Tập đoàn Bảo Việt bổ nhiệm Tổng giám đốc

Tập đoàn Bảo Việt bổ nhiệm Tổng giám đốc
(PLO) - Ngày 25/6/2014, Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt đã quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Phi, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt, làm thành viên Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt.