Vợ là người dưng

Vợ là người dưng
Có nghiền ngẫm đúc kết bao nhiêu mỹ từ xưa đến nay, có tư duy tích cực hướng đến chân thiện mỹ bao nhiêu, thì cuối cùng cũng phải thừa nhận thực tế rằng vợ mình là con người ta, vợ mình là người dưng, một người dưng rất đặc biệt.