15 tỷ USD

Cựu Thái tử Saudi Arabia muốn giữ mạng sống phải chi ra 15 tỷ USD
(PLVN) - Năm 2017, sau một cuộc “đoạt ngôi” chớp nhoáng, Thái tử Saudi Arabia (Ả-rập Xê-út) khi đó là Mohammed bin Nayef đã phải chấp nhận rút lui trong danh dự, nhường quyền kế vị cho người em họ là Thái tử Mohammed bin Salman bây giờ. Vậy nhưng, đến đầu năm 2020, cựu Thái tử cùng 2 hoàng thân khác bị bắt giữ vì liên quan tới tội bất trung và tham nhũng. Tân Thái tử bin Salman đã ra “tối hậu thư”, yêu cầu anh họ mình muốn được toàn mạng phải chi ra số tiền 15 tỷ USD.

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đồng hành với ngư dân

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đồng hành với ngư dân
(PLVN) - Ngày 10/7, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Nam và một số đơn vị tổ chức chương trình “Cảnh sát biển đồng hành cùng ngư dân” năm 2020 tại xã đảo Tân Hiệp (Cù lao Chàm, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam).
Thêm người, thêm chuyện

Thêm người, thêm chuyện

(PLVN) - Cho đến thời điểm hiện tại, khi chỉ còn vài tháng là diễn ra cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, tổng thống đương nhiệm Donald Trump đã gây dựng xong hình ảnh ở nước Mỹ là người không có đủ khả năng hoặc vẫn không có đối sách thích hợp dẫn dắt nước Mỹ ra khỏi cuộc khủng hoảng này...

Hội chợ du lịch quốc tế 2020 trở lại Hà Nội

Hội chợ du lịch quốc tế 2020 trở lại Hà Nội
(PLVN) - Đại dịch Covid-19 đã cho ngành du lịch nước ta một bài học quan trọng: Cần phải đẩy nhanh ứng dụng công nghệ 4.0 để làm thay đổi căn bản trong quản lý, điều hành và tổ chức hoạt động quản lý và kinh doanh du lịch. Đó cũng là chủ đề chính của Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam - VITM Hà Nội 2020 (Hội chợ VITM Hà Nội 2020) - “Du lịch Việt Nam hướng tới tương lai”.

Giấc mộng trời Âu với cầu thủ Việt Nam

Giấc mộng trời Âu với cầu thủ Việt Nam
(PLVN) - Từ Công Phượng cho tới Văn Hậu đã giã từ môi trường bóng đá đắng cấp nhất thế giới vì không thể thích ứng. Qua họ, có thể thấy chất lượng của bóng đá Việt Nam đang ở đâu trên thế giới...

Những băng đảng một thời khét tiếng Hà Thành - Kỳ 8: “Siêu trộm” nửa ngày treo trên cây vẫn vượt tường như chớp

Những băng đảng một thời khét tiếng Hà Thành - Kỳ 8: “Siêu trộm” nửa ngày treo trên cây vẫn vượt tường như chớp
(PLVN) - Trong các “nghề” của dân du đãng, có lẽ hình thành sớm nhất là “nghề” trèo tường khoét vách. Thậm chí, cái việc trộm cắp còn có cả ông tổ, đã được lưu truyền trong dân gian: lão Đạo Chích. Bài viết này muốn nhắc đến một đồ tử đồ tôn vào hạng cao thủ của Đạo Chích. Băng nhóm của gã từng một thời làm loạn Hà thành.
Thầy phù thủy trong thế giới cổ đại phương Tây - Kỳ 1: Tín ngưỡng kỳ dị của người cổ Babylon

Thầy phù thủy trong thế giới cổ đại phương Tây - Kỳ 1: Tín ngưỡng kỳ dị của người cổ Babylon

(PLVN) - Từng tồn tại rất hưng thịnh với nhiều màu sắc bí ẩn, thậm chí có phần man rợ của thầy phù thủy trong thế giới cổ đại phương Tây, nhưng sự phát triển của đạo Cơ đốc giáo, dần dần, phù thủy bị coi là mê tín dị đoan và dần lụi tàn... Tuy vậy, xét về phương diện nào đó, ngay trong thời hiện đại ngày nay, thuật phù thủy vẫn tồn tại trong đời sống tâm linh của người phương Tây...

Báo điện tử Pháp luật Việt Nam

Giấy phép xuất bản số 303/GP-BTTTT ngày 8/5/2015

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư pháp

Tổng biên tập: Tiến sỹ Đào Văn Hội

Phó TBT: Trần Đức Vinh

Trưởng ban Báo Điện tử: Xuân Bính

Tòa soạn: Số 42/29 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội

E-mail: baodientuphapluat@gmail.com

Hotline: 0353.63.63.55

Liên hệ quảng cáo: 0971.741.666‬