Nhiều quy định về Cơ quan đại diện ở nước ngoài cần sửa đổi bổ sung

Nhiều quy định về Cơ quan đại diện ở nước ngoài cần sửa đổi bổ sung
(PLO) -   Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài năm 2009 (Luật cơ quan đại diện) tạo hành lang pháp lý và điều kiện thuận lợi để các cơ quan đại diện của Nhà nước Việt Nam tại quốc gia và tổ chức quốc tế, tuy nhiên, luật đã phát sinh yêu cầu sửa đổi, bổ sung đối với một số điều khoản của Luật.