Cách làm hiệu quả của huyện Lục Ngạn để nâng tỷ lệ trưởng thôn là đảng viên

(PLVN) - Đến nay toàn huyện Lạc Ngạn (tỉnh Bắc Giang) có 267 trưởng thôn là đảng viên, nâng tỷ lệ trưởng thôn là đảng viên lên 83,4% (tăng 30% so với cuối năm 2019 ), vượt 13,4% so với kế hoạch của huyện đề ra.
Cách làm hiệu quả của huyện Lục Ngạn để nâng tỷ lệ trưởng thôn là đảng viên Bầu cử trưởng thôn ở thôn Tư Một, xã Quý Sơn, huyện Lục Ngạn.

Từ thực trạng

Thôn, tổ dân phố có vị trí, vai trò quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương; là nơi đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống. Trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố có vai trò quan trọng, là người trực tiếp nhận và hướng dẫn, tổ chức thực hiện nhiệm vụ từ chính quyền cấp xã; là những người sát dân, gần dân, hiểu dân nhất.

Thực tế cho thấy, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố là đảng viên sẽ có điều kiện trực tiếp cùng chi ủy, chi bộ bàn bạc, xây dựng nghị quyết sát với thực tiễn hơn và khi nắm chắc nghị quyết của chi bộ, chủ trương chỉ đạo của cấp ủy cấp trên thì việc triển khai thực hiện chủ trương của Đảng sẽ được thuận lợi hơn.

Những nơi trưởng thôn là đảng viên, phong trào quần chúng được nâng lên, khối đoàn kết toàn dân được củng cố; phát huy dân chủ, tính năng động, sáng tạo của quần chúng tham gia hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Tính đến ngày 31/12/2019 tỷ lệ trưởng thôn là đảng viên của huyện Lục Ngạn là 53,6%, thấp nhất trong tỉnh. Đây là nhiệm vụ khó trong những năm qua của huyện. Từ năm 2015 đến năm 2019, tỷ lệ trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố là đảng viên chỉ tăng được 7,3%; toàn huyện còn 10 xã có tỷ lệ trưởng thôn là đảng viên dưới 50%, điều đó đã ảnh hưởng không nhỏ đến sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động ở thôn, tổ dân phố.

Từ quyết liệt trong chỉ đạo...

Từ thực trạng trên, để nâng tỷ lệ trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố là đảng viên, BTV Huyện ủy đã tập trung bàn bạc, thảo luận, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo và đã ban hành Chỉ thị số 14-CT/HU ngày 25-2-2020 về lãnh đạo bầu cử trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố và nâng tỷ lệ trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố là đảng viên nhiệm kỳ 2020-2022. Trong đó có một số nhiệm vụ nổi bật để các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trong huyện thực hiện đó là:

Chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và nhân dân về công tác kết nạp đảng viên ở các chi bộ nông thôn; về vai trò, vị trí của trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố và ý thức trách nhiệm của trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị ở thôn, tổ dân phố.

Xây dựng kế hoạch kết nạp đảng viên ngay từ đầu năm, giao chỉ tiêu kết nạp đảng viên đến từng đảng bộ xã, thị trấn và giao cụ thể số lượng kết nạp ở chi bộ thôn, số lượng kết nạp trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố. Coi việc nâng tỷ lệ trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố là đảng viên là một nhiệm vụ trọng tâm của đảng ủy xã, thị trấn trong năm 2020; là một tiêu chí thi đua, đánh giá xếp loại chất lượng đảng bộ xã, thị trấn cuối năm.

Đồng thời, đưa việc nâng tỷ lệ trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố là đảng viên là một nhiệm vụ trọng tâm của BTV Huyện ủy năm 2020 đăng ký với BTV Tỉnh ủy. Chỉ đạo các chi bộ thôn, tổ dân phố tổ chức sinh hoạt chuyên đề về “Nâng tỷ lệ trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố là đảng viên và kết nạp đảng viên ở các chi bộ nông thôn”.

Trong bầu cử trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2020-2022, đảng ủy các xã, thị trấn chỉ đạo các chi bộ trực thuộc lựa chọn, giới thiệu các đồng chí đảng viên có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất, năng lực và uy tín để ban công tác mặt trận thôn, tổ dân phố hiệp thương, giới thiệu ứng cử bầu trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố.

Đảng ủy các xã, thị trấn chỉ duyệt danh sách nhân sự ứng cử trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố là đảng viên; trường hợp không giới thiệu được đảng viên ra ứng cử thì chi bộ giới thiệu quần chúng ưu tú có đủ tiêu chuẩn, điều kiện vào Đảng để bầu trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố nhằm tạo nguồn bồi dưỡng kết nạp vào Đảng.

Chi bộ thôn, tổ dân phố nào chưa giới thiệu được đảng viên ứng cử bầu trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố thì cho tạm dừng việc bầu cử. Khuyến khích thực hiện bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố ở những nơi có điều kiện thuận lợi.

... Đến kết quả cụ thể

Xác định được trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố là đảng viên rất quan trọng trong việc phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến người dân trong thôn, tổ dân phố; cùng với sự quyết tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong huyện.

Kết quả, năm 2020, Đảng bộ huyện Lục Ngạn kết nạp được 315 đảng viên, đạt 108,6% kế hoạch và là đơn vị kết nạp đảng viên cao nhất tỉnh, trong đó, kết nạp được 15 đồng chí là trưởng thôn vào Đảng. Đến nay toàn huyện có 267 trưởng thôn là đảng viên, nâng tỷ lệ trưởng thôn là đảng viên lên 83,4% (tăng 30% so với cuối năm 2019 ), vượt 13,4% so với kế hoạch của huyện đề ra;

Có 31 đồng chí bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố; từ đơn vị đứng cuối tỉnh trở thành đơn vị đứng thứ 2 trong tỉnh về tỷ lệ trưởng thôn là đảng viên. Nhiều đơn vị có tỷ lệ trưởng thôn, tổ dân phố là đảng viên đạt 100% như các xã: Tân Sơn, Tân Hoa, Mỹ An, Phong Vân, Cấm Sơn, Sa Lý, Sơn Hải, Phong Minh, Hộ Đáp, thị trấn Chũ.

Một số kinh nghiệm rút ra

Theo mục tiêu Nghị quyết số 74-NQ/TU ngày 10-5-2016 của BTV Tỉnh ủy về "Tiếp tục nâng cao chất lượng TCCSĐ và đảng viên trong Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2016-2020"; đến năm 2020, tỷ lệ trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố là đảng viên đạt từ 75% trở lên thì hiện nay tỷ lệ trưởng thôn là đảng viên toàn tỉnh là 76,6% (đạt mục tiêu Nghị quyết).

Từ kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy Lục Ngạn, đồng thời qua thực tiễn thực hiện việc nâng tỷ lệ trưởng thôn là đảng viên những năm qua trong Đảng bộ tỉnh Bắc Giang, có thể rút ra một số kinh nghiệm để nâng tỷ lệ trưởng thôn là đảng viên đó là:

Một là, tăng cường và quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị.

Hai là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố là đảng viên rất quan trọng trong việc phổ biến, quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến người dân trong thôn, tổ dân phố.

Ba là, trong bầu cử trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, chỉ giới thiệu đảng viên có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất, năng lực và uy tín để ứng cử bầu trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố; trường hợp không giới thiệu được đảng viên ra ứng cử phải giới thiệu quần chúng ưu tú có đủ tiêu chuẩn, điều kiện vào Đảng, để tạo nguồn bồi dưỡng kết nạp vào Đảng sau khi trúng cử trưởng thôn.

Bốn là, mỗi xã, phường, thị trấn chọn ít nhất 1 chi bộ để thực hiện bí thư chi bộ đồng thời làm trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố; khuyến khích thực hiện bí thư chi bộ đồng thời làm trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố ở những nơi có điều kiện thuận lợi.

Năm là, quan tâm bồi dưỡng để kết nạp những trưởng thôn có đủ tiêu chuẩn, điều kiện vào Đảng.

Đảng bộ huyện Lục Ngạn trực thuộc Tỉnh ủy Bắc Giang, có 57 TCCSĐ, trong đó có 34 đảng bộ cơ sở (29 đảng bộ xã, thị trấn; 5 đảng bộ cơ quan), 23 chi bộ cơ sở; có 510 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, với 8.631 đảng viên; huyện có 323 thôn, tổ dân phố.
Xác định vai trò quan trọng của trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố là đảng viên trong việc phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến người dân trong thôn, tổ dân phố; với sự quyết tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng, năm 2020, Đảng bộ huyện Lục Ngạn kết nạp được 315 đảng viên, đạt 108,6% kế hoạch và là đơn vị kết nạp đảng viên cao nhất tỉnh, trong đó, kết nạp được 15 đồng chí là trưởng thôn vào Đảng. Đến nay toàn huyện có 267 trưởng thôn là đảng viên, nâng tỷ lệ trưởng thôn là đảng viên lên 83,4% (tăng 30% so với cuối năm 2019 ), vượt 13,4% so với kế hoạch của huyện đề ra.
Nguyễn Đăng Liệu/Tạp chí Xây dựng Đảng
Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Học sinh là F0, thi tốt nghiệp THPT như thế nào?

Học sinh là F0, thi tốt nghiệp THPT như thế nào?
(PLVN) - Đến thời điểm này, đã có nhiều học sinh lớp 12 Trường THPT Kinh Bắc (Bắc Ninh) được xác định mắc COVID-19. Nhiều học sinh, phụ huynh băn khoăn, tình hình dịch bệnh phức tạp, thời điểm tổ chức thi tốt nghiệp THPT 2021 thí sinh mắc COVID-19 sẽ xử lý như thế nào?

Tổ chức của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 có điểm gì mới?

Tổ chức của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 có điểm gì mới?
(PLVN) - Căn cứ quy định của Luật số 47/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 22 ngày 11 năm 2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương thì tổ chức của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 có sự thay đổi so với nhiệm kỳ 2016-2021 về số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân, số lượng cấp phó và cơ cấu của Thường trực Hội đồng nhân dân.

Sức khoẻ 3 bệnh nhân 9X mắc Covid-19 đang được điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế như thế nào?

Sức khoẻ 3 bệnh nhân 9X mắc Covid-19 đang được điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế như thế nào?
(PLVN) - Ngay sau khi được có kết quả dương tính với SARS-CoV-2, ba bệnh nhân đã được lực lượng y tế đưa đến Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 để điều trị. Đến sáng sớm nay (10/5), sức khoẻ của những bệnh nhân trên vẫn đang ở trạng thái bình thường, chưa xuất hiện nhiều triệu chứng bệnh.
Quảng Trị xuất hiện 2 ca mắc Covid-19

Quảng Trị xuất hiện 2 ca mắc Covid-19

(PLVN) - Tỉnh Quảng Trị có 2 ca mắc Covid-19 mới là BN 3328 và BN 3329, trong đó ca bệnh 3329 lây nhiễm trong cộng đồng. Hiện địa phương này đã tổ chức khoanh vùng, rà soát F1, F2.

Báo điện tử Pháp luật Việt Nam

Giấy phép xuất bản số 303/GP-BTTTT ngày 8/5/2015

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư pháp

Tổng biên tập: Tiến sỹ Đào Văn Hội

Phó Tổng biên tập: Trần Đức Vinh

Tòa soạn: Số 42/29 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội

E-mail: baodientuphapluat@gmail.com

Hotline: 0353.63.63.55

Liên hệ quảng cáo: 0888 033 376