Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Báo Cứu Quốc - Giải Phóng - Đại Đoàn Kết: Tiếng nói của lòng dân

(PLM) - Ngày 26.1, tại Hà Nội, Báo Đại Đoàn Kết tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Báo Cứu Quốc - Giải Phóng - Đại Đoàn Kết (25.1.1942-25.1.2022). Trong suốt quá trình xây dựng và phát triển, với tư cách là tờ báo của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Báo luôn phấn đấu, nỗ lực phản ánh đầy đủ, chân thực đời sống xã hội, sự chuyển mình, đổi mới của công tác Mặt trận qua từng giai đoạn lịch sử, kêu gọi, tập hợp quần chúng, góp phần phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc nhằm thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ mà cách mạng đặt ra, đáp ứng sự tin cậy của bạn đọc trong và ngoài nước.