Hà Nội: Triển khai tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đăng ký thuế lần đầu của cá nhân không kinh doanh

(PLM) - Bắt đầu từ ngày 18/5/2022, Cục Thuế Hà Nội triển khai tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đăng ký thuế lần đầu của cá nhân không kinh doanh qua Cổng Dịch vụ công quốc gia có kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
Hà Nội: Triển khai tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đăng ký thuế lần đầu của cá nhân không kinh doanh

Theo đó, đối tượng triển khai là người nộp thuế thuộc cá nhân không kinh doanh nộp hồ sơ đăng ký thuế lần đầu, đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế bằng điện tử đến cơ quan thuế qua Cổng dịch vụ công Quốc gia có kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu với Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư theo quy định tại Thông tư số 105/2020/TT-BTC ngày 3/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký thuế. Phạm vi triển khai tại Cục Thuế thành phố Hà Nội và 25 Chi cục Thuế trực thuộc.

Hà Nội: Triển khai tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đăng ký thuế lần đầu của cá nhân không kinh doanh ảnh 1
Ông Viên Viết Hùng - Phó Cục trưởng Cục Thuế TP Hà Nội chủ trì hội nghị.

Cục Thuế Hà Nội giao phòng Kê khai và kế toán thuế chịu trách nhiệm là đầu mối phối hợp với Phòng Quản lý hộ kinh doanh, cá nhân và thu khác tiếp nhận các văn bản pháp lý, tổ chức tập huấn, triển khai, hướng dẫn, giải đáp cho cán bộ thuế về thủ tục “Đăng ký thuế lần đầu, đăng ký thay đổi thông tin về đăng ký thuế đối với NNT là cá nhân không kinh doanh qua Cổng dịch vụ công Quốc gia có kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu với Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư”.

Đồng thời, chủ trì triển khai thực hiện theo các nội dung hướng dẫn, chỉ đạo của Tổng cục Thuế liên quan đến công tác đối chiếu và chuẩn hóa dữ liệu; Tổng hợp vướng mắc trong quá trình triển khai và báo cáo Tổng cục Thuế; Tham gia phối hợp với Phòng Công nghệ thông tin để báo cáo Tổng cục Thuế nâng cấp ứng dụng đáp ứng công tác tổng hợp báo cáo đánh giá về quá trình triển khai.

Hà Nội: Triển khai tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đăng ký thuế lần đầu của cá nhân không kinh doanh ảnh 2

Các đơn vị tham gia buổi tập huấn trực tuyến triển khai tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đăng ký thuế lần đầu. Ảnh Cục Thuế Hà Nội.

Đối với phòng Quản lý hộ kinh doanh, cá nhân và thu khác, đơn vị này có trách nhiệm phối hợp với Phòng Kê khai và kế toán thuế tổ chức triển khai về thủ tục “Đăng ký thuế lần đầu, đăng ký thay đổi thông tin về đăng ký thuế đối với NNT là cá nhân không kinh doanh qua Cổng dịch vụ công Quốc gia có kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu với Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư”.

Các Chi cục Thuế quận, huyện, thị xã, khu vực có nhiệm vụ thực hiện công tác triển khai theo chỉ đạo của Cục thuế TP Hà Nội. Tiếp nhận về các vướng mắc trong quá trình triển khai để báo cáo và phối hợp với các bên liên quan

Phòng Tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế thực hiện, tổ chức tuyên truyền thủ tục “Đăng ký thuế lần đầu, đăng ký thay đổi thông tin về đăng ký thuế đối với NNT là cá nhân không kinh doanh qua Cổng dịch vụ công Quốc gia có kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu với Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư” trên các phương tiện thông tin đại chúng, Cổng thông tin điện tử của thành phố và webstie cơ quan Thuế; Tiếp nhận các vướng mắc trong quá trình triển khai và phối hợp với Phòng Kê khai và kế toán thuế để trả lời các vướng mắc…

7 bước tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuế điện tử của người nộp thuế

Bước 1: Người nộp thuế sử dụng tài khoản điện tử đã được cấp để đăng nhập vào Cổng DVCQG và chọn dịch vụ đăng ký thuế lần đầu.

Bước 2: Cổng DVCQG định tuyến sang cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế để người nộp thuế khai tờ khai đãng ký thuế mẫu số 05/ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư số 105/2020/TT-BTC.

Bước 3: Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế truy cập vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để truy vấn các thông tin của cá nhân.

Bước 4: Người nộp thuế kiểm tra các thông tin đã được điền sẵn trên tờ khai đăng ký thuế mẫu số 05-ĐK-TCT và bổ sung các thông tin khác không có trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (ngày cấp, nơi cấp, email, số điện thoại, cơ quan chi trả thu nhập).

Bước 5: Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế kiểm tra các quy tắc nghiệp vụ về thông tin nhận từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và thông tin người nộp thuế kê khai hồ sơ.

Bước 6: Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế lưu hồ sơ đăng ký thuế lần đầu bằng điện tử đã nộp thành công, thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuế điện tử tại tài khoản giao dịch điện tử của người nộp thuế trong cơ sở dữ liệu của ngành Thuế.

Bước 7: Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế tự động chuyển thông tin về hồ sơ đãng ký thuế lần đầu bằng điện tử của người nộp thuế vào hệ thống TMS ngay sau khi người nộp thuế nộp hồ sơ đăng ký thuế lần đầu bằng điện tử thành công.

Tuấn Anh