Nỗ lực đưa Lâm Đồng lên thành phố trực thuộc Trung ương

(PLVN) - Trả lời phỏng vấn PLVN, ông Trần Đức Quận - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng - nhấn mạnh, trong 5 năm tới Đảng bộ Lâm Đồng xác định bên cạnh việc tập trung phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh thì nhiệm vụ trọng tâm là công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; phấn đấu đến 2030 đưa Lâm Đồng trở thành tỉnh phát triển khá toàn diện của cả nước, đến 2045 trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.
Nỗ lực đưa Lâm Đồng lên thành phố trực thuộc Trung ương Lâm Đồng phấn đấu lên thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2045.

- Thưa ông, được biết một trong những chủ trương của Lâm Đồng là đẩy mạnh đầu tư và thu hút đầu tư, ông có thể cho biết tình hình thực hiện chủ trương này ra sao?

- Tỉnh đã chỉ đạo, triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp, triển khai các nguồn vốn được giao, đẩy nhanh tiến độ các dự án, tăng cường công tác theo dõi, đánh giá, giám sát việc quản lý và sử dụng vốn của các dự án đầu tư công, đôn đốc chủ đầu tư triển khai thi công công trình theo tiến độ. 

Cùng với đó, tỉnh tập trung nguồn lực giải phóng mặt bằng, giải quyết các hồ sơ thủ tục, vướng mắc, thực hiện đồng bộ hiệu quả các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn. Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 đã giao 3.350 tỷ đồng, đến 31/3/2021, khối lượng thực hiện 525 tỷ đồng, đạt 15,7% kế hoạch, số vốn giải ngân 502 tỷ đồng, đạt 15,0% kế hoạch (tăng 0,7% so cùng kỳ).

Ông Trần Đức Quận - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND Lâm Đồng.

Trong quý I/2021, tỉnh có 270 doanh nghiệp (DN) thành lập mới với số vốn đăng ký 3.231,8 tỷ đồng, tăng 21,6% về số DN và tăng 108,9% về vốn đăng ký so với cùng kỳ; lũy kế đến hết quý I tỉnh có 10.373 DN còn pháp nhân với tổng số vốn đăng ký 119.124 tỷ đồng. Đây là những tín hiệu hết sức tích cực trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh. 

Trong thu hút đầu tư, tỉnh có 6 dự án (1 dự án vốn FDI và 5 dự án vốn trong nước) được cấp quyết định chủ trương đầu tư và giấy chứng nhận đầu tư với tổng số vốn đăng ký 326,5 tỷ đồng, quy mô diện tích 11,2ha.

- Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, thời gian tới Đảng bộ Lâm Đồng sẽ chú trọng vào những công tác nào, thưa ông?

- Trước tiên Đảng bộ tỉnh xác định rõ quan điểm: Xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt; phát triển kinh tế - xã hội là nhiệm vụ trọng tâm; văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội; giữ vững quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội là điều kiện tiên quyết để phát triển. Đồng thời, phát huy lợi thế, nguồn lực của tỉnh, đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, ứng dụng thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 và khoa học công nghệ tiên tiến, tạo nền tảng vững chắc cho việc thực hiện các mục tiêu, định hướng phát triển của tỉnh đến 2025 là tỉnh phát triển khá của cả nước; đến 2030 là tỉnh phát triển khá toàn diện của cả nước, tự cân đối ngân sách và có điều tiết nộp về ngân sách trung ương; và đến 2045 trở thành TP trực thuộc Trung ương.  

4 khâu đột phá của Đảng bộ Lâm Đồng nhiệm kỳ 2020-2025

Thứ nhất, đẩy mạnh cải cách hành chính, tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức phù hợp vị trí việc làm. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Đảng, Nhà nước, xây dựng và thực hiện chính quyền điện tử.

Thứ hai, tập trung phát triển nguồn nhân lực, để triển khai hiệu quả chính quyền điện tử, đô thị thông minh, nền kinh tế số; tạo bước chuyển biến cơ bản về chất lượng giáo dục và đào tạo; phát triển mạnh mẽ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Thứ ba, tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, lành mạnh, công khai, minh bạch, bình đẳng, tạo đột phá mới trong phát triển kinh tế - xã hội; phát triển nông nghiệp toàn diện, bền vững và hiện đại; phát triển du lịch chất lượng cao.

Thứ tư, huy động, quản lý và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại, trọng tâm là ưu tiên phát triển hạ tầng đô thị, giao thông, du lịch, công nghệ thông tin - truyền thông, mạng viễn thông thế hệ mới, hạ tầng số…  

Năm 2021, tỉnh xác định chủ đề “Đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, hành động quyết liệt, biến thách thức thành cơ hội, tạo tiền đề thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI”. 

Tỉnh đề ra mục tiêu phát triển kinh tế nhanh, toàn diện, bền vững; nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, khởi nghiệp; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Thúc đẩy mạnh mẽ cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; đẩy nhanh thực hiện các dự án công trình trọng điểm. Đầu tư đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị - nông thôn. Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với phát triển khoa học, công nghệ. 

Mục tiêu cụ thể, phấn đấu đạt GRDP bình quân đầu người khoảng 77,1 - 77,8 triệu đồng; tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân từ 7 - 8%. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 9.300 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, tỉnh chú trọng phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, ứng phó với biến đổi khí hậu. Tiếp tục sắp xếp, tinh gọn bộ máy; tinh giản biên chế; đẩy mạnh cải cách hành chính và xây dựng chính quyền điện tử; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Cùng với phát triển kinh tế - xã hội, chú trọng tăng cường xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.

Nhiệm vụ nữa là chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng với hệ thống chính trị, đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới phương pháp, lề lối làm việc; xây dựng chính quyền từ tỉnh đến cơ sở “Liêm chính, hành động, phục vụ nhân dân”, cán bộ, công chức, viên chức “Liêm chính, năng động, sáng tạo, hết lòng vì nhân dân”. Phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của nhân dân; giữ mối quan hệ máu thịt với nhân dân, dựa vào dân để xây dựng chỉnh đốn Đảng.

- Để xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh thì công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng được xem là then chốt. Phương hướng, nhiệm vụ công tác này của tỉnh trong năm 2021 ra sao?

- Năm 2021, Tỉnh uỷ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, các văn bản của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, nhất là sau Đại hội XIII, nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm và quyết tâm chính trị của các cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng trong giai đoạn hiện nay. 

Cấp ủy, tổ chức đảng cần xác định rõ trách nhiệm, chủ động trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm, phục vụ thiết thực cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Chú trọng kiểm tra, giám sát việc quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết. Đặc biệt, công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng phải gắn liền với trách nhiệm, vai trò người đứng đầu.

 Bí thư Lâm Đồng trồng cây tại Lễ phát động chương trình trồng mới 50 triệu cây xanh giai đoạn 2021 - 2025.

Với Ủy ban Kiểm tra các cấp, cần tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng. Trọng tâm là kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, tập trung vào những nơi có vấn đề phức tạp, điểm "nóng", những địa bàn, lĩnh vực dễ nảy sinh vi phạm…; chủ động tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thực hiện tốt nhiệm vụ cấp ủy giao. 

Cùng với đó là xem xét, giải quyết kịp thời đơn, thư khiếu nại, tố cáo. Tăng cường sự chỉ đạo của Ủy ban Kiểm tra cấp trên đối với hoạt động của cấp dưới. Chú ý công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp có bản lĩnh, nắm chắc cơ chế, chính sách của Đảng và Nhà nước, có dũng khí đấu tranh, chính trực, trong sáng, đủ sức hoàn thành nhiệm vụ trong tình hình mới. Kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện tiêu cực, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi cá nhân, lợi ích nhóm trong công tác kiểm tra, giám sát.

- Xin cảm ơn ông!

Đến hết quý I/2021, tổng kim ngạch xuất khẩu của Lâm Đồng là 155,8 triệu USD, tổng mức đầu tư toàn xã hội 4.603,5 tỷ đồng, thu ngân sách nhà nước 3.270,8 tỷ đồng.

Về phát triển du lịch, tổng lượt khách qua đăng ký lưu trú 802,5 ngàn lượt. Số người được giải quyết việc làm 5.800 người. Tỉnh cũng đào tạo nghề cho 4.144 lao động. Tỷ lệ bảo hiểm y tế toàn dân ước đạt 85,8%. Tỷ lệ xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế đạt 100%.

Mai Long - Bách Tùng (thực hiện)
Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Khởi tố, bắt giam đối tượng dùng hung khí chém người

Khởi tố, bắt giam đối tượng dùng hung khí chém người
(PLVN) - Sáng ngày 15/05, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Đỗ Quang Nhớ về tội “Cố ý gây thương tích”.

Huyền thoại ngôi làng Cổ “đất đẻ ra quan”

Huyền thoại ngôi làng Cổ “đất đẻ ra quan”
(PLVN) - Ở cái vùng vốn được coi là “chiêm khê, mùa thối”, đất chật người đông, xã Cổ Am (huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng) nổi tiếng khắp đất Cảng bởi “nghề”… học. Nơi đây hiện vẫn còn lưu truyền những câu chuyện về dải đất “đầu rồng” với huyền thoại “đất đẻ ra quan”!
Đẻ thuê trở thành nghề “hái ra tiền” của nhiều phụ nữ Trung Quốc

Đẻ thuê trở thành nghề “hái ra tiền” của nhiều phụ nữ Trung Quốc

(PLVN) - Mang thai hộ ở Trung Quốc trở thành ngành công nghiệp, giúp những người môi giới kiếm lời khổng lồ. Thậm chí, ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc có 1 “làng đẻ mướn” đã tồn tại và hoạt động sôi nổi suốt 10 năm qua. Kinh hoàng hơn, tất cả những phụ nữ trong làng, thậm chí có cả cặp mẹ đẻ - con gái, và cả mẹ chồng - nàng dâu đều theo “nghề” này để kiếm tiền.

Quyền bầu cử của các cử tri có giống nhau hay không?

Quyền bầu cử của các cử tri có giống nhau hay không?
(PLVN) - Tùy thuộc thời gian cư trú hoặc quan hệ gắn bó với địa phương nơi đăng ký tham gia bầu cử mà Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân đã quy định từng nhóm đối tượng cử tri có phạm vi tham gia bầu cử không hoàn toàn giống nhau

Chuyển giao hồ sơ vụ kinh doanh dây điện giả sang cơ quan công an

Chuyển giao hồ sơ vụ kinh doanh dây điện giả sang cơ quan công an
(PLVN) - Cục Quản lý thị trường (QLTT) Vĩnh Phúc vừa hoàn tất thủ tục chuyển giao hồ sơ, tang vật cho Công an tỉnh Vĩnh Phúc vụ việc kinh doanh hàng hóa là dây điện nhãn hiệu Trần Phú có dấu hiệu tội phạm hình sự để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Hàng chục cô gái bị biến thành phương tiện vận chuyển ma túy sau khi phẫu thuật nâng ngực để “giữ” người yêu

Hàng chục cô gái bị biến thành phương tiện vận chuyển ma túy sau khi phẫu thuật nâng ngực để “giữ” người yêu
(PLVN) - Một cô gái có dung mạo bình thường, đen đúa gầy gò bỗng nhiên được người đàn ông đẹp trai giàu có để ý, muốn lấy làm vợ. Để lấy lòng bạn trai, cô gái chấp nhận đề nghị làm phẫu thuật nâng ngực. Thế nhưng, đằng sau việc nâng ngực lại là một âm mưu hiểm độc của gã bạn trai này.

Vui buồn quanh bức tượng vàng Oscar: “Dở khóc dở cười” vì công bố nhầm giải Phim hay nhất

Vui buồn quanh bức tượng vàng Oscar: “Dở khóc dở cười” vì công bố nhầm giải Phim hay nhất
(PLVN) - Tại Lễ trao giải Oscar năm 2017, nam diễn viên Warren Beatty xướng tên “La La Land” là Phim hay nhất nhưng sau khi đoàn làm phim lên phát biểu nhận giải, Warren bất ngờ xin lỗi và công bố lại “Moonlight” mới là bộ phim giành chiến thắng. Sự cố nhầm lẫn tai hại sau đó đã trở thành “nguồn cảm hứng” vô tận của những tấm ảnh chế tràn ngập mạng xã hội.
Sai phạm tại Dự án Khu nhà ở Tân Thanh (Điện Biên): Dấu hiệu buông lỏng quản lý, đùn đẩy trách nhiệm

Sai phạm tại Dự án Khu nhà ở Tân Thanh (Điện Biên): Dấu hiệu buông lỏng quản lý, đùn đẩy trách nhiệm

(PLVN) - Theo Thanh tra tỉnh Điện Biên, dự án khu nhà ở Tân Thanh chậm tiến độ, chưa được cấp phép xây dựng theo quy định; chủ đầu tư sử dụng đất sai mục đích, huy động vốn trái quy định… Trong khi đó, chính quyền địa phương và các sở, ngành liên quan có biểu hiện buông lỏng quản lý, đùn đẩy trách nhiệm… 

Bộ trưởng Lê Thành Long: Tâm huyết vì sự phát triển của Kiên Giang và khu vực đồng bằng sông Cửu Long

Bộ trưởng Lê Thành Long: Tâm huyết vì sự phát triển của Kiên Giang và khu vực đồng bằng sông Cửu Long
(PLVN) - Từ ngày 10 đến 14/5, đồng chí Lê Thành Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, đại biểu Quốc hội Khóa XIV (nhiệm kỳ 2016-2021) đơn vị tỉnh Kiên Giang đã có các buổi gặp gỡ, tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 đề ra nhiều chương trình hành động cụ thể góp phần đưa đồng bằng sông Cửu Long và Kiên Giang phát triển bền vững.

Báo điện tử Pháp luật Việt Nam

Giấy phép xuất bản số 303/GP-BTTTT ngày 8/5/2015

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư pháp

Tổng biên tập: Tiến sỹ Đào Văn Hội

Phó Tổng biên tập: Trần Đức Vinh

Tòa soạn: Số 42/29 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội

E-mail: baodientuphapluat@gmail.com

Hotline: 0353.63.63.55

Liên hệ quảng cáo: 0888 033 376