Xây dựng môi trường văn hóa là nền tảng tinh thần để doanh nghiệp phát triển bền vững

(PLM) - Ngày 12/5, tại Hà Nội, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học “Giải pháp xây dựng môi trường văn hóa trong doanh nghiệp Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước”.