Bộ câu hỏi và đáp án Cuộc thi tìm hiểu về Hiến pháp 2013

(PLO) - Hôm qua (8/12), tại trụ sở Báo Pháp luật Việt Nam đã diễn ra lễ bốc thăm trúng thưởng lần thứ 4 và Tổng kết Cuộc thi Tìm hiểu Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam 2013 trên Báo  Pháp luật Việt Nam. Báo Pháp luật Việt Nam xin gửi tới bạn đọc trọn bộ câu hỏi và đáp án của Cuộc thi.
Bộ câu hỏi và đáp án Cuộc thi tìm hiểu về Hiến pháp 2013 trên Báo Pháp luật Việt Nam 
(Đáp án đúng được đánh dấu Đ)
Theo bạn, đâu là phương án đúng nhất trong các phương án sau: 
Câu 1. Trong hệ thống pháp luật của nước ta hiện nay, Hiến pháp năm 2013 giữ vị trí, vai trò gì?
a. Luật cơ bản của Nhà nước (Đ)
b. Pháp luật cơ bản của Nhà nước
c. Cả hai phương án trên
Câu 2. Ở nước ta, Hiến pháp xuất hiện khi nào?
a. Có nhà nước, có pháp luật
b. Có Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hoà (Đ)
c. Có Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Câu 3. Trong hệ thống chính trị của nước ta hiện nay, Đảng cộng sản Việt Nam giữ vị tri, vai trò là gì?
a. Trung tâm của hệ thống chính trị
b. Lãnh đạo hệ thống chính trị (Đ)
c. Cả hai phương án trên
Câu 4. Trong hệ thống chính trị của nước ta hiện nay, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên giữ vị trí, vai trò là gì?
a. Chỗ dựa vững chắc của Nhà nước
b. Cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân (Đ)
c. Trung tâm của hệ thống chính trị
Câu 5. Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 ghi nhận và bảo vệ quyền và lợi ích của ai?
a. Người có quốc tịch Việt Nam
b. Tất cả mọi người đang sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam
c. Cả hai phương án trên (Đ)
Câu 6. Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 thừa nhận và bảo vệ quyền khiếu nại, tố cáo của ai?
a. Người có quốc tịch Việt Nam
b. Tất cả mọi người đang sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam
c. Cả hai phương án trên (Đ)
Câu 7. Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 bảo đảm cho công dân Việt Nam thuộc các dân tộc có quyền gì?
a. Được sử dụng ngôn ngữ mẹ đẻ của mình
b. Được lựa chọn ngôn ngữ giao tiếp
c. Cả hai phương án trên (Đ)
Câu 8. Theo bạn, Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 có quy định? 
a. Cá nhân có thể bị kết án hai lần vì một tội phạm do họ gây ra
b. Cá nhân sẽ bị kết án hai lần vì một tội phạm do họ gây ra
c. Cá nhân không thể bị kết án hai lần vì một tội phạm do họ gây ra (Đ)
Câu 9. Ở nước ta hiện nay, Hiến pháp thừa nhận quyền tự do kinh doanh của ai?
a. Của mọi người 
b. Của công dân Việt Nam
c. Cả hai phương án trên (Đ)
Câu 10. Ở nước ta hiện nay, pháp luật bảo hộ cho mọi người quyền?
a. Quyền sở hữu tư nhân
b. Quyền thừa kế
c. Cả hai phương án trên (Đ)
Câu 11. Theo Hiến pháp năm 2013, quyền bầu cử, ứng cử vào Quốc hội Hội đồng nhân dân là?
a. Quyền của mọi công dân. 
b. Chỉ đối với công dân từ 18 tuổi trở lên và từ 21 tuổi trở lên.
c. Chỉ đối với công dân đủ 18 tuổi trở lên và đủ 21 tuổi trở lên (Đ)
Câu 12.Theo quy định của Hiến pháp năm 2013 thì?
a. Khi Nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân, mọi người có quyền biểu quyết.
b. Khi Nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân, công dân có quyền biểu quyết.
c. Khi Nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân, công dân đủ 18 tuổi trở lên có quyền biểu quyết (Đ)
Câu 13. Bảo vệ Hiến pháp là trách nhiệm của ai?
a. Các cơ quan nhà nước
b. Toàn thể Nhân dân
c. Cả hai phương án trên (Đ)
Câu 14. Dự thảo Hiến pháp trước khi được Quốc hội thông qua phải?
a. Tổ chức lấy ý kiến Nhân dân 
b. Có ít nhất 2/3 tổng số đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành.
c. Cả hai phương án trên (Đ)
Câu 15. Quốc hội quyết định việc sửa đổi Hiến pháp khi nào?
a. Có yêu cầu của Chính phủ.
b. Có yêu cầu của Nhân dân.
c. Có ít nhất 2/3 tổng số đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành (Đ)
Câu 16. Ở nước ta, Chủ tịch nước do ai bầu ra ?
a. Quốc hội (Đ)
b. Nhân dân 
c. Chính phủ
Câu 17. Trong hoạt động, Đảng cộng sản Việt Nam phải chịu trách nhiệm và chịu sự giám sát về những quyết định của mình trước ai?
a. Chịu sự giám sát của Nhân dân
b. Chịu trách nhiệm trước Nhân dân 
c. Cả hai phương án trên (Đ)
Câu 18. Khi không còn xứng đáng với sự tín nhiệm của nhân dân thì đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân có thể bị?
a. Cử tri bãi nhiệm
b. Quốc hội, Hội đồng nhân dân bãi nhiệm
c. Cả hai phương án trên (Đ)
Câu 19. Ở nước ta, thẩm quyền làm Hiến pháp và sửa đổi Hiến pháp thuộc về các cơ quan nào?
a. Quốc hội (Đ)
b. Chủ tịch nước
c. Chính phủ
Câu 20. Ở nước ta, quyền con người, quyền công dân chỉ có thể bị hạn chế bởi ?
a. Quy định của pháp luật
b. Quy định của Hiến pháp
c. Quy định của luật trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khoẻ của cộng đồng (Đ)
Câu 21. Ở nước ta, Nhân dân trực tiếp bầu ra các cơ quan nào sau đây ?
a. Quốc hội và Hội đồng nhân dân (Đ)
b. Quốc hội và Chính phủ
c. Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân
Câu 22. Ở nước ta, các cơ quan có chức năng xét xử là ?
a. Toà án nhân dân tối cao và các Toà án khác (Đ)
b. Toà án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân
c. Bộ tư pháp và Toà án nhân dân
Câu 23. Khi nhận được đơn thư khiếu nại, tố cáo, đại biểu Hội đồng nhân dân có nhiệm vụ gì ?
a. Xem xét, đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, tố cáo (Đ)
b. Giải quyết khiếu nại, tố cáo và thông báo kết quả tới người khiếu nại, tố cáo
c. Cả hai phương án trên
Câu 24. Tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp được ?
a. Mời tham dự, được tham gia phát biểu ý kiến và biểu quyết
b. Mời tham dự khi bàn các vấn đề  có liên quan, được tham gia phát biểu ý kiến (Đ)
c. Mời tham dự khi bàn các vấn đề có liên quan, được tham gia phát biểu ý kiến và biểu quyết
Câu 25. Đất đai là tài sản công, do Nhà nước thống nhất quản lý. Tuy nhiên, Nhà nước công nhận cho tổ chức, cá nhân có quyền gì ?
a. Được công nhận quyền sử dụng đất
b. Được chuyển nhượng quyền sử dụng đất
c. Cả hai phương án trên (Đ)
Câu 26. Hiến pháp bảo đảm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của mọi người. Do vậy, việc bắt, giam, giữ người sẽ do ?
a. Pháp luật quy định
b. Cơ quan nhà nước quy định
c. Luật quy định (Đ)
Câu 27. Quyền con người, quyền công dân được Nhà nước bảo vệ. Việc thực hiện quyền con người, quyền công dân không được xâm phạm đến cái gì ?
a. Lợi ích quốc gia, dân tộc
b. Quyền và lợi ích hợp pháp của người khác
c. Cả hai phương án trên (Đ)
Câu 28. Bản Hiến pháp năm 2013 được Quốc hội khoá nào sâu đây soạn thảo và thông qua?
a. Quốc hội khoá 13 (Đ)
b. Quốc hội khoá 12 
c. Cả hai phương án trên
Câu 29. Thẩm quyền công bố Hiến pháp thuộc về ai?
a. Chủ tịch Quốc hội
b. Chủ tịch nước (Đ)
c. Thủ tướng Chính phủ
Câu 30. Uỷ ban thường vụ Quốc hội là cơ quan thường trực của cơ quan nào sau đây?
a. Quốc hội (Đ)
b. Chính phủ
c. Chủ tịch nước
Câu 31. Đài truyền hình Việt Nam là một cơ quan ?
a. Của Chính phủ
b. Thuộc Chính phủ (Đ)
c. Thuộc Bộ Thông tin và truyền thông
Câu 32. Cơ quan thực hiện quyền tư pháp ở nước ta hiện nay là cơ quan nào?
a. Toà án nhân dân (Đ)
b. Viện kiểm sát nhân dân
c. Bộ tư pháp
Câu 33. Cơ quan thực hiện quyền hành pháp ở nước ta hiện nay là cơ quan nào?
a. Chính phủ (Đ)
b. Uỷ ban nhân dân
c. Cả hai phương án trên
Câu 34. Cơ quan thực hiện quyền lập pháp ở nước ta hiện nay là cơ quan nào?
a. Quốc hội (Đ)
b. Chính phủ
c. Uỷ ban thường vụ Quốc hội.
Câu 35. Theo Hiến pháp năm 2013, ai là người có quyền công bố Hiến pháp, luật?
a. Chủ tịch Quốc hội
b. Thủ tướng Chính phủ
c. Chủ tịch nước (Đ)
Câu 36. Bản Hiến pháp năm 1946 là Hiến pháp thứ mấy của nước ta?
a. Bản Hiến pháp đầu tiên (Đ)
b. Bản Hiến pháp thứ hai
c. Bản Hiến pháp thừ ba 
Câu 37. Bản Hiến pháp năm 1959 được Quốc hội nào sau đây thông qua?
a. Quốc hội khoá I (Đ)
b. Quốc hội khoá II 
c. Quốc hội khoá III
Câu 38. Bác Hồ là Trưởng Ban soạn thảo Hiến pháp của các bản hiến pháp nào sau đây?
a. Hiến pháp năm 1946
b. Hiến pháp năm 1959
c. Cả hai phương án trên (Đ)
Câu 39. Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là sự nghiệp của ai?
a. Toàn thể nhân dân (Đ)
b. Lực lượng vũ trang nhân dân
c. Cả hai phương án trên
Câu 40. Hội đồng nhân dân có thể bị giải tán trong các trường hợp nào sau đây?
a. Khi hết nhiệm kỳ
b. Khi làm thiệt hại nghiêm trọng đến lợi ích của nhân dân địa phương (Đ)
c. Khi Quốc hội hết nhiệm kỳ.
Câu 41. Nhiệm kỳ của đại biểu Hội đồng nhân dân chấm dứt khi nào?
a. Hết khoá Hội đồng nhân dân 
b. Bị bãi nhiệm, miễn nhiệm
c. Cả hai phương án trên (Đ)
Câu 42. Quốc hội lập hiến là Quốc hội có quyền gì?
a. Làm Hiến pháp (Đ)
b. Làm luật
c. Cả hai phương án trên
Câu 43. Trong các khoá Quốc hội sau đây thì đâu là Quốc hội lập hiến?
a. Quốc hội khoá I (Đ)
b. Quốc hội khoá II
c. Quốc hội khoá III
Câu 44. Quốc hội có quyền bỏ phiếu tín nhiệm các chức danh nào sau đây?
a. Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ (Đ)
b. Tổng bí thư Đảng cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Uỷ ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
c. Cả hai phương án trên
Câu 45. Hội đồng nhân dân bầu ra các chức danh nào sau đây ở địa phương?
a. Chủ tịch Hội đồng nhân dân (Đ)
b. Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc
c. Cả hai phương án trên
Câu 46. Các cơ quan nào sau đây được gọi là Chính quyền địa phương?
a. Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân (Đ)
b. Toà án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân địa phương
c. Cả hai phương án trên
Câu 47. Trong các bản hiến pháp sau đây, bản hiến pháp nào không được thực hiện ở cả hai miền Nam- Bắc?
a. Hiến pháp năm 1959 (Đ)
b. Hiến pháp năm 1946
c. Cả hai phương án trên
Câu 48. Trong các bản Hiến pháp sau đây, bản Hiến pháp nào chưa được Chủ tịch nước công bố?
a. Hiến pháp năm 1946 (Đ)
b. Hiến pháp năm 1959
c. Hiến pháp năm 1980
Câu 49. Tài sản hợp pháp của cá nhân, tổ chức đầu tư, sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam có thể bị quốc hữu hoá hay không?
a. Có thể 
b. Không thể (Đ)
c. Cả hai phương án trên
Câu 50. Đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân khi không còn xứng đáng với sự tín nhiệm của Nhân dân thì có thể bị bãi nhiệm theo hình thức nào sau đây?
a. Quốc hội, Hội đồng nhân dân bãi nhiệm
b. Cử tri bãi nhiệm
c. Cả hai hình thức trên (Đ)
Câu 51. Ở nước ta hiện nay, Nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước bằng các hình thức nào sau đây?
a. Bằng hình thức dân chủ trực tiếp
b. Bằng hình thức dân chủ đại diện
c. Cả hai hình thức trên (Đ)
Câu 52. Ngôn ngữ quốc gia của nước ta hiện nay là ngôn ngữ gì?
a. Ngôn ngữ tiếng Việt (Đ)
b. Ngôn ngữ tiếng Anh
c. Ngôn ngữ theo sự lựa chọn của mỗi người
Câu 53. Nhà nước quản lý xã hội bằng các hình thức nào sau đây?
a. Quản lý xã hội bằng pháp luật (Đ)
b. Quản lý xã hội bằng đường lối, chính sách của Đảng
c. Cả hai phương án trên
Câu 54. Công đoàn Việt Nam là tổ chức chính trị- xã hội của ai?
a. Của giai cấp công nhân
b. Của người lao động
c. Của giai cấp công nhân và của người lao động (Đ)
Câu 55. Tổ chức Công đoàn Việt Nam được thành lập dựa trên cơ sở nào sau đây?
a. Trên cơ sở bắt buộc
b. Trên cơ sở tự nguyện (Đ)
c. Cả hai phương án trên
Câu 56.  Các tổ chức của Đảng và đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam hoạt động trong các khuôn khổ nào sau đây?
a. Trong khuôn khổ Hiến pháp
b. Trong khuôn khổ pháp luật
c. Trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật (Đ)
Câu 57. Đảng cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của ai?
a. Của giai cấp công nhân
b. Của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam
c. Cả hai phương án trên (Đ)
Câu 58. Nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam là gì?
a. Chủ nghĩa Mác- Lênin
b. Tư tưởng Hồ Chí Minh
c. Chủ nghĩa Mác- Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh (Đ)
Câu 59. Quốc ca của nước ta hiện nay là gì?
a. Nhạc của bài Tiến quân ca
b. Lời của bài Tiến quân ca
c. Nhạc và lời của bài Tiến quân ca (Đ)
Câu 60. Hiến pháp năm 2013 bảo đảm cho mọi người có quyền nào sau đây?
a. Có quyền sống (Đ)
b. Có quyền được sống
c. Có quyền sống và quyền được sống
Câu 61.  Hiến pháp năm 2013 quy định bảo đảm nào sau đây cho cá nhân?
a. Không thể bị kết án hai lần vì một tội phạm (Đ)
b. Chỉ bị kết án hai lần vì một tội phạm trong trường hợp đặc biệt
c. Có thể bị kết án hai lần vì một tội phạm
Câu 62. Hiến pháp năm 2013 bảo đảm cho công dân có quyền nào sau đây?
a. Có quyền có việc làm
b. Có quyền làm việc, lựa chọn nghề nghiệp, việc làm và nơi làm việc (Đ)
c. Cả hai phương án trên
Câu 63. Hiến pháp năm 2013 bảo đảm cho công dân có quyền nào sau đây?
a. Quyền có nơi ở hợp pháp (Đ)
b. Quyền xây dựng nhà ở
c. Quyền có nhà ở
Câu 64. Tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương hiện nay do cơ quan nào quyết định?
a. Quốc hội (Đ)
b. Chính phủ
c. Chủ tịch nước
Câu 65. Chủ tịch nước hiện nay do ai bầu ra?
a. Nhân dân
b. Quốc hội (Đ)
c. Uỷ ban thường vụ Quốc hội
Câu 66. Chủ tịch Quốc hội hiện nay do ai bầu ra?
a. Uỷ ban thường vụ Quốc hội
b. Cử tri
c. Quốc hội (Đ)
Câu 67. Nhiệm kỳ của Chủ tịch nước hiện nay là mấy năm?
a. 05 năm.
b. 05 năm, theo nhiệm kỳ của Quốc hội (Đ)
c. 05 năm, theo nhiệm kỳ của đại biểu Quốc hội
Câu 68. Chức danh Bộ trưởng hiện nay có bắt buộc phải là đại biểu Quốc hội hay không?
a. Không bắt buộc (Đ)
b. Bắt buộc 
c. Chỉ bắt buộc đối với một số bộ quan trọng của Chính phủ
Câu 69. Tổng giám đốc Đài truyền hình Việt Nam hiện nay có phải là thành viên của Chính phủ hay không?
a. Không (Đ)
b. Có
c. Có thể có hoặc không, tuỳ theo tình hình cụ thể.
Câu 70. Hội thẩm được tham gia xét xử ở các trình tự xét xử nào sau đây?
a. Sơ thẩm (Đ)
b. Phúc thẩm
c. Phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm
Câu 71. Viện kiểm sát nhân dân thực hành quyền công tố đối với các vụ án nào sau đây?
a. Án hình sự (Đ)
b. Án dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh tế, hành chính, lao động….
c. Cả hai phương án trên
Câu 72. Chức danh Chánh án Toà án nhân dân thành phố Hà Nội hiện nay do ai bổ nhiệm?
a. Quốc hội
b. Toà án nhân dân Tối cao
c. Chánh án Toà án nhân dân tối cao (Đ)
Câu 73. Ai có quyền đề nghị Quốc hội sửa đổi Hiến pháp?
a. Đại biểu Quốc hội (Đ)
b. Nhân dân
c. Cả hai phương án trên
Câu 74. Trong các cơ quan sau đây thì đâu là cơ quan nhà nước?
a. Ban Nội chính trung ương
b. Ban kinh tế trung ương
c. Bộ tài chính (Đ)
Câu 75. Quyền tư pháp ở nước ta hiện nay do cơ quan nào thực hiện?
a. Toà án nhân dân (Đ)
b. Viện kiểm sát nhân dân
c. Cả hai phương án trên
Câu 76. Quyền hành pháp ở nước ta hiện nay do cơ quan nào thực hiện?
a. Chính phủ (Đ)
b. Uỷ ban nhân dân các cấp
c. Cả hai phương án trên
Câu 77. Quyền lập pháp ở nước ta hiện nay do cơ quan nào thực hiện?
a. Quốc hội (Đ)
b. Uỷ ban thường vụ Quốc hội
c. Cả hai phương án trên
Câu 78. Theo Hiến pháp năm 2013, những ai sẽ có quyền bầu cử?
a. Tất cả công dân Việt Nam
b. Tất cả công dân Việt Nam đủ 18 tuổi trở lên
c. Công dân Việt Nam đủ 18 tuổi trở lên (Đ)
Câu 79. Theo Hiến pháp năm 2013, những ai sẽ có quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân? 
a. Tất cả công dân Việt Nam
b. Tất cả công dân Việt Nam đủ 21 tuổi trở lên
c. Công dân Việt Nam đủ 21 tuổi trở lên. (Đ)
Câu 80. Theo Hiến pháp năm 2013, cơ quan nào sau đây có nhiệm vụ bảo vệ công lý?
a. Toà án nhân dân (Đ)
b. Viện kiểm sát nhân dân
c. Cả hai phương án trên
Câu 81. Theo Hiến pháp năm 2013, cơ quan nào sau đây có nhiệm vu bảo vệ quyền con người, quyền công dân?
a. Toà án nhân dân
b. Viện kiểm sát nhân dân
c. Cả hai phương án trên (Đ)
Câu 82. Theo Hiến pháp năm 2013, cơ quan nào sau đây có nhiệm vụ bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức và cá nhân?
a. Toà án nhân dân 
b. Viện kiểm sát nhân dân
c. Cả hai phương án trên. (Đ)
Câu 83. Quốc hội bầu các chức danh nào sau đây?
a. Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ (Đ)
b. Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng
c. Phó Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.
Câu 84. Các chức danh nào sau đây bắt buộc phải là đại biểu Quốc hội?
a. Chủ tịch Quốc hội
b. Chủ tịch nước
c. Cả hai phương án trên (Đ)
Câu 85. Hội đồng quốc phòng và an ninh là cơ quan của cơ quan nào sâu đây?
a. Quốc hội
b. Chủ tịch nước (Đ)
c. Chính phủ
Câu 86. Uỷ ban quốc phòng và an ninh là cơ quan của cơ quan nào sau đây?
a. Quốc hội (Đ)
b. Chủ tịch nước
c. Chính phủ
Câu 87. Theo Híên pháp năm 2013, Thẩm phán được hình thành theo nguyên tắc nào sau đây?
a. Bổ nhiệm, phê chuẩn (Đ)
b. Bầu, cử
c. Cả hai phương án trên
Câu 88. Theo Hiến pháp năm 2013, các cơ quan nào sau đây có quyền quyết định trưng cầu dân ý?
a. Quốc hội (Đ)
b. Hội đồng nhân dân
c. Cả hai phương án trên
Câu 89. Theo Hiến pháp năm 2013, ai là người có quyền quyết định đặc xá?
a. Chủ tịch nước (Đ)
b. Chủ tịch Quốc Hội
c. Thủ tướng Chính phủ
Câu 90. Theo Hiến pháp năm 2013, ai là người có quyền quyết định đại xá?
a. Chủ tịch nước
b. Quốc hội (Đ)
c. Chính phủ
Câu 91. Theo Hiến pháp năm 2013, ai là người có quyền quyết định phong, thăng, giáng, tước quân hàm cấp tướng, chuẩn đô đốc, phó đô đốc, đô đốc hải quân?
a. Chủ tịch nước (Đ)
b. Thủ tướng Chính phủ
c. Chủ tịch Quốc hội
Câu 92. Ai là người có thẩm quyền quyết định cho nhập quốc tịch, thôi quốc tịch, trở lại quốc tịch và tước quốc tịch Việt Nam?
a. Thủ tướng Chính phủ
b. Chủ tịch nước (Đ)
c. Cả hai phương án trên
Câu 93. Cơ quan nào sau đây có thẩm quyền quyết định thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới hành chính tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương?
a. Quốc hội (Đ)
b. Chủ tịch nước
c. Chính phủ
Câu 94. Cơ quan nào sau đây có thẩm quyền quyết định thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chính địa giới hành chính dưới cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương?
a. Quốc hội
b. Uỷ ban thường vụ Quốc hội (Đ)
c. Chính phủ
Câu 95. Ai có quyền đề nghị Quốc hội làm Hiến pháp, sửa đổi Hiến pháp?
a. Chủ tịch nước
b. Chính phủ
c. Cả hai phương án trên (Đ)
Câu 96. Khi nhận được khiếu nại, tố cáo của mọi người, đại biểu Hội đồng nhân dân phải thực hiện nhiệm vụ nào sau đây?
a. Xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo
b. Xem xét, đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, tố cáo (Đ)
c. Cả hai phương án trên
Câu 97. Đảng cộng sản Việt Nam phải chịu trách nhiệm về những quyết định của mình trước ai?
a. Nhân dân (Đ)
b. Nhà nước
c. Cả hai phương án trên
Câu 98. Mọi đường lối, chính sách của Đảng cộng sản Việt Nam nhằm phục vụ ai?
a. Phục vụ Nhân dân (Đ)
b. Phục vụ Nhà nước
c. Cả hai phương án trên
Câu 99. Các chức danh nào sau đây do nhân dân bầu ra theo nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín?
a. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân
b. Chủ tịch Hội đồng nhân dân
c. Đại biểu Hội đồng nhân dân (Đ)
Câu 100. Ở địa phương, cơ quan nào sau đây do Nhân dân trực tiếp bầu ra?
a. Hội đồng nhân dân (Đ)
b. Uỷ ban nhân dân
c. Toà án nhân dân
Câu 101. Cử tri có quyền bãi nhiệm các chức danh nào sau đây?
a. Chủ tịch nước
b. Chủ tịch Quốc hội
c. Đại biểu Quốc hội (Đ)
Câu 102. Chức danh Hội thẩm nhân dân do ai bầu ra?
a. Nhân dân
b. Hội đồng nhân dân (Đ)
c. Toà án nhân dân
Câu 103. Hội đồng nhân dân sẽ bị giải tán trong các trường hợp nào sau đây?
a. Hết nhiệm kỳ
b. Làm thiệt hại nghiêm trọng đến lợi ích của Nhân dân (Đ)
c. Cả hai phương án trên
Pháp luật Việt Nam

Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Nga tăng cường khả năng ngụy trang cho vũ khí “làm thay đổi cán cân quyền lực thế giới”

Nga tăng cường khả năng ngụy trang cho vũ khí “làm thay đổi cán cân quyền lực thế giới”
(PLVN) - Xe tăng tối tân của Nga T-14 Armata đã được phủ thêm một lớp phủ chống trượt và tăng cường khả năng ngụy trang, hãng tin TASS dẫn lời ông Mikhail Begman – quan chức tại Tập đoàn sản xuất quốc phòng Uralvagonzavod, phụ trách việc chuẩn bị lữ đoàn thiết giáp tại lễ diễu binh mừng Ngày Chiến thắng sẽ được tổ chức ở Quảng trường Đỏ của Moscow vào đầu tháng 5 tới – cho hay.

Công an Quảng Nam với phong trào "tự phòng, tự bảo vệ"

Công an Quảng Nam với phong trào "tự phòng, tự bảo vệ"
(PLVN) - “Công an Quảng Nam tập trung chỉ đạo phong trào “Tự phòng, tự bảo vệ” rộng khắp, xây dựng thế trận toàn dân phòng chống ma túy từ cơ sở. Công tác phòng và đấu tranh triệt phá các tụ điểm, đường dây...buôn bán ma túy được tiến hành đồng thời”, Đại tá Nguyễn Viết Lợi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam chia sẻ.
Sự kiện khởi động Formula 1 Việt Nam Grand Prix thu hút hàng vạn khán giả thủ đô

Sự kiện khởi động Formula 1 Việt Nam Grand Prix thu hút hàng vạn khán giả thủ đô

(PLVN) - Trước sự háo hức của hàng triệu người hâm mộ Việt Nam chờ đón Giải Đua xe Công thức 1 - Formula 1 Việt Nam Grand Prix diễn ra vào năm 2020, tối qua (20/4),  Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hà Nội, Công ty Việt Nam Grand Prix (VGPC) cùng với HEINEKEN® Việt Nam đã tổ chức sự kiện “Khởi động Formula 1 Việt Nam Grand Prix” tại Sân Vận động Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội.

Không để bị động trước những tình huống phát sinh

Không để bị động trước những tình huống phát sinh
(PLVN) - Hôm nay (21/4), khi duyệt thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Thuận lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019-2024, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đề nghị đội ngũ làm công tác Mặt trận trong nhiệm kỳ mới phải luôn lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân và không để bị động trước những tình huống phát sinh trên địa bàn.

Phải làm rõ trách nhiệm của doanh nghiệp trong sản xuất, quảng bá hàng hóa

Phải làm rõ trách nhiệm của doanh nghiệp trong sản xuất, quảng bá hàng hóa
(PLVN) - Hôm nay (21/4), ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (UBTƯ MTTQ) Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo TƯ Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” (Cuộc vận động) đã làm việc với Ban Chỉ đạo Cuộc vận động tỉnh Bình Thuận nhằm nắm bắt kết quả 10 năm thực hiện việc đưa hàng Việt đến với người tiêu dùng trên toàn tỉnh.

Ra mắt dịch vụ ngắm Phong Nha - Kẻ Bàng từ không trung

Ra mắt dịch vụ ngắm Phong Nha - Kẻ Bàng từ không trung
Dịch vụ bay ngắm cảnh tại Quảng Bình là sản phẩm du lịch đầu tiên, duy nhất, độc đáo, mang lại cho du khách những trải nghiệm khác biệt khi được ngắm nhìn toàn cảnh Di sản thiên nhiên thế giới VQG Phong Nha - Kẻ Bàng (PN-KB).

TH True MILK tiên phong cùng khách hàng “Vì một thế giới không rác thải”

TH True MILK tiên phong cùng khách hàng “Vì một thế giới không rác thải”
(PLVN) - Ngày 20/4/2019 tại khu vực số 2 đường Lê Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội diễn ra Chương trình hưởng ứng Ngày Trái đất 2019 với chủ đề “Vì một thế giới không rác thải”. Tập đoàn TH là doanh nghiệp duy nhất trong ngành sữa cùng các doanh nghiệp trong lĩnh vực khác tích cực hưởng ứng ngày hội ý nghĩa này vì một mục tiêu đẩy lùi vấn nạn ô nhiễm rác thải, đặc biệt là rác thải nhựa.

Nợ nần, vợ chồng giám đốc lừa đảo, chiếm đoạt tiền tỷ của ngân hàng

Nợ nần, vợ chồng giám đốc lừa đảo, chiếm đoạt tiền tỷ của ngân hàng
(PLVN) - Đưa ra chủ trương, chỉ đạo vợ và nhân viên lập khống các hợp đồng kinh tế, hóa đơn GTGT khống và phương án kinh doanh “ảo” để vay rồi chiếm đoạt tiền của ngân hàng, nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Tập đoàn Thái Hòa bị tuyên 13 năm tù. Tuy nhiên, bản án sơ thẩm nêu trên đã bị TAND Cấp cao tại Hà Nội tuyên hủy để điều tra, xác minh, xét xử lại.

Bảo vệ rừng thiêng và ước mơ giản dị của trưởng bản

Bảo vệ rừng thiêng và ước mơ giản dị của trưởng bản
(PLVN) - “Rừng ơi! Ta đã về đây, mang sức của đôi tay, lao động khó khăn không quản ngại. Rừng ơi! Trong tiếng ca hôm nay, vang lên cuộc đời sáng tươi trong tương lai!”. Với những người dân ở các buôn, bản, thôn, làng trên khắp đất nước Việt Nam có cuộc sống gắn bó với những cánh rừng thì ca từ bài hát “Bài ca người thợ rừng” này của nhạc sĩ Phạm Tuyên thật gần gũi. Bởi với họ rừng không chỉ là cây cối, muông thú mà còn là không gian thực hành văn hóa, tín ngưỡng, tinh thần và sinh kế. Vì lẽ đó, bảo vệ được rừng cũng luôn là nỗi niềm đau đáu…

Trao tặng miễn phí 20 nghìn cuốn sách về nuôi dạy con

Trao tặng miễn phí 20 nghìn cuốn sách về nuôi dạy con
(PLVN) - Sau 20 ngày gây quỹ “HelpingYourChild – Món quà từ nước Mỹ”, Ehomebooks nhận được rất nhiều sự quan tâm, ủng hộ của cộng đồng đưa chiến dịch thành công vượt mục tiêu với 134.15%, tương ứng gần 300 triệu đồng. Toàn bộ số tiền này đã dùng để in 20.000 cuốn sách để tặng lại các trường mầm non, tổ chức giáo dục hay cá nhân đăng ký nhận sách về nuôi dạy con cho cha mẹ Việt. 

Bí ẩn 'Người đàn bà trong đêm'

Bí ẩn 'Người đàn bà trong đêm'
(PLVN) - Được xuất bản vào năm 1942, cuốn tiểu thuyết Người đàn bà trong đêm mang âm hưởng u tối, hồi hộp giống như nhiều tác phẩm khác của Cornell Woolrich.

31.1°C

Hà Nội

SJC Hà Nội

Mua vào 36.520

Bán ra 36.520

VNIndex

3.41 0.37%