Thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương làm việc

(PLM) - Với mục tiêu xây dựng chính quyền phục vụ nhân dân, các cấp ủy, chính quyền trên địa bàn Hà Nội luôn quan tâm đến việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao trách nhiệm trong thi hành công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC); xây dựng chính quyền vì nhân dân phục vụ.