Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chia vùng để tính định mức giáo viên

(PLM) - Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông và các trường chuyên biệt công lập.