Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất

Công ty Đấu giá hợp danh Hòa Bình Xanh tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê đất thực hiện dự án Bãi Đỗ xe Phương Lâm 2 (HB-4) tại phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình do Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hoà Bình chuyển giao như sau:
Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản:

1.1. Tên đơn vị: Công ty Đấu giá hợp danh Hòa Bình Xanh;

1.2. Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 1, phường Hữu Nghị, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

1.3. Văn phòng giao dịch: Số 47, đường Trần Quốc Toản, phường Đồng Tiến, thành phố Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình.

2. Tên, địa chỉ của tổ chức người có tài sản đấu giá:

2.1. Tên cơ quan: Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hoà Bình;

2.2. Địa chỉ trụ sở chính: Số 391 Đường Trần Hưng Đạo, phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

3. Tài sản đấu giá, nơi có tài sản đấu giá: 

3.1. Tên tài sản: Quyền sử dụng đất để cho thuê đất thực hiện dự án Bãi Đỗ xe Phương Lâm 2 (HB-4) tại phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình;

3.2. Các thông số chủ yếu của tài sản: Loại đất Đất thương mại, dịch vụ; Tổng diện tích khu đất là: 2.900,0 m2; Mục đích sử dụng đất: Đất thương mại, dịch vụ; Thời hạn sử dụng đất: 50 năm; Địa điểm, vị trí của tài sản: Phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hoà Bình.

4. Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản: Vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 02/02/2021. Tại Hội trường tầng 4 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hoà Bình.

 5. Giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá: 22.191.970.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi hai tỷ một trăm chín mươi mốt triệu chín trăm bẩy mươi nghìn đồng). Giá khởi điểm chưa bao gồm lệ phí trước bạ và các lệ phí khác.

6. Tiền đặt trước (làm tròn):  4.430.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn tỷ bốn trăm ba mươi triệu đồng);

6.1. Khoản tiền đặt trước được chuyển khoản vào tài khoản của Công ty đấu giá Hợp danh Hòa Bình Xanh;

6.2. Tên tài khoản: Công ty đấu giá Hợp danh Hòa Bình Xanh;

6.3. Số tài khoản: 45510000927520 mở tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Hoà Bình.

6.4. Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 07 giờ 30 phút ngày 27/01/2021 đến 16 giờ 30 phút ngày 28/01/2021 (Tiền đặt trước báo về tài khoản của Công ty Đấu giá hợp danh Hòa Bình Xanh phải hiện trước 16 giờ 30 phút ngày 28/01/2021 mới đủ điều kiện xét duyệt và đấu giá). Trường hợp tổ chức tham gia đấu giá không đủ điều kiện xét duyệt hồ sơ tham gia đấu giá hoặc không trúng đấu giá, sẽ được chuyển trả tiền đặt trước, tổ chức tham gia đấu giá có trách nhiệm chi trả khoản tiền phí chuyển tiền do Ngân hàng quy định. 

7.  Tổ chức xem tài sản: 

7.1. Thời gian, địa điểm đăng ký xem tài sản: Ngày 06/01/2021 đến ngày 27/01/2021(Trong giờ hành chính); Địa điểm: Tại Văn phòng Công ty Đấu giá  Hợp danh Hòa Bình Xanh, Số 47, đường Trần Quốc Toản, phường Đồng Tiến, thành phố Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình.

7.2. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 06/01/2021 đến ngày 27/01/2021 (Trong giờ hành chính); Địa điểm: Phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

8. Tham khảo, mua hồ sơ, đăng ký xét duyệt và đăng ký tham gia đấu giá.

8.1. Thời gian tham khảo và mua hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: 

- Thời gian: Từ ngày 06/01/2021 đến 16 giờ 00 phút ngày 28/01/2021.

- Địa điểm: Tại Văn phòng Công ty Đấu giá  Hợp danh Hòa Bình Xanh, Số 47, đường Trần Quốc Toản, phường Đồng Tiến, thành phố Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình; 

- Phí tham gia đấu giá: 1.000.000 đồng (Bằng chữ: Một triệu đồng chẵn).

8.2. Nộp hồ sơ xin xét duyệt điều kiện đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian: Từ ngày 06/01/2021 đến 16 giờ 30 phút ngày 28/01/2021;

- Địa điểm: Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hoà Bình.

- Hồ sơ xin xét duyệt điều kiện đăng ký tham gia đấu giá:

* Đối tượng tham gia đấu giá: 

Tổ chức kinh tế thuộc đối tượng được Nhà nước cho thuê đất theo quy định tại Điều 56, Luật Đất đai năm 2013, có nhu cầu sử dụng đất thương mại, dịch vụ để thực hiện dự án Bãi đỗ xe Phương Lâm 2 (HB-4).

* Điều kiện tham gia đấu giá:

Đối tượng tham gia đấu giá quyền sử dụng đất nêu trên, khi tham gia đấu giá quyền sử dụng đất phải có đủ các điều kiện sau đây:

a) Có đủ khả năng về tài chính để thực hiện dự án Bãi đỗ xe Phương Lâm 2 (HB-4) theo quy hoạch. Cụ thể:

+ Có vốn thuộc chủ sở hữu để thực hiện dự án không thấp hơn 20% giá trị thửa đất (Chứng minh bằng văn bản hợp lệ);

+ Có khả năng huy động vốn từ các tổ chức tín dụng để thực hiện dự án (Chứng minh bằng văn bản hợp lệ);

+ Tổ chức tham gia đấu giá quyền sử dụng đất phải có văn bản cam kết về việc không có nợ xấu tại các tổ chức tín dụng;

+ Có xác nhận của cơ quan thuế về việc không nợ thuế nhà nước;

b) Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá quyền sử dụng đất theo mẫu do tổ chức thực hiện phiên đấu giá quyền sử dụng đất phát hành.

Có phương án đầu tư sơ bộ dự án theo quy hoạch tổng mặt bằng và phương án kiến trúc sơ bộ đã được Sở Xây dựng thẩm định tại Văn bản số 4065/SXD-QHKT ngày 31/12/2019. Trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch đã được thẩm định.

Hồ sơ dự án được gửi đến Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định trước khi Trung tâm phát triển quỹ đất thông báo hồ sơ đủ điều kiện tham gia đấu giá quyền sử dụng đất .

c) Không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp đang sử dụng đất do Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư khác.

d) Tổ chức sau khi trúng đấu giá quyền sử dụng đất có trách nhiệm đầu tư xây dựng dự án theo đúng mục đích, đúng quy hoạch.

8.3. Tổ chức kiểm tra xét hồ sơ và thông báo kết quả xét duyệt điều kiện tham gia đấu giá:

- Thời gian: Ngày 29/01/2021;

- Địa điểm: Tại Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hoà Bình.

- Hồ sơ khách hàng đảm bảo đủ các điều kiện nêu trên và đã được Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường để hoàn thiện, gửi Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt và chấp thuận thì được đăng ký tham gia đấu giá. 

9. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: 

9.1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.

9.2. Phương thức đấu giá:  Phương thức trả giá lên.

10. Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: (Trong giờ hành chính)

- VPGD Công ty Đấu giá Hợp danh Hòa Bình Xanh: Số 47, đường Trần Quốc Toản, phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình ; Điện thoại: 02183 600607- 0985410246.

- Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hoà Bình: Số 391 Đường Trần Hưng Đạo, phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục
Trường THPT Lê Lợi (Hà Đông) thông báo tuyển sinh năm học 2021 – 2022

Trường THPT Lê Lợi (Hà Đông) thông báo tuyển sinh năm học 2021 – 2022

Là ngôi trường có nhiêu thành tích trong công tác dạy và học, những năm qua, Trường THPT Lê Lợi luôn chú trọng nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động giáo dục, đặc biệt là phong trào thi đua “Dạy tốt - học tốt”. Năm học 2021-2022, Trường THPT Lê Lợi, quận Hà Đông vừa công bố 2 phương thức tuyển sinh vào lớp 10.

Đọc thêm

Trường THPT Lê Lợi (Hà Đông) thông báo tuyển sinh năm học 2021 – 2022

Trường THPT Lê Lợi (Hà Đông) thông báo tuyển sinh năm học 2021 – 2022
Là ngôi trường có nhiêu thành tích trong công tác dạy và học, những năm qua, Trường THPT Lê Lợi luôn chú trọng nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động giáo dục, đặc biệt là phong trào thi đua “Dạy tốt - học tốt”. Năm học 2021-2022, Trường THPT Lê Lợi, quận Hà Đông vừa công bố 2 phương thức tuyển sinh vào lớp 10.

Hà Tĩnh có tân Chủ tịch tỉnh

Hà Tĩnh có tân Chủ tịch tỉnh
(PLVN) - Với 47/47 đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh có mặt tại phiên họp bỏ phiếu đồng ý bầu đồng chí Võ Trọng Hải giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh.
Hà Nội: Khu Sinh thái mọc lên từ dự án cải tạo chuồng gà?

Hà Nội: Khu Sinh thái mọc lên từ dự án cải tạo chuồng gà?

(PLVN) - Khu du lịch sinh thái Đà Lạt Tiên Cảnh tọa lạc tại thôn Vệ Linh, xã Phù Linh, Huyện Sóc Sơn với diện tích cả chục hecta được xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, đất rừng trong thời gian qua nhưng vẫn tồn tại và đi vào hoạt động trước sự im lặng của chính quyền Huyện Sóc Sơn và TP Hà Nội.

Công ty Vimedimex thông tin toàn bộ năng lực, hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị

Công ty Vimedimex thông tin toàn bộ năng lực, hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị
(PLVN) -Chiều 16/4, Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex (Công ty Vimedimex) đã có văn bản thông tin toàn bộ năng lực, quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, tính pháp lý… của đơn vị mình. Động thái này, Công ty Vimedimex mong muốn những ai cần quan tâm tới đơn vị sẽ có được thông tin đầy đủ nhất, khách quan nhất.
Chiều 16/4 ghi nhận 14 ca mắc COVID-19 mới

Chiều 16/4 ghi nhận 14 ca mắc COVID-19 mới

(PLVN) - Bộ Y tế cho biết, chiều 16/4 có thêm 14 ca mắc COVID-19 ghi nhận tại Khánh Hoà, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh, Nghệ An và Quảng Nam. Việt Nam hiện có 2.772 bệnh nhân.

Lãi suất vay mua nhà tại VPBank chỉ từ 5,9%

Lãi suất vay mua nhà tại VPBank chỉ từ 5,9%
(PLVN) - Ngân hàng Việt Nam Thịnh vượng (VPBank) vừa cho biết, từ nay đến hết 31/12/2021, khách hàng có nhu cầu vay mua nhà phố, bất động sản có giấy chủ quyền sẽ được hưởng mức lãi suất ưu đãi từ VPBank. 

Bị kiểm tra nồng độ cồn, tài xế cố thủ gần 3 tiếng trong xe

Bị kiểm tra nồng độ cồn, tài xế cố thủ gần 3 tiếng trong xe
(PLVN) - Chiều 16/4, Công an huyện Cam Lộ (Quảng Trị) xác nhận vừa lập biên bản vi phạm với một tài xế, về hành vi không chấp hành việc đo nồng độ cồn. Đồng thời chiếc xe bán tải cũng đã được cưỡng chế đưa về trụ sở công an và bị tạm giữ để chờ xử lý.

Báo điện tử Pháp luật Việt Nam

Giấy phép xuất bản số 303/GP-BTTTT ngày 8/5/2015

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư pháp

Tổng biên tập: Tiến sỹ Đào Văn Hội

Phó TBT: Trần Đức Vinh

Tòa soạn: Số 42/29 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội

E-mail: baodientuphapluat@gmail.com

Hotline: 0353.63.63.55

Liên hệ quảng cáo: 0888 033 376