Bộ trưởng Lê Thành Long: 'Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam - Sự kiện quan trọng trong đời sống chính trị - pháp lý của đất nước'

(PLO) - Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (ngày 09 tháng 11) được quy định tại Điều 8 Luật phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012. Qua 05 năm thực hiện, Ngày Pháp luật được thực hiện đồng bộ trong phạm vi cả nước trên các lĩnh vực từ xây dựng pháp luật đến phổ biến, giáo dục pháp luật, thi hành pháp luật và bảo vệ pháp luật. Báo Pháp luật Việt Nam xin gửi tới bạn đọc bài phỏng vấn Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long về sự kiện này.
Bộ trưởng Lê Thành Long: 'Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam - Sự kiện quan trọng trong đời sống chính trị - pháp lý của đất nước' Bộ trưởng Lê Thành Long.

Xin Bộ trưởng cho biết, vai trò, ý nghĩa và đóng góp của việc triển khai Ngày Pháp luật Việt Nam đối với đời sống chính trị - pháp lý của đất nước trong 5 năm vừa qua?

Nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật của mọi người trong xã hội, ngày 20/6/2012, Quốc hội đã thông qua Luật phổ biến, giáo dục pháp luật, quy định ngày 09 tháng 11 hàng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đây là ngày Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hòa thông qua Hiến pháp năm 1946 - bản Hiến pháp đầu tiên của Nhà nước ta. 

Nội dung tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam rất đa dạng, trong đó tập trung vào các vấn đề chính trị, pháp lý như: Vai trò của Hiến pháp, pháp luật trong quản lý nhà nước và đời sống xã hội; ý thức tôn trọng, chấp hành và bảo vệ pháp luật; công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật; tổ chức thi hành pháp luật; vận động nhân dân nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật; gương người tốt, việc tốt trong thực hiện pháp luật…

Việc tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam giúp nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật, thượng tôn pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân, góp phần quan trọng xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. 

Qua 5 năm thực hiện, Ngày Pháp luật Việt Nam đã có sức lan tỏa sâu rộng, thu hút sự quan tâm, hưởng ứng tích cực của cán bộ, công chức và các tầng lớp Nhân dân. Đời sống chính trị, pháp lý, kinh tế, xã hội của đất nước có nhiều chuyển biến tích cực.

Người dân đã và đang tham gia tích cực vào đời sống chính trị - pháp lý của đất nước, qua đó phát huy dân chủ, nâng cao tính hợp lý, khả thi của văn bản và đổi mới hoạt động lập pháp. Thông qua tổ chức Ngày Pháp luật, các Bộ, ngành, đoàn thể và địa phương đã tập trung đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, mà trọng tâm là thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, hội nhập kinh tế quốc tế; gắn với triển khai thi hành Hiến pháp, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN mà trọng tâm là các luật về tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước, về bảo đảm quyền con người, quyền tự do, dân chủ của công dân. Các quy định pháp luật ngày càng công khai, minh bạch, sát thực tiễn, dễ tiếp cận hơn. 

Công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật đã gắn kết chặt chẽ hơn với công tác thi hành và bảo vệ pháp luật; những vấn đề của thực tiễn cuộc sống, với quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, phục vụ hiệu quả cho hoạt động khởi nghiệp sáng tạo, góp phần phát triển đất nước.

Công tác PBGDPL đã góp phần quan trọng trong nâng cao văn hóa pháp lý cho mỗi cá nhân, làm chuyển biến ý thức tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật; chú trọng hơn đến đối thoại chính sách giữa cơ quan quản lý nhà nước với người dân, doanh nghiệp; thông tin, phổ biến dự thảo chính sách, pháp luật trong quá trình soạn thảo, góp phần minh bạch hệ thống pháp luật, nâng cao tính khả thi của văn bản.

Nhiệm vụ phản ứng chính sách được thực hiện kịp thời và sát hơn với thực tiễn hơn. Công tác bảo vệ pháp luật được đẩy mạnh, nhiều vụ án lớn đã được phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm minh theo pháp luật. 

Ngày Pháp luật Việt Nam đã thực sự trở thành sự kiện quan trọng trong đời sống chính trị - pháp lý của đất nước, là ngày hội của toàn dân tôn vinh Hiến pháp và pháp luật, góp phần tích cực cổ vũ, khích lệ cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang và nhân dân tích cực, tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật; nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật và nâng cao ý thức bảo vệ pháp luật.

Việc triển khai Ngày Pháp luật Việt Nam thời gian qua có những tồn tại, hạn chế nào cần khắc phục không, thưa Bộ trưởng?

Bên cạnh những kết quả đạt được, qua 5 năm thực hiện, việc tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam đã bộc lộ một số tồn tại, hạn chế sau đây: 

Thứ nhất, một số bộ, ngành, đoàn thể và địa phương ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai Ngày Pháp luật Việt Nam chưa kịp thời, nhất là triển khai trong nội bộ cơ quan, tổ chức, địa phương mình, còn lúng túng, thiếu chủ động đề xuất các hoạt động cụ thể.

Thứ hai, ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương nội dung, hình thức tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam còn thiếu linh hoạt, sáng tạo, còn biểu hiện hình thức, phong trào, chủ yếu mới dừng lại ở các hoạt động bề nổi, mà chưa đi vào chiều sâu, thực chất. 

Thứ ba, việc tổ chức triển khai Ngày Pháp luật Việt Nam còn chưa đồng đều ở các địa phương, tập trung nhiều ở các thành phố lớn, địa bàn đô thị, chưa có nhiều hoạt động tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo và cho các đối tượng đặc thù.

Có nhiều nguyên nhân của tình trạng này, cả chủ quan và khách quan, trong đó có nguyên nhân từ nhận thức chưa đầy đủ về trách nhiệm trong chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam. Có nơi chỉ đạo chưa sát sao; sự phối hợp trong tổ chức thực hiện thiếu chặt chẽ. Công tác tham mưu chưa thật chủ động, linh hoạt. Nguồn lực kinh phí triển khai thực hiện chưa tương xứng với yêu cầu nhiệm vụ, nhất là ở những địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.

Qua 5 năm tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam vừa qua, xin Bộ trưởng cho biết một số định hướng triển khai Ngày Pháp luật Việt Nam trong thời gian tới?

Trong bối cảnh thực hiện chủ trương, quan điểm của Đảng về xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa theo hướng “đẩy mạnh việc hoàn thiện pháp luật gắn với tổ chức thi hành pháp luật nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa”, để tiếp tục phát huy những kết quả qua 5 năm tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam, đóng góp nhiều hơn cho đời sống chính trị - pháp lý của đất nước, trong thời gian tới, việc tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam cần tập trung vào một số định hướng sau:

Một là, tiếp tục nâng cao nhận thức, xác định việc tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam nói riêng và công tác PBGDPL nói chung là một bộ phận của công tác chính trị - tư tưởng, là trách nhiệm của toàn bộ hệ thống chính trị. Đây là nhiệm vụ cần được thực hiện thường xuyên, liên tục, đồng thời nâng cao trách nhiệm chủ động học tập, tìm hiểu pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân. 

Hai là, việc tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam cần gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, sự kiện chính trị - pháp lý trọng đại của đất nước và từng bộ, ngành, đoàn thể, địa phương, nhiệm vụ xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật để đảm bảo thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, thực chất và đi vào chiều sâu. Phát huy trách nhiệm người đứng đầu trong công tác PBGDPL và tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam.

Ba là, tiếp tục đổi mới, đa dạng nội dung, hình thức tổ chức Ngày Pháp luật phù hợp với từng đối tượng, địa bàn, chú trọng những vấn đề dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội; phổ biến dự thảo chính sách, pháp luật đang trong quá trình soạn thảo; đối thoại chính sách với người dân, doanh nghiệp.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, phát huy vai trò của Cổng Thông tin điện tử, mạng xã hội trong PBGDPL nói chung và tổ chức Ngày Pháp luật nói riêng. Sơ kết, nhân rộng các mô hình tổ chức Ngày Pháp luật hiệu quả trên thực tế; chủ động, sáng tạo áp dụng các mô hình, biện pháp tổ chức thực hiện mới, phù hợp; tôn vinh những tập thể, cá nhân có nhiều thành tích, đóng góp trong tổ chức Ngày Pháp luật.

Bốn là, việc tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam cần trực tiếp phục vụ cho quá trình hoàn thiện hệ thống pháp luật, tổ chức thi hành pháp luật, bảo vệ pháp luật. Hưởng ứng Ngày Pháp luật cần gắn với yêu cầu tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật theo hướng pháp luật ngày càng đầy đủ, đồng bộ, thống nhất, khả thi, công khai, minh bạch, ổn định, phù hợp với thực tế, dễ tiếp cận, dễ thực hiện với chi phí tuân thủ thấp.

Đảm bảo thi hành pháp luật nghiêm minh, công bằng; phát hiện và xử lý kịp thời, theo pháp luật tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Tăng cường lồng ghép PBGDPL thông qua hoạt động công vụ, thanh tra, kiểm tra, giám sát, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. 

Năm là, quan tâm bố trí nguồn lực bảo đảm tổ chức Ngày Pháp luật có hiệu quả, phù hợp với điều kiện cơ quan, đơn vị, địa phương, chú trọng đến đối tượng đặc thù theo quy định của Luật PBGDPL; tăng cường huy động sự tham gia, hỗ trợ kinh phí của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân cho công tác PBGDPL nói chung, tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam nói riêng.

Tôi mong muốn các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam được tổ chức thiết thực, tiến hành thường xuyên, liên tục, là công việc hàng ngày để việc học tập, tìm hiểu pháp luật và chấp hành pháp luật trở thành công việc tự thân của mỗi người để ngày 09 tháng 11 thực sự là ngày cao điểm tôn vinh Hiến pháp và pháp luật, một sự kiện quan trọng trong đời sống chính trị - pháp lý của đất nước, có sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng dân cư.

Nhân dịp Ngày Pháp luật Việt Nam, tôi chúc toàn thể những người làm công tác tư pháp và pháp luật luôn dồi dào sức khỏe, tiếp tục có nhiều đóng góp trong sự nghiệp xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân.

Xin trân trọng cảm ơn Bộ trưởng!

Thu Hằng (thực hiện)

Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Giao dịch thế chấp có bị vô hiệu không?

Giao dịch thế chấp có bị vô hiệu không?

(PLVN) - Hỏi: Trường hợp giao dịch chuyển nhượng nhà đất bị vô hiệu nhưng bên nhận chuyển nhượng đã được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất và đã thế chấp nhà, quyền sử dụng đất đó cho ngân hàng theo đúng quy định của pháp luật. Vậy giao dịch thế chấp đó có bị vô hiệu không?

Chủ tịch HĐQT HTX Nông nghiệp Trường Xuân: Thành công khi anh kỹ sư dám nghĩ khác, bỏ lương “ngàn đô” về quê lái máy cày

Chủ tịch HĐQT HTX Nông nghiệp Trường Xuân: Thành công khi anh kỹ sư dám nghĩ khác, bỏ lương “ngàn đô” về quê lái máy cày
(PLVN) - Đó là anh Trần Hữu Chung - Chủ tịch HĐQT HTX Nông nghiệp Trường Xuân (địa chỉ tại xã Giao Lạc, huyện Giao Thủy, Nam Định). Với kỳ tích biến hơn 8 hecta đất chiêm trũng nhiễm phèn mặn, sản xuất kém hiệu quả thành vùng canh tác trù phú với các sản phẩm nông nghiệp sạch, anh Chung được mệnh danh là người mang lại sự đổi thay về tư duy sản xuất, tạo thu nhập ổn định cho nông dân địa phương, mở ra hướng đi mới cho nền nông nghiệp hàng hóa có giá trị kinh tế cao, bền vững, thân thiện với môi trường.

5.000 doanh nghiệp sử dụng dịch vụ VNPT Check

5.000 doanh nghiệp sử dụng dịch vụ VNPT Check
(PLVN) - Giải pháp xác thực nguồn gốc hàng hóa  VNPT Check do Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) nghiên cứu và phát triển, đã được triển khai tại hơn 5.000 doanh nghiệp trên toàn quốc, với sản lượng tem lên đến hàng trăm triệu cái.

Quẳng gánh nặng tài chính tuổi cận kề hưu

Quẳng gánh nặng tài chính tuổi cận kề hưu
(PLVN) - Việc có một kế hoạch hưu trí toàn diện tại thời điểm trước về hưu sẽ gúp người cao tuổi quẳng đi gánh lo chi phí chăm sóc sức khỏe, bệnh tật để an tâm “dưỡng già” và lên kế hoạch du lịch, nghỉ ngơi.

Lâm Thao (Phú Thọ): Nhiều hộ dân tự ý đấu nối đường điện gây mất an toàn

Lâm Thao (Phú Thọ): Nhiều hộ dân tự ý đấu nối đường điện gây mất an toàn
(PLVN) - Theo phản ánh của người dân khu 4, xã Hợp Hải (huyện Lâm Thao, Phú Thọ) thì tại địa phương, một số hộ kinh doanh họp chợ trái phép đã tự ý đấu nối điện 3 pha, chạy thông qua cống đường bộ quốc lộ 32C, gây mất an toàn lưới điện và tiềm ẩn nguy hiểm cho tính mạng, sức khỏe của người dân. Nhiều người dân địa phương đã có ý kiến lên UBND xã nhưng đến nay, sự việc không được khắc phục

Vụ 'Dự án chết yểu vì văn bản xác minh của CQĐT ở Khánh Hòa': Doanh nghiệp cầu cứu Chính phủ

Vụ 'Dự án chết yểu vì văn bản xác minh của CQĐT ở Khánh Hòa': Doanh nghiệp cầu cứu Chính phủ
(PLVN) - Lãnh đạo Công ty TNHH Phúc Hậu Tứ Hải đã gửi văn bản đến Văn phòng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, Bộ Công an, Ban Nội chính Trung ương vì cho rằng lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa đang cố tình gây khó khăn cho doanh nghiệp sau khi có Kết luận Thanh tra số 12681/KL-UBND (ngày 12/12/2018) của chính UBND tỉnh này.

Vụ cán bộ Viện Quy hoạch thủy lợi tham gia đánh bài: Có dấu hiệu bị 'chìm xuồng'?

Vụ cán bộ Viện Quy hoạch thủy lợi tham gia đánh bài: Có dấu hiệu bị 'chìm xuồng'?
(PLVN) - Vụ việc hai lãnh đạo cùng 5 cán bộ Viện Quy hoạch thủy lợi (QHTL) tham gia đánh bài (bị quay clip) đã được Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) chỉ đạo xác minh, làm rõ và xem xét có hình thức kỷ luật nghiêm khắc. Nhưng gần một năm qua, sự việc không những không được làm rõ mà còn có dấu hiệu bị “chìm xuồng”?

'Cô gái thành thị lạnh lùng' bất chấp tạo hóa

'Cô gái thành thị lạnh lùng' bất chấp tạo hóa
(PLVN) - Cuộc đời làm báo cho tôi vô số hạnh phúc, nhưng có lẽ được đi đến các vùng, miền của đất nước làm tôi hạnh phúc nhất. Tôi tự hào về đất nước tôi rằng, hiếm có nơi nào trên thế giới, tạo hóa, thiên nhiên ưu đãi đến thế. Tôi đã từng đến Đà Nẵng, Nha Trang, Đà Lạt... những nơi tạo hóa sinh ra các địa danh ấy để giàu, để đẹp.

Thi lớp 10 ở Hà Nội: Giảm thí sinh vẫn không bớt căng thẳng

Thi lớp 10 ở Hà Nội: Giảm thí sinh vẫn không bớt căng thẳng
(PLVN) -“Thay vì kết hợp giữa thi tuyển và xét tuyển học bạ 4 năm ở bậc THCS như năm học trước, kỳ thi vào lớp 10 tại Hà Nội năm nay chỉ dựa vào kết quả thi tuyển của học sinh...”, bà Nguyễn Thu Hà - Phó Trưởng phòng Quản lý thi và Kiểm định chất lượng giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội (Sở GD-ĐT) cho biết.  
TP HCM yêu cầu không thu phí đối với người nhà bệnh nhân

TP HCM yêu cầu không thu phí đối với người nhà bệnh nhân

(PLVN) - Ngày 21/4, PGS.TS Tăng Chí Thượng, Phó Giám đốc Sở Y tế TP HCM cho biết Sở Y tế Thành phố đã có buổi họp bàn và thống nhất phương thức triển khai các dịch vụ tiện ích cho thân nhân người bệnh tại các bệnh viện, trong đó yêu cầu các bệnh viện tuyệt đối không thu phí đối với thân nhân người bệnh.

Đường dây buôn lậu máy lạnh tại TP HCM: Người cầm đầu bất ngờ… tâm thần, người làm công 'gánh đủ'

Đường dây buôn lậu máy lạnh tại TP HCM: Người cầm đầu bất ngờ… tâm thần, người làm công 'gánh đủ'
(PLVN) - Sau khi đường dây buôn lậu bị phát hiện, người cầm đầu bỗng dưng bị tâm thần nên chưa bị truy tố, xét xử. Hai người làm công nhận nhiệm vụ từ người “tâm thần” đi khai thuế, nộp thuế hải quan thì bị tạm giam, gánh chịu hậu quả. “Tâm thần” nhưng biết cầm đầu, thu lợi và biết bỏ trốn khi bị phát hiện buôn lậu.

Hà Nội: Tỷ lệ hòa giải thành tăng qua từng năm

Hà Nội: Tỷ lệ hòa giải thành tăng qua từng năm
(PLVN) - Sau 5 năm thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở, công tác hòa giải ở Hà Nội đã đi vào nền nếp, mạng lưới tổ hòa giải được củng cố, kiện toàn, tỷ lệ hòa giải thành hàng năm đều tăng... Đặc biệt, mô hình “Tổ hòa giải 5 tốt” đã phát huy hiệu quả tích cực.

Khởi tố vụ 700kg ma túy đá tại Nghệ An

Khởi tố vụ 700kg ma túy đá tại Nghệ An
(PLVN) - Liên quan đến vụ bắt giữ 700 kg ma túy đá, ngày 21/4, Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra về các hành vi: vận chuyển trái phép chất ma túy, không tố giác tội phạm, cưỡng đoạt tài sản.

Phòng chống 'Tham nhũng vặt': Tiếp tục phát huy vai trò của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Phòng chống 'Tham nhũng vặt': Tiếp tục phát huy vai trò của Ủy ban Kiểm tra Trung ương
(PLVN) - Sau khi Báo Pháp luật Việt Nam đăng loạt bài trên, nhiều ý kiến của bạn đọc nhất trí cao với quyết tâm chống “tham nhũng vặt” (TNV) của Trung ương, đồng thời đề nghị cần nêu cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các cơ quan liên quan, đặc biệt là Ủy ban Kiểm tra Trung ương (UBKTTW). 
Xây dựng và phát triển văn hóa, con người luôn đòi hỏi cả việc xây và chống

Xây dựng và phát triển văn hóa, con người luôn đòi hỏi cả việc xây và chống

(PLVN) - Ngày 20/4, Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương do ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, làm Trưởng đoàn, đã làm việc với Thành ủy TP Hồ Chí Minh để kiểm tra, đánh giá việc triển khai, thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” trên địa bàn thành phố.

31.1°C

Hà Nội

SJC Hà Nội

Mua vào 36.520

Bán ra 36.520

VNIndex

3.41 0.37%