Khai mạc trọng thể phiên thứ nhất Đại hội đại biểu Công đoàn Bộ Tư pháp lần thứ III, nhiệm kỳ 2023-2028

(PLM) - Chiều ngày 24/7, tại Hà Nội, Công đoàn Bộ Tư pháp đã tiến hành Đại hội đại biểu lần thứ III nhiệm kỳ 2023-2028. Đại hội nhằm tổng kết, đánh giá kết quả triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Công đoàn Bộ Tư pháp lần thứ II, nhiệm kỳ kéo dài 2015-2023; xác định mục tiêu, phương hướng , nhiệm vụ, giải pháp công tác Công đoàn và phong trào công chức, viên chức, người lao động nhiệm kỳ 2023-2028; đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028, nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác và xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, đóng góp vào sự nghiệp phát triển của Bộ, ngành Tư pháp Việt Nam, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.