Hưởng ứng Hội nghị Văn hóa Toàn quốc lần thứ III: Dấu ấn qua các kỳ Hội nghị Văn hóa Toàn quốc

(PLM) - Sau đúng 75 năm kể từ hội nghị lần thứ nhất , Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ 3, năm 2021, được tổ chức có một ý nghĩa rất quan trọng, nhằm khơi dậy khát vọng của toàn dân tộc trong thời đại mới. Hội nghị khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh thời đại, triển khai thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.