Bộ Quốc phòng: Tổng kết đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017 - 2021”

(PLM) - Ngày 12/01, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng đã tổ chức hội nghị tổng kết đề án tăng cường, phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017 – 2021.