Vĩnh Phúc: Công tác phổ biến pháp luật ngày càng đi vào trọng tâm, trọng điểm

Chủ Nhật, 8/1/2017 07:16 GMT+7
(PLO) - Trong những năm qua, tỉnh Vĩnh Phúc luôn xác định công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) là một bộ phận của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, do vậy đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện các mặt công tác PBGDPL nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân các dân tộc trong tỉnh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, quản lý xã hội bằng pháp luật tại địa phương.
Vĩnh Phúc: Công tác phổ biến pháp luật ngày càng đi vào trọng tâm, trọng điểm
Hội nghị phổ biến pháp luật về đất đai, môi trường, khoáng sản cho cán bộ và nhân dân các xã ven sông tại huyện Sông Lô.

Do có sự nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng, ý nghĩa của công tác PBGDPL, trong thời gian qua cấp ủy chính quyền tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo công tác PBGDPL, bên cạnh thực hiện các Đề án, Chương trình, Kế hoạch của các cơ quan Trung ương; Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã ban hành Chỉ thị số 28/CT-BTV ngày 14/7/2015 về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên và nhân dân, Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh Vĩnh Phúc đã tham mưu cho UBND tỉnh trình HĐND tỉnh Vĩnh Phúc tại Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XV ban hành Nghị quyết số 209/2015/NQ-HĐND tỉnh ngày 22/12/2015 về tăng cường công tác PBGDPL giai đoạn 2016-2020 trong đó xác định rõ PBGDPL là một trong những nhiệm vụ quan trọng của các cấp, các ngành và là biện pháp tổ chức thực thi pháp luật có hiệu quả nhất, Nghị quyết cũng xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, với nhiều giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Sau khi Nghị quyết số 209/2015/NQ-HĐND được ban hành, Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh đã chỉ đạo các cấp rà soát, kiện toàn Hội đồng phối hợp PBGDPL ở cấp tỉnh, cấp huyện; thành lập Ban Chỉ đạo triển khai Nghị quyết 209/2015/NQ-HĐND ở cấp tỉnh; tổ chức ký kết các chương trình phối hợp giữa các cơ quan tư pháp với các ngành là thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL, thành viên Ban Chỉ đạo Nghị quyết 209/2015/NQ-HĐND với các nội dung, hình thức và những giải pháp cụ thể, bao trùm các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Để tăng cường nguồn lực thực hiện công tác PBGDPL, Sở Tư pháp  đã tham mưu ngoài việc rà soát kiện toàn Hội đồng phối hợp PBGDPL ở các cấp còn chú trọng đến việc rà soát kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật đảm bảo đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định. Hình thức PBGDPL cũng ngày càng phong phú, đa dạng và sáng tạo. Vĩnh Phúc đã tổ chức tổ chức thành công 02 hội thi lớn là Hội thi “Hòa giải viên giỏi lần thứ III” và hội thi “Nông dân với pháp luật về an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường”, mỗi cuộc thi thu hút hàng trăm hòa giải viên và hội viên hội nông dân tham dự. Hoạt động xét xử lưu động ngày càng tăng cường. PBGDPL thông qua hoạt động trợ giúp pháp lý và hòa giải cơ sở được quan tâm. Đặc biệt đã tổ chức nhiều mô hình mới mang lại nhiều hiệu quả tích cực.

Công tác xã hội hóa công tác PBGDPL ngày càng được quan tâm, bước đầu đã thu hút được sự tham gia của các cơ quan, tổ chức và các doanh nghiệp. Bên cạnh đó đã xây dựng các thiết chế văn hóa pháp luật (tủ sách pháp luật, điểm bưu điện văn hóa xã, thư viện, trung tâm tư vấn pháp luật, tổ chức tư vấn pháp luật của các tổ chức chính trị - xã hội, trang thông tin điện tử cung cấp văn bản pháp luật, giải đáp pháp luật)  tạo điều kiện thuận lợi cho người dân có thể tự khai thác, tìm hiểu các quy định của pháp luật khi có nhu cầu.

Nhìn chung trong năm 2016, Nghị quyết số 209/2015/NQ-HĐND đã được triển khai tích cực đến nhân dân và đạt nhiều kết quả tốt, có định hướng, đi vào trọng tâm, trọng điểm, có hiệu quả. Hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật được đổi mới, đáp ứng nhu cầu tìm hiểu pháp luật của nhân dân. Đặc biệt là quan tâm phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng đặc thù.

Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và các đội tuyên truyền các cấp được củng cố, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình trong hoạt động PBGDPL. Nhận thức pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh được nâng lên, góp phần phòng ngừa sai phạm, tiêu cực, nâng cao tinh thần đấu tranh trấn áp tội phạm, ý thức chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật và tinh thần mạnh dạn tố giác tội phạm trong quần chúng nhân dân, phục vụ có hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội. 

Trong năm 2017, để tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 209/2015/NQ-HĐND,  Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh cần chỉ đạo tập trung một số việc như sau:

Một là: Cần tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong công tác PBGDPL theo tinh thần Chỉ thị số 28/CT-BTV ngày 14/7/2015 của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Căn cứ vào kế hoạch triển khai Nghị quyết 209/2015/NQ-HĐND của Ban Chỉ đạo tỉnh năm 2017, các cấp, các ngành cần chủ động xây dựng kế hoạch triển khai ở ngành mình, cấp mình. Cơ quan tư pháp các cấp cần tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn về nội dung, hình thức, tuyên truyền phổ biến pháp luật cho phù hợp với tình hình phát triển kinh tế-xã hội của mỗi địa phương.

Hai là: Tăng cường nguồn nhân lực cho công tác PBGDPL như: Tiếp tục tập trung rà soát, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên, trợ giúp viên, phóng viên, biên tập viên. Tăng cường công tác xã hội hóa như: thu hút nhà khoa học, chuyên gia, người có kinh nghiệm, tổ chức và doanh nghiệp tham gia vào công tác PBGDPL. Có biện pháp hữu hiệu đào tạo nâng cao năng lực cho nguồn nhân lực thực hiện công tác PBGDPL.

Ba là: Cần linh hoạt và đa dạng hình thức, biện pháp tuyên truyền cho phù hợp với từng đối tượng và phong tục tập quán của từng địa phương; nội dung PBGDPL phải thực hiện có trọng tâm gắn với nhiệm vụ chính trị và phát triển của mỗi ngành, mỗi địa phương.

Bốn là: Tăng cường công tác phối hợp giữa các cấp và các ngành, tạo sự thống nhất từ tỉnh xuống cơ sở, tránh chồng chéo. Tăng cường việc sử dụng, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL

Năm là: Đẩy mạnh công tác giám sát của HĐND, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp đối với công tác PBGDPL; tăng cường công tác kiểm tra của chính quyền để kịp thời phát hiện những bất cập, những vấn đề mới phát sinh để kiến nghị và kịp thời có biện pháp tháo gỡ.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh, Ban Chỉ đạo Nghị quyết số 209/2015/NQ-HĐND tỉnh; sự tham mưu chủ động tích cực của hệ thống cơ quan tư pháp các cấp và sự vào cuộc đồng bộ của các sở, ban, ngành, đoàn thể, chính quyền các cấp, tin tưởng rằng trong năm 2017 công tác PBGDPL ở Vĩnh Phúc sẽ có những “khởi sắc”. 

Phùng Thị Kim Nga - Tỉnh ủy viên- Giám đốc Sở Tư pháp

Tin liên quan

Các tin khác