Kế hoạch thực hiện chức năng, nhiệm vụ Bộ Tư pháp theo Nghị định của Chính phủ

Thứ Tư, 13/9/2017 06:52 GMT+7
(PLO) - Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long vừa ký quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 96/2017/NĐ-CP  ngày 16/8/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp. 
Kế hoạch thực hiện chức năng, nhiệm vụ Bộ Tư pháp theo Nghị định của Chính phủ
Trụ sở Bộ Tư pháp

Kế hoạch được ban hành nhằm thực hiện toàn diện, kịp thời, thống nhất và hiệu quả các quy định của Nghị định số 96/2017/NĐ-CP; bảo đảm tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức các đơn vị thuộc Bộ tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; Nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ; về vai trò, trách nhiệm của mỗi công chức, viên chức, người lao động trong việc thực hiện Nghị định số 96/2017/NĐ-CP; Chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết bảo đảm thực hiện hiệu quả Nghị định số 96/2017/NĐ-CP.

Kế hoạch xác định, ở cấp Bộ: Quán triệt, phổ biến nội dung của Nghị định số 96/2017/NĐ-CP bằng các hình thức phù hợp đến Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ. Tổ chức hội nghị, tọa đàm quán triệt kế hoạch thực hiện Nghị định số 96/2017/NĐ-CP và nội dung Đề án kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị thuộc Bộ. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm phổ biến, quán triệt các nội dung của Nghị định số 96/2017/NĐ-CP tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị.

Đối với các cơ quan tư pháp, thi hành án dân sự địa phương: Giám đốc Sở Tư pháp, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm tổ chức phổ biến, quán triệt các nội dung của Nghị định số 96/2017/NĐ-CP đến đội ngũ công chức, viên chức, người lao động đang làm việc tại đơn vị.

Về việc xây dựng, ban hành các văn bản, đề án thực hiện Nghị định số 96/2017/NĐ-CP: Xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập khác thuộc Bộ Tư pháp theo quy định của Nghị định số 96/2017/NĐ-CP; Xây dựng, trình Lãnh đạo Bộ ban hành Đề án kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị thuộc Bộ theo quy định của Nghị định số 96/2017/NĐ-CP; Trình Bộ trưởng ban hành các Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị thuộc Bộ.

Giao biên chế, tinh giản biên chế, sắp xếp, luân chuyển, điều động, giải quyết chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức, người lao động theo yêu cầu nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức mới của các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp theo quy định tại Nghị định số 96/2017/NĐ-CP. Bên cạnh đó, xây dựng dự thảo Thông tư của Bộ Tư pháp hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quan tư pháp địa phương.

Kế hoạch giao Vụ Tổ chức cán bộ có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch; hướng dẫn việc thực hiện Kế hoạch và kịp thời báo cáo Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong việc tổ chức thực hiện. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị khác có liên quan tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao cho đơn vị trong Kế hoạch nói trên. 

Tin liên quan

Các tin khác