Thanh tra, kiểm tra công tác tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ tại Hà Nội

Thứ Ba, 5/6/2018 18:45 GMT+7
UBND Thành phố Hà Nội yêu cầu các sở và cơ quan tương đương Sở; UBND các quận, huyện, thị xã; các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Thành phố tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác tổ chức cán bộ, trước mắt tập trung vào việc thực hiện các quy định về tuyển dụng, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức, bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý.

UBND thành phố Hà Nội ban hành Văn bản số 2468/UBND-NC về việc tăng cường thanh tra, kiểm tra về công tác tổ chức cán bộ.

Theo đó, UBND Thành phố yêu cầu các sở và cơ quan tương đương Sở; UBND các quận, huyện, thị xã; các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Thành phố tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác tổ chức cán bộ, trước mắt tập trung vào việc thực hiện các quy định về tuyển dụng, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức, bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý; bảo đảm trong năm 2018 và đến năm 2019 đạt tỷ lệ 100% các đơn vị trực thuộc được thanh tra, kiểm tra về công tác cán bộ.

Tiếp nhận, xác minh các thông tin được phương tiện thông tin đại chúng và công dân phản ánh về công tác tổ chức cán bộ; xử lý vi phạm (nếu có) theo thẩm quyền; định kỳ 6 tháng, 1 năm và đột xuất báo cáo UBND Thành phố (thông qua Sở Nội vụ).

UBND thành phố Hà Nội giao Sở Nội vụ hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện; tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố để báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Tin liên quan

Các tin khác