Trường hợp nào được coi là doanh nghiệp quốc phòng, an ninh?

Trường hợp nào được coi là doanh nghiệp quốc phòng, an ninh?
(PLVN) - Tại Nghị định số 47/NĐ-CP ngày 1/4/2021 quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp, Chính phủ đã quy định rõ điều kiện xác định doanh nghiệp quốc phòng, an ninh cũng như các chính sách đối với người lao động làm việc tại các doanh nghiệp này.