Sửa đổi Hiến pháp 1992: Quan tâm hơn nữa quyền con người

Thứ Tư, 22/2/2012 07:43 GMT+7

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 cho rằng, dự thảo Hiến pháp 1992 sửa đổi “phải phát huy mạnh mẽ tính dân chủ của nhân dân; khẳng định bản chất Nhà nước của dân, do dân và vì nhân dân, tiếp tục khẳng định địa vị pháp lý, làm rõ thêm vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam…”.

Tại phiên họp thứ hai của Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 sáng qua - 21/2, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 cho rằng, dự thảo Hiến pháp 1992 sửa đổi “phải phát huy mạnh mẽ tính dân chủ của nhân dân; khẳng định bản chất Nhà nước của dân, do dân và vì nhân dân, tiếp tục khẳng định địa vị pháp lý, làm rõ thêm vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam…”

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho rằng, việc sửa đổi Hiến pháp 1992 diễn ra trong bối cảnh diễn ra trong khi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang ra sức thi đua thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, đẩy mạnh công cuộc đổi mới, nên phải đáp ứng yêu cầu phù hợp với diễn biến tình hình trong nước, dự báo xu hướng khu vực và thế giới; bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI trên tinh thần sửa đổi, hoàn thiện đạo luật cơ bản, lâu dài, ổn định phục vụ sự phát triển chung của đất nước, của dân tộc.

Từ đó, dự thảo Hiến pháp 1992 sửa đổi cũng phải phát huy mạnh mẽ tính dân chủ của nhân dân; khẳng định bản chất Nhà nước của dân, do dân và vì nhân dân, thể hiện rõ nét hơn nữa mô hình Nhà nước ta là Nhà nước XHCN có sự thống nhất và phân công, phân nhiệm, song song với cơ chế kiểm soát quyền lực chặt chẽ giữa các cơ quan lập pháp, tư pháp và hành pháp, hướng tới mục đích tối cao là nâng cao hiệu quả phục vụ nhân dân.

Việc xây dựng dự thảo Hiến pháp sửa đổi cũng phải hướng tới mục tiêu tạo sức bật mạnh mẽ cho công cuộc phát triển kinh tế; phát triển văn hóa, giáo dục, xã hội phù hợp với bối cảnh đổi mới của đất nước trong những năm tiếp theo.

Dự thảo Hiến pháp 1992 sửa đổi cần tiếp tục khẳng định địa vị pháp lý, làm rõ thêm vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và sự gắn bó giữa Đảng Cộng sản Việt Nam với nhân dân, với dân tộc. Bên cạnh đó, dự thảo Hiến pháp sửa đổi cũng phải tiếp tục quan tâm hơn nữa đến quyền con người; quyền lợi và nghĩa vụ của công dân trong việc chấp hành kỷ cương, pháp luật của Nhà nước…nhằm xây dựng, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy sức mạnh mỗi cá nhân, tập thể vì lợi ích của đất nước, của dân tộc.

Phiên họp thứ hai của Ủy ban tập trung đánh giá Dự thảo Báo cáo Tổng kết thi hành Hiến pháp 1992, đồng thời cho ý kiến đối với một số định hướng lớn trong dự thảo Hiến pháp 1992 sửa đổi. Ủy ban cũng sẽ cho ý kiến về thiết kế bố cục, chương, điều của Hiến pháp sửa đổi sao cho phù hợp, có tính ổn định, lâu dài, tương xứng với vai trò, vị trí là đạo luật cơ bản của quốc gia.

Các thành viên của Ủy ban sửa đổi Hiến pháp 1992 cũng đã cho ý kiến về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và những định hướng cơ bản về tổ chức, phương thức hoạt động của các cơ quan lập pháp, tư pháp, hành pháp và một số định chế quan trọng khác như: Chế định Chủ tịch nước, Viện Kiểm sát, Tòa án, Kiểm toán Nhà nước và đặc biệt có cơ chế bảo vệ Hiến pháp chống lại các sự vi phạm…

Huy Anh
 

Tin liên quan

Các tin khác