• Khai mạc hội thi Olympic các môn Khoa học Mác – Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh

  Khai mạc hội thi Olympic các môn Khoa học Mác – Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh
  (PLVN) -Nhằm tăng cường giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, đồng thời nâng cao nhận thức chính trị, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên. Ban Tuyên giáo Trung ương, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp cùng với Tập đoàn Giáo dục Egroup tổ chức Hội thi Olympic toàn quốc các môn Khoa học Mác – Lê nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” lần thứ III, năm 2019.

  Khai mạc hội thi Olympic các môn Khoa học Mác - Lê Nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh

  Khai mạc hội thi Olympic các môn Khoa học Mác - Lê Nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh
  (PLVN) - Nhằm tăng cường giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đồng thời nâng cao nhận thức chính trị, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên, Ban Tuyên giáo TƯ, TƯ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp cùng với Tập đoàn Giáo dục Egroup tổ chức Hội thi Olympic toàn quốc các môn Khoa học Mác – Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” lần thứ III, năm 2019.

  Tân Đại tướng Tô Lâm viết về đạo làm Tướng theo tư tưởng Hồ Chí Minh

  Tân Đại tướng Tô Lâm viết về đạo làm Tướng theo tư tưởng Hồ Chí Minh
  "Làm Tướng không phải để hưởng lợi cá nhân, mà phải tuyệt đối trung thành, phụng sự sự nghiệp cách mạng của Đảng, Tổ quốc và Nhân dân được tốt hơn... Mỗi sỹ quan cấp Tướng phải thực sự tiêu biểu về trí tuệ, bản lĩnh và nhân cách, tuân thủ kỷ luật, Hiến pháp, pháp luật. Người làm Tướng phải có tri thức, đạo lý, nhân cách, có dũng khí, sống nhân văn, liêm chính, chí công vô tư, thực sự là chỗ dựa đặc biệt tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân", tân Đại tướng viết.

  Người “truyền lửa” tình yêu với môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh

  Người “truyền lửa” tình yêu với môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh
  (PLO) - Tháng 4/2018, Ban Chỉ đạo Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã trao Giải C cho tác phẩm “Tư tưởng Hồ Chí Minh – Nhận thức và vận dụng”. Chủ biên và cũng là tác giả của phần lớn nội dung của cuốn sách này là PGS.TS Nguyễn Mạnh Tường, giảng viên cao cấp, nguyên Trưởng khoa Lý luận chính trị - Đại học Luật Hà Nội và là người vẫn được bạn bè, đồng nghiệp, sinh viên trân quý gọi tên là “người truyền lửa tư tưởng Hồ Chí Minh”.

  Học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong Đảng bộ Bộ Tư pháp

  Học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong Đảng bộ Bộ Tư pháp
  (PLO) - Khoản 1 Điều 4 Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam năm 2013 quy định “Đảng Cộng sản Việt Nam - Đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội”. Tư tưởng Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và nhân dân ta. Học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh là một chủ trương lớn, liên tục, lâu dài của Đảng ta. 

  Thường xuyên, kiên trì học tập và làm theo Tư tưởng Hồ Chí Minh trong Đảng Bộ Bộ Tư pháp

  Thường xuyên, kiên trì học tập và làm theo Tư tưởng Hồ Chí Minh trong Đảng Bộ Bộ Tư pháp
  (PLO) - Khoản 1 Điều 4 Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 quy định “Đảng Cộng sản Việt Nam - Đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội”. 

  "Đức trị" và "Pháp trị" qua tư tưởng Hồ Chí Minh

  "Đức trị" và "Pháp trị" qua tư tưởng Hồ Chí Minh

  Bác Hồ rất đề cao phép nước, “đức trị” đi đôi với “pháp trị”. Bác hết lòng thương yêu, dạy bảo cán bộ. Nhưng kẻ nào lạm dụng tình thương của Bác, làm hại đến tính mệnh và tài sản của nhân dân, làm mất thanh danh, uy tín của Đảng và Nhà nước thì dù họ có là cách mạng kỳ cựu, là bộ trưởng, thứ trưởng, là gì đi nữa vẫn phải đem ra xét xử theo đúng pháp luật.

  Thắng lợi của tư tưởng Hồ Chí Minh về kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại

  Thắng lợi của tư tưởng Hồ Chí Minh về kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại

  Chủ tịch Hồ Chí Minh là linh hồn của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược. Người chăm lo xây dựng Đảng ta, đề ra đường lối cách mạng giải phóng dân tộc và đường lối kháng chiến đúng đắn, tổ chức và lãnh đạo toàn dân ta đoàn kết chiến đấu, quyết tâm giành lại độc lập dân tộc, đánh đuổi quân xâm lược, thống nhất đất nước và đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội.

  Vận dụng quan điểm, tư tưởng Hồ Chí Minh ở một số cơ sở Đoàn

  Vận dụng quan điểm, tư tưởng Hồ Chí Minh ở một số cơ sở Đoàn

  Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang (LLVT): “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”.

  Chăm lo sự nghiệp giải phóng phụ nữ theo tư tưởng Hồ Chí Minh

  Chăm lo sự nghiệp giải phóng phụ nữ theo tư tưởng Hồ Chí Minh

  Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đặc biệt chăm lo sự nghiệp giải phóng phụ nữ, Người cho rằng làm cách mạng mà không giải phóng phụ nữ thì mới giải phóng một nửa thế giới và chỉ làm cách mạng giải phóng dân tộc để có độc lập dân tộc thì phụ nữ mới được giải phóng.

  Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

  Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

  Sau bao năm bôn ba tìm đường cứu nước, nghiên cứu và khảo nghiệm các cuộc cách mạng trên thế giới, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhận thức rằng: Cách mạng Việt Nam muốn thành công "trước hết phải có Đảng lãnh đạo", mà "Đảng có vững cách mạng mới thành công".

  Tư tưởng Hồ Chí Minh về dựng nước đi đôi với giữ nước

  Tư tưởng Hồ Chí Minh về dựng nước đi đôi với giữ nước

  Trong "hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của Cách mạng Việt Nam", tư tưởng Hồ Chí Minh về "dựng nước phải đi đôi với giữ nước, xây dựng CNXH phải gắn liền với bảo vệ CNXH" giữ vị trí trụ cột của toàn hệ thống, đã trở thành hai nhiệm vụ chiến lược của Cách mạng Việt Nam.

  Xây dựng nhà nước pháp quyền vì dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh

  Xây dựng nhà nước pháp quyền vì dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh

  Ngày 2-9-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời đọc Tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. Liên tục 24 năm làm Chủ tịch nước, Hồ Chí Minh đã chỉ đạo xây dựng bộ máy nhà nước và hệ thống luật pháp thật sự vì dân, do dân và của dân. Nhà nước đó có nhiều đóng góp to lớn trong xây dựng và bảo vệ đất nước thiết thực phục vụ lợi ích của nhân dân.

  Tư tưởng Hồ Chí Minh sống mãi trong kho tàng văn hóa nhân loại

  Tư tưởng Hồ Chí Minh sống mãi trong kho tàng văn hóa nhân loại

  Tư tưởng Hồ Chí Minh hình thành và phát triển từ thập kỷ đầu của thế kỷ XX đến khi Người qua đời. Hôm nay, Hồ Chí Minh đã đi xa hơn 40 năm, thế giới đã có nhiều đổi thay to lớn. Nhân loại đang sống trong kỷ nguyên toàn cầu hóa với sự phát triển như vũ bão của nền kinh tế tri thức và cuộc cách mạng khoa học và công nghệ. Tuy nhiên, tư tưởng Hồ Chí Minh vẫn vẹn nguyên giá trị thời đại.

  Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết các dân tộc thiểu số

  Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết các dân tộc thiểu số

  Ngay sau khi Cách mạng Tháng Tám 1945 thành công, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cho tổ chức các hội nghị đại biểu các dân tộc thiểu số để đồng bào thực hiện quyền bình đẳng về chính trị và các quyền lợi khác cũng như trách nhiệm của các dân tộc đối với đất nước. Phát biểu tại hội nghị đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh: Các dân tộc được tự do bày tỏ nguyện vọng và phải cố gắng để cùng giành cho bằng được độc lập hoàn toàn, tự do và thái bình.

  Liên đoàn Lao động thành phố học tập chuyên đề tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

  Liên đoàn Lao động thành phố học tập chuyên đề tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

  (HPĐT)- Chiều 25-5, Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức quán triệt chuyên đề “Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh” gắn với công tác tổ chức và tiến hành Đại hội Đảng các cấp trong năm 2010.

  Tư tưởng Hồ Chí Minh: Nguồn sáng từ thẳm sâu lịch sử

  Tư tưởng Hồ Chí Minh: Nguồn sáng từ thẳm sâu lịch sử

  Đánh giá cuộc đời, sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tiến sĩ M. Atmét – Giám đốc UNESCO khu vực châu Á – Thái Bình Dương viết: “Chỉ có ít nhân vật trong lịch sử trở thành một bộ phận của huyền thoại ngay sau khi còn sống và rõ ràng Hồ Chí Minh là một trong số đó.

  Tư tưởng Hồ Chí Minh là di sản vô giá của dân tộc

  Tư tưởng Hồ Chí Minh là di sản vô giá của dân tộc

  Sáng 18-5, tại Hà Nội, Đảng và Nhà nước Việt Nam tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 -19/5/2010). Báo Hải Phòng xin trân trọng giới thiệu toàn văn diễn văn của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh tại lễ kỷ niệm:

  Tư tưởng Hồ Chí Minh là di sản vô giá của dân tộc

  Tư tưởng Hồ Chí Minh là di sản vô giá của dân tộc
  Sáng 18-5, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thành phố Hà Nội đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hoá thế giới.

  Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác thanh tra

  Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác thanh tra

  QTV - Hưởng ứng cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, hướng tới 63 năm ngày truyền thống ngành Thanh tra (23/11/1945-2008), ngày 18/11, Thanh tra tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức hội nghị với chủ đề Tư tưởng Hồ Chí Minh với công tác thanh tra.
   

  Tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc Những điều tâm đắc

  Tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc Những điều tâm đắc
  Sau chiến thắng Việt Bắc 1947 vang dội, cuộc Trường kỳ kháng chiến của quân dân ta đã ở trong thế Nhất định thắng lợi. Ngày 20-1-1948, Người ký sắc lệnh phong quân hàm Đại tướng cho đồng chí Võ Nguyên Giáp (và phong hàm cấp tướng cho một số tướng lĩnh).

  Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh: Giữ vững và mở rộng trận địa tư tưởng của Đảng, bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

  Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh: Giữ vững và mở rộng trận địa tư tưởng của Đảng, bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

  Ngày 8-10 tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh dự buổi làm việc của Ban Bí thư Trung ương Đảng với Ban Tuyên giáo Trung ương để nghe báo cáo về việc triển khai nhiệm vụ công tác tuyên giáo thực hiện Nghị quyết Đại hội 10 và chức năng, nhiệm vụ mới của Ban theo Quyết định số 80-QĐ/TW ngày 28-8-2007 của Bộ Chính trị.

  Hội Nhà báo thành phố tổ chức nghiên cứu, học tập tư tưởng Hồ Chí Minh về báo chí cách mạng

  Hội Nhà báo thành phố tổ chức nghiên cứu, học tập tư tưởng Hồ Chí Minh về báo chí cách mạng
  Sáng 4-6, Hội Nhà báo thành phố phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành uỷ tổ chức nghiên cứu, học tập tư tưởng Hồ Chí Minh về báo chí cách mạng. Đồng chí Phan Khắc Hải, Phó Tổng thư ký thường trực Hội Nhà báo Việt Nam về dự và giới thiệu chuyên đề lớn này. Lãnh đạo các cơ quan báo chí và hơn 200 nhà báo cao tuổi , hội viên 8 chi hội trực thuộc Hội Nhà báo thành phố dự hội nghị.

  Biểu dương báo cáo viên giỏi, đoạt giải cao tại cuộc thi chung khảo toàn quốc về tư tưởng Hồ Chí Minh

  Biểu dương báo cáo viên giỏi, đoạt giải cao tại cuộc thi chung khảo toàn quốc về tư tưởng Hồ Chí Minh
  Chiều 25-5, Ban Thường vụ Thành uỷ gặp mặt báo cáo viên giỏi về tư tưởng Hồ Chí Minh, đoạt giải cao tại cuộc thi chung khảo toàn quốc. Dự buổi gặp mặt có Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Trịnh Quang Sử, Trưởng ban Tuyên giáo Thành uỷ Nguyễn Đình Then, đại diện Ban chỉ đạo cuộc thi , lãnh đạo các ban Xây dựng Đảng, Văn phòng Thành uỷ, Trường Chính trị Tô Hiệu, Thành Đoàn, các sở Giáo dục- Đào tạo, Văn hoá -thông tin, Quận uỷ Lê Chân và Trường tiểu học Vĩnh Niệm. Cùng dự có thí sinh đoạt giải nhì cấp thành phố Lê Văn Sách, báo cáo viên Đảng bộ Công an thành phố.

  Thí sinh Hải Phòng đoạt giải nhì tại Hội thi báo cáo viên giỏi về tư tưởng Hồ Chí Minh khu vực phía bắc

  Thí sinh Hải Phòng đoạt giải nhì tại Hội thi báo cáo viên giỏi về tư tưởng Hồ Chí Minh khu vực phía bắc
  Hội thi Báo cáo viên giỏi về tư tưởng Hồ Chí Minh khu vực phía Bắc do Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương tổ chức diễn ra trong 3 ngày, từ 7 đến 9-4-2004 tại thành phố Vinh (Nghệ An) với sự tham gia của 31 thí sinh của 29 tỉnh, thành phố từ Hà Tĩnh trở ra. Thí sinh Phạm Thu Hà của Hải Phòng (hiện là hiệu phó Trường tiểu học Vĩnh Niệm, quận Lê Chân) từng đoạt giải nhất cuộc thi của thành phố, tham dự hội thi khu vực.

  Tin đọc nhiều

  31.1°C

  Hà Nội

  SJC Hà Nội

  Mua vào 36.520

  Bán ra 36.520

  VNIndex

  3.41 0.37%