Ảnh minh họa.

Điều chỉnh khung điểm phân loại đô thị từ tháng 1/2023

Theo Nghị quyết vừa được UBTVQH ban hành, phân loại đô thị được áp dụng theo vùng miền, theo yếu tố đặc thù và thực hiện bằng phương pháp tính điểm. Điểm phân loại đô thị là tổng số điểm đạt được của các tiêu chí phân loại đô thị.