PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng: Phải dựa vào dân để xây dựng Đảng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  “Như Bác Hồ từng căn dặn, mọi vấn đề phải đưa ra cho dân thảo luận, bàn bạc trước khi quyết định. Bây giờ chúng ta cũng phải thế và phải thực hiện tốt hơn phương châm mà Nghị quyết Đại hội XIII đã nêu, đó là dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát và dân thụ hưởng”.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với nhân dân thôn Tân Văn, xã Tượng Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với nhân dân thôn Tân Văn, xã Tượng Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

Đây là đánh giá của PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng trong cuộc trò chuyện với PLVN về công cuộc xây dựng Đảng hiện nay.

Xây dựng Đảng trong thời kỳ mới

Từ khi bước vào công cuộc đổi mới năm 1986, đặc biệt là từ Hội nghị Trung ương 4 khoá XI đến nay, Đảng ta đã ban hành nhiều Nghị quyết về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Theo ông, đâu là những kết quả nổi bật và cả những hạn chế trong công tác này?

- Ở đây có hai vấn đề là xây dựng, chỉnh đốn. Xây dựng là nhiệm vụ chiến lược, thường xuyên, căn bản và lâu dài, còn chỉnh đốn là khi trong Đảng có những biểu hiện tiêu cực, sai phạm, có những biểu hiện suy thoái đã xuất hiện những căn bệnh như Bác Hồ nói như tham lam, lười biếng, kiêu ngạo, chia rẽ, bè phái…, những điều đó giờ phát triển thành tham nhũng, lãng phí, tiêu cực… Khi trong Đảng có dấu hiệu như vậy thì phải tăng cường chỉnh đốn. Chỉnh đốn cả về tư tưởng, chính trị, tổ chức kỷ luật, cả về đạo đức, phong cách…

Từ khi đổi mới, việc xây dựng và chỉnh đốn Đảng thường xuyên đặt ra, đặc biệt là trong 2- 3 nhiệm kỳ gần đây, chỉnh đốn Đảng đã được đẩy mạnh và tiến hành bài bản hơn và có một số thành tựu nổi bật.

Thứ nhất là đã đấu tranh, bước đầu đẩy lùi và ngăn chặn được sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống; trong đó chống tham nhũng, tiêu cực là thành tựu nổi bật. Có được điều này là nhờ quyết tâm chính trị rất cao của Đảng, của Bộ Chính trị, nhất là của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ngoài ra, còn có thành công trong công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, tinh giản biên chế.

Một thành tựu nữa là đổi mới công tác cán bộ và ngăn chặn được bước đầu tình trạng chạy chức, chạy quyền; tăng cường công tác kiểm tra kỷ luật Đảng và xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên sai phạm. Những kết quả này đã góp phần quan trọng để đưa đất nước ta phát triển, vì Đảng có mạnh thì mới lãnh đạo đúng, lãnh đạo đúng thì mới đưa đất nước phát triển, chúng ta mới có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay. Từ kết quả xây dựng và chỉnh đốn Đảng như vậy thì Đảng đã đoàn kết hơn, thống nhất, trong sạch, vững mạnh hơn và niềm tin của nhân dân đối với Đảng cũng được củng cố, tăng cường hơn trước. Có thể nói đó chính là những điều kiện chính trị hết sức quan trọng để đưa đất nước phát triển trong những năm tới.

Tuy nhiên, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng vẫn còn nhiều hạn chế. Đó là việc cụ thể hóa, thể chế hóa nghị quyết của Đảng, đường lối của Đảng thành pháp luật, chính sách của Nhà nước còn chậm; một bộ phận cán bộ, đảng viên vẫn chưa thật sự gương mẫu, tiên phong; tình hình suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” vẫn còn diễn biến phức tạp, nhất là tình trạng tham nhũng. Đổi mới, sắp xếp bộ máy vẫn còn có nhiều nơi chưa đạt được mục tiêu đề ra. Ngoài ra, một số tổ chức Đảng ở cơ sở còn yếu về năng lực tổ chức, sức chiến đấu; công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở một số địa phương, một số ngành cũng chưa có chuyển biến rõ rệt.

PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng: Phải dựa vào dân để xây dựng Đảng ảnh 1

PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc

Dựa vào dân

Trong phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai kết luận và quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngày 9/12/2021, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh điều quan trọng có ý nghĩa quyết định trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng là từ trên xuống dưới đều phải có quyết tâm rất lớn, thống nhất rất cao; phải làm rất kiên quyết, kiên trì, bền bỉ; làm thường xuyên, liên tục? Ông đánh giá như thế nào về chỉ đạo này?

- Ý kiến của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thể hiện quyết tâm chính trị của toàn Đảng; nếu không có quyết tâm chính trị thì việc gì cũng không thành công, dù là phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng pháp luật hay các nhiệm vụ cụ thể khác. Do đó, phải có quyết tâm chính trị, quyết tâm chính trị đó trước hết là trong Đảng, trong bộ máy nhà nước, trong hệ thống chính trị.

Khi có quyết tâm rồi thì phải có sự thống nhất trong nhận thức và trong hành động, nếu không sẽ dẫn tới tình trạng “nói một đằng, làm một nẻo”, hay nói nhưng không làm, thậm chí là “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược”…, không thể mang lại kết quả như mong muốn. Tổng Bí thư nhấn mạnh điều đó để thấy được sự thống nhất nhận thức và hành động trong toàn Đảng, toàn hệ thống chính trị, trong từng cán bộ, đảng viên, đặc biệt là những người nắm giữ các vị trí, các chức vụ trong bộ máy Đảng và Nhà nước và hệ thống chính trị.

Cùng với đó phải nắm được mục tiêu hành động, nắm được những công việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng tới đây là gì. Sau Đại hội XIII, Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII, có bốn điểm phải thống nhất nhận thức thì mới chuyển biến nhanh được. Thứ nhất, xây dựng Đảng phải gắn với hoàn thiện hệ thống chính trị, phải tập trung vào trọng tâm là xây dựng Nhà nước pháp quyền, bởi Đảng ta là Đảng cầm quyền nên phải lãnh đạo qua Nhà nước và cầm quyền thông qua Nhà nước. Gắn xây dựng Đảng với hoàn thiện hệ thống chính trị thì mới tạo ra sức mạnh tổng hợp để đưa đất nước phát triển lên.

Thứ hai là kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Vừa rồi chúng ta đã làm rất quyết liệt. Năm 2021 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, chúng ta đã xử lý hơn 2 vạn đảng viên; có tới hàng trăm tổ chức Đảng bị xử lý; Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật 32 cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý…Điều đó để thể hiện quyết tâm chính trị rất cao của chúng ta trong việc xử lý những sai phạm. Chỉnh đốn Đảng phải làm nghiêm hơn nữa thì mới thúc đẩy xây dựng Đảng tốt hơn.

Thứ ba là phải xây dựng Đảng kết hợp chặt chẽ với bảo vệ Đảng. Trong bảo vệ Đảng hiện nay cần chú ý bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đó là chủ nghĩa Mác Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; bảo vệ cương lĩnh, đường lối của Đảng; chính sách pháp luật của Nhà nước; bảo vệ chính trị nội bộ để chống những phần tử cơ hội, phần tử xấu lọt vào hàng ngũ; bảo vệ những cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm...

Cuối cùng, phải dựa vào dân để xây dựng Đảng. Như Bác Hồ từng căn dặn, mọi vấn đề phải đưa ra cho dân thảo luận, bàn bạc trước khi quyết định. Bây giờ chúng ta cũng phải thế và phải thực hiện tốt hơn phương châm mà Nghị quyết Đại hội XIII đã nêu, đó là “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát và dân thụ hưởng”. Nếu lắng nghe ý kiến người dân, chúng ta sẽ lựa chọn được cán bộ tốt.

Xin cảm ơn ông!

Ba yếu tố đem đến thắng lợi của cách mạng nước ta

Theo PGS. TS Nguyễn Trọng Phúc, khi nói về vai trò lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu, quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam, cần chú ý một số điểm. Thứ nhất, Đảng phải có cương lĩnh, đường lối chính trị đúng đắn. Đảng lãnh đạo chủ yếu bằng cương lĩnh, đường lối nên tính đúng đắn của cương lĩnh, đường lối quyết định thắng lợi. Do đó, phải chú ý xây dựng và hoàn thiện cương lĩnh, đường lối.

Thứ hai, Đảng phải có trí tuệ, có trình độ lý luận, ở đây là chủ nghĩa Mác Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh được Đảng không ngừng nghiên cứu, bồi đắp, vận dụng sáng tạo, phát triển lý luận. Khi vận dụng vào thực tiễn, phải lấy lý luận này làm cơ sở khoa học để hoạch định đường lối và soi sáng bước phát triển của cách mạng, bao gồm cả cách mạng giải phóng trước đây và cách mạng xã hội chủ nghĩa, đổi mới hiện nay. Phải nâng cao trình độ lý luận, nắm vững được các quy luật khách quan của lịch sử, của cách mạng để vận dụng sáng tạo vào thực tiễn. Điều này đòi hỏi phải khắc phục bệnh chủ quan, duy ý chí, nóng vội, thậm chí làm trái quy luật để làm cho Đảng ngày càng mạnh lên về lý luận, trí tuệ.

Trí tuệ ở đây là ngoài lý luận ra thì cần phải nắm vững các lĩnh vực khác của đời sống xã hội, các khoa học khác, nhất là khoa học lãnh đạo, quản lý; các vấn đề về kinh tế, xã hội, chính trị, quốc phòng, an ninh, hệ thống pháp luật… Tất cả những điều đó phải bồi đắp trong Đảng, trong cán bộ lãnh đạo, quản lý của Đảng và Nhà nước. Trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa (XHCN) hiện nay, đòi hỏi cán bộ, đảng viên và trong toàn Đảng nói chung phải nâng cao nhận thức về luật pháp để hoàn thiện hệ thống luật pháp thì mới có thể xây dựng, vận hành Nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân và vì dân một cách có hiệu lực, hiệu quả.

Gần đây, Đại hội XIII có chủ trương xây dựng, chỉnh đốn Đảng phải gắn liền với việc hoàn thiện hệ thống chính trị và khi hoàn thiện hệ thống chính trị phải lấy xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN là trung tâm, trọng tâm. Trong điều kiện hoàn thiện hệ thống chính trị và Nhà nước pháp quyền hiện nay, Đảng phải hết sức chú ý điểm này, phải nâng cao tri thức về kinh tế, về khoa học công nghệ, về pháp luật, về thể chế… cho cán bộ, đảng viên thì mới có thể lãnh đạo tốt được.

Yếu tố thứ ba là năng lực tổ chức thực tiễn và tính tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Ở thời kỳ nào, cán bộ, đảng viên cũng phải nêu cao tính tiên phong, gương mẫu và trách nhiệm nêu gương mà gần đây Đảng ta đã nhấn mạnh. Với trách nhiệm và đức hy sinh, ta có đội ngũ cán bộ, đảng viên dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với thách thức, khó khăn để đưa đất nước phát triển.

Hà Dung (thực hiện)
Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh về ATK Định Hóa: Góp phần giáo dục lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ

Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở ATK Định Hóa, năm 1950. (Ảnh tư liệu).
(PLVN) - Chiều qua (20/5), tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt An toàn khu (ATK) Định Hóa, Tỉnh ủy Thái Nguyên phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học “Bác Hồ về An toàn khu Định Hóa, Thái Nguyên – Quyết định lịch sử mở ra thắng lợi vẻ vang của cuộc kháng chiến, kiến quốc”.

Hà Nội bố trí khoảng 23.524 tỷ đồng cho Dự án đường Vành đai 4

Các đại biểu tại Kỳ họp.
(PLVN) - Sáng nay, 20/5, tại Kỳ họp thứ 5 (kỳ họp chuyên đề), với 100% đại biểu có mặt tán thành, HĐND TP Hà Nội khóa XVI đã quyết nghị thống nhất chủ trương dự kiến nguồn vốn triển khai thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô được bố trí từ ngân sách TP là khoảng 23.524 tỷ đồng.

Hà Nội xem xét cân đối, bố trí nguồn vốn cho Dự án đường Vành đai 4

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu khai mạc kỳ họp.
(PLVN) - Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương, chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy Hà Nội và đề nghị của UBND TP, sáng nay, 20/5, HĐND TP Hà Nội khóa 16 tổ chức kỳ họp thứ 5 - kỳ họp chuyên đề để xem xét, quyết định chủ trương bố trí, cân đối vốn cho Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô (gọi tắt là Dự án đường Vành đai 4).

Học tập và làm theo gương Bác nghiêm túc, hiệu quả, thực chất

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa chủ trì Hội nghị.
(PLVN) - Yêu cầu trên được Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh khi phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị giao ban toàn quốc đánh giá 1 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức chiều qua (19/5).

Ra mắt giao diện mới Trang thông tin điện tử Hồ Chí Minh

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cùng các đại biểu bấm nút ra mắt giao diện mới Trang thông tin điện tử Hồ Chí Minh. Ảnh: VGP
(PLVN) - Nhân dịp kỷ niệm 111 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911- 05/6/2022) và 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022), ngày 19/5/2022, Báo Điện tử Đảng Cộng sản chính thức ra mắt giao diện mới Trang thông tin điện tử Hồ Chí Minh nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung, hình thức giao diện đáp ứng nhu cầu của độc giả trong nước và quốc tế.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: Khoa học công nghệ phải là nền tảng để xây dựng quân đội hiện đại

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: Khoa học công nghệ phải là nền tảng để xây dựng quân đội hiện đại
(PLVN) - Sáng 19/5, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Bộ Quốc Phòng tổ chức Lễ trao Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học và công nghệ đợt 6 cho hai công trình đặc biệt xuất sắc trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự và trao giải. Lễ trao giải thưởng được tổ chức đúng dịp kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, các lãnh đạo bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, lòng thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng
(PLVN) - Nhân dịp kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2022), sáng 19/5, Đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tới đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Chuyến công tác “ba trong một” của Thủ tướng: Nhiều kết quả toàn diện, tạo dấu ấn lớn

Tổng thống Mỹ chào đón Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ảnh: VGP
(PLVN) - Chuyến công tác tham dự Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN - Mỹ, thăm và làm việc tại Mỹ và Liên Hợp quốc (LHQ) từ ngày 11/5 đến ngày 17/5 của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đạt được mục tiêu đề ra với những kết quả toàn diện, vừa cụ thể, thiết thực, vừa có ý nghĩa chiến lược, lâu dài, tạo ra những dấu ấn lớn, đồng thời khẳng định nhiều thông điệp quan trọng về các vấn đề trong nước và quốc tế.

Hồ Chí Minh - Người truyền cảm hứng vĩ đại

Chủ tịch Hồ Chí Minh là biểu tượng của văn hóa ứng xử tinh tế và bao dung. (Ảnh tư liệu: Bác Hồ thăm nông dân đang gặt lúa trên cánh đồng xã Hùng Sơn, huyện Đại Từ, Thái Nguyên).
(PLVN) - “Tôi vẫn cho rằng Hồ Chí Minh là người truyền cảm hứng vĩ đại, truyền ngọn lửa và niềm tin yêu đến tất cả mọi người. Điều đó làm cho giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác ngày càng trở nên sâu lắng, bền bỉ trong lòng dân” - Giáo sư Hoàng Chí Bảo, chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương chia sẻ về những tình cảm đặc biệt đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân

Tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân
(PLVN) - Trong hệ thống quan điểm của tư tưởng Hồ Chí Minh có tư tưởng về xây dựng Nhà nước của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân. Hồ Chí Minh đã tiếp thu chủ nghĩa Mác - Lênin, tìm thấy ở lý luận đó những giá trị phổ biến có tính quy luật và phương pháp luận khoa học, để vận dụng và phát triển sáng tạo.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tại Mỹ

Thủ tướng và bà con kiều bào tại cuộc gặp gỡ. Ảnh: VGP
(PLVN) - Tối 17/5, theo giờ địa phương, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác rời thành phố San Francisco, lên chuyên cơ trở về Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN Mỹ, thăm và làm việc tại Mỹ và Liên Hợp quốc từ ngày 11-17/5/2022.

Đề nghị kỷ luật Chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh và Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh bị đề nghị xem xét, thi hành kỷ luật.
(PLVN) - Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị xem xét, thi hành kỷ luật ông Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; ông Nguyễn Thanh Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế.