Bản tin Tư pháp | 4/12/2021 | Hội thảo quốc gia về hoàn thiện và thi hành pháp luật theo Văn kiện Đại hội XIII

(PLM) - Thường vụ Quốc hội xem xét dự thảo Nghị quyết sửa đổi một số điều luật; Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề pháp luật tháng 11/2021; Bộ Tư pháp và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia về “Định hướng xây dựng, hoàn thiện, hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật theo tinh thần Văn kiện Đại hội XIII của Đảng”;... Đó là những nội dung đáng chú ý liên quan đến công tác tư pháp và hoạt động của Bộ, ngành Tư pháp trong nửa sau tháng 11/2021.