Giải mã 'vùng tối' Tam quốc diễn nghĩa (Kỳ 40): Bóng đen sau Kinh Châu

Hỏa thiêu gò Bác Vọng là một trong những chiến dịch chống Tào của Lưu Biểu. Nhưng vẫn không giúp Biểu tránh được lời chê bai của Trần Thọ
(PLO) -Nhìn lại lịch chiến dịch của Lưu Biểu, có thể nói rằng Lưu Biểu không hề ung dung ngồi nhìn thiên hạ biến đổi, mà đã làm nhiều việc để vừa bảo vệ Kinh Châu, vừa mở rộng thế lực. Đặc biệt là sau khi bình định xong Trương Tiễn, Lưu Biểu đã bắt đầu vươn cánh tay của mình sang Giao Châu.